สาระภูมิศาสตร์

1. ปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและพืชพรรณในบริเวณซีกโลกใต้เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ

 1. ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย
 2. การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก
 3. การเปลี่ยนทิศทางของลมค้าและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก
 4. ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก

2. ข้อใดคือผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากปรากฏการณ์อัลนิโญ ระหว่างปี ค.ศ.1982-1983

 1. อากาศแห้งแล้ง
 2. ฝนตกหนัก น้ำท่วม
 3. ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนกัดกร่อนชายหาด
 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวเขตของพืชพรรณ

3. หากนักเรียนวางแผนที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือของไทย แผนที่ที่ช่วยนักเรียนได้คือข้อใด

 1. แผนที่ตัวเมือง
 2. แผนที่เศรษฐกิจ
 3. แผนที่ประวัติศาสตร์
 4. แผนที่เพื่อการนิทัศน์

4. หากนักเรียนต้องการที่จะศึกษาข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก โดยครอบคลุมพื้นที่ไม่มากนักจะต้องเลือกใช้แผนที่ขนาดใด

 1. มาตราส่วนเล็ก
 2. มาตราส่วนใหญ่
 3. มาตราส่วนปานกลาง
 4. มาตราส่วนเล็ก-ใหญ่

5. การใช้แผนที่ที่ต้องการประสิทธิภาพของงานจะต้องใช้แผนที่คู่กับข้อใด

 1. เข็มทิศ
 2. ภาพถ่ายทางอากาศ
 3. เส้นโครงพิกัดภูมิศาสตร์
 4. ผู้เชี่ยวชาญการอ่านแผนที่

6. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในโลกเกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ

 1. ผลกระทบจากชั้นโอโซนถูกทำลาย
 2. การทำสงครามระหว่างประเทศด้วยอาวุธเคมี
 3. มนุษย์ทำลายถิ่นอาศัยของพืชและสัตว์และเข้าไปอยู่แทนที่
 4. สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ

7. แนวโน้มของผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อพันธ์พืชและสัตว์ของโลกคือข้อใด

 1. การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม
 2. การสูญเสียประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
 3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น
 4. ถูกทั้งข้อ ก และข

8.การประกันภัยธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด

 1. การดัดแปลงพันธุกรรม
 2. จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์และพันธ์พืช
 3. จัดให้มีการดำเนินงานธนาคารพันธุกรรมระยะยาว
 4. การออกกฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

9.การดัดแปลงพันธุกรรมพืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร

 1. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. เกิดความคุ้มทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจ
 3. สร้างความปลอดภัยและอนาคตของพันธุกรรมโลก
 4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

10.การแลกเปลี่ยนหนี้เพื่อธรรมชาติระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับองค์กรผู้ลงทุนในการอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด

 1. เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 2. คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธรรมชาติให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา

11.ข้อใดคือทางเลือกที่ดีที่สุดต่อการดำเนินการประเมินความสำคัญของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. พื้นที่มีความหลากหลายของพันธ์พืชและพันธ์สัตว์
 2. พื้นที่มีพันธ์พืชและพันธ์สัตว์อยู่ไม่กี่แห่งในโลก
 3. พื้นที่ที่มีพันธ์พืชและพันธ์สัตว์อยู่น้อยมาก
 4. พื้นที่ที่เป็นป่าชุ่มน้ำ

12.ข้อใดคือส่วนจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและโลก

 1. การประเมินสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อม
 2. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 3. ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงและสมบูรณ์
 4. งบประมาณในการดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

13.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ตามมาตราที่ 6 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้สิทธิแก่ประชาชนตามข้อใด

 1. การให้อำนาจแก่เอกชนในการจัดทำประชาพิจารณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 2. การให้อำนาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลลับของทางราชการเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม
 3. การเผยแพร่ข่าวด้านสิ่งแวดล้อมโดยเสรี
 4. การเพิ่มอำนาจและความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม

14.การเปลี่ยนภูเขาเป็นที่ราบเพื่อการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ของไทยและของโลกนิยมใช้วิธีการเพาะปลูกแบบขันบันไดด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด

 1. เพราะขาดแคลนพื้นที่ราบ
 2. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 3. ป้องกันการพังทลายของผิวหน้าดิน
 4. เพื่อให้สะดวกต่อการทำการเกษตร

15.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2539 มาตรา 43 กำหนดให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตอนุรักษ์ ยกเว้นข้อใด

 1. พื้นที่ธรรมชาติทีอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมของมนุษย์
 2. พื้นที่เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 3. พื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่ต่างจากที่อื่น
 4. พื้นที่ต้นน้ำลำธาร

16.การทำเกษตรในเขตแห้งแล้งและขาดความอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ใช้เทคโนโลยีในด้านใด

 1. การใช้น้ำทะเลกลั่นเป็นน้ำจืด
 2. การสร้างอ่างเก็บน้ำ
 3. ขุดคูคลองส่งน้ำ
 4. การทำฝนเทียม

17.การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยหรือประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบันเกิดจากปัจจัยในข้อใด

 1. ความต้องการวัฒนธรรมที่เป็นสากล
 2. การสนองความต้องการจำเป็นของมนุษย์
 3. การแสวงหาปัจจัยปรุงแต่งชีวิตมนุษย์ให้สูงขึ้น
 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

18.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใด

 1. หลีกเลี่ยงและไม่ใช่สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 3. ศรัทธาและปฏิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนา
 4. เดินทางโดยใช้ระบบบริการขนส่งมวลชน

19.วิธีการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนคือข้อใด

 1. ใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ
 2. ประดิษฐ์คิดค้นและใช้เทคโนโลยีสะอาด
 3. ใช้อย่างประหยัด นำของที่ใช้แล้วมาใช้อีก
 4. ไม่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมอื่นที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

20.จากการคำนวณสรุปพบว่า ปี 2537 ไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณ 24 ล้านตัน นักเรียนคิดว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือข้อใด

 1. จัดการขยะมูลฝอย และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดก๊าซมีเทน
 2. ปลูกป่าและป่าธรรมชาติเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
 3. ขอความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
 4. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

21.ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกของสังคม และเป็นผู้ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งโดยทางตรงและอ้อม หน้าที่ของนักเรียนในการอนุรักษ์ได้อย่างถาวรคือข้อใด

 1. ศึกษาเรื่องนิเวศวิทยา
 2. เลือกการดำรงชีวิตแบบง่ายๆ
 3. เข้าร่วมกิจกรมรณรงค์การลดมลพิษเมื่อมีโอกาส
 4. ซื้อสินค้าจากโฆษณาทีวี ที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

22.นักเรียนคิดว่าแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร

 1. ใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นแทนการใช้สบู่ก้อน
 2. อ่านหนังสือตอนดึก นอนตอนกลางวัน
 3. ซื้ออาหารถุงไว้รับประทานที่โรงเรียน
 4. ใช้น้ำจากก๊อกน้ำในการล้างภาชนะ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s