สาระศาสนา

1. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด

 1. สาวก เพราะเป็นผู้สืบทอดหลักคำสอน
 2. ศาสดา เพราะเป็นผู้ก่อตั้ง
 3. หลักธรรม เพราะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ
 4. พิธีกรรม เพราะแสดงถึงความศรัทธา

2. เป้าหมายสูงสุดของชีวิตในศาสนาใดไม่ได้ทำความดีเพื่อพระเจ้า

 1. ศาสนาพุทธ
 2. ศาสนาอิสลาม
 3. ศาสนาคริสต์
 4. ศาสนาพราหมณ์

3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของบุคคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 1. สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมลงชื่อเพื่อการอภิปรายถอดถอนประธาน
 2. ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลการทำงานของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน
 3. ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำในการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม
 4. จราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดและอดทน

4. ถ้านักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแหล่งมั่วสุมของผู้เสพสารเสพติด นักเรียนควร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 1. อดกลั้น เพราะกลัวว่าครอบครัวเดือดร้อน
 2. วางเฉย เพราะกลัวถูกทำร้าย
 3. เข้าร่วมชุมนุมต่อต้านยาเสพติด
 4. อดทน เพราะไม่อยากทำร้ายตัวเอง

5. ข้อใดไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประกอบพิธีบรรพชา
 2. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับศีลมหาสนิท
 3. ข้าราชการร่วมประกอบพิธีวันจักรี
 4. ชาวบ้านร่วมพิธีบริจาคกาซาต

6. ข้อใดใช้ธรรมในการบริหารจิตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ถูกวิธีที่สุด

 1. การวางแผนเลือกวิชาเรียนตามความถนัด
 2. การรวมกลุ่มทบทวนเพื่อคาดคะเนข้อสอบ
 3. การเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบล่วงหน้าเป็นระยะยาว
 4. การยอมรับและปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนด้วยความพอใจ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s