:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 4 ::

1) สาเหตุสำคัญที่สุดของการเสียกรุงครั้งที่ 2 คือข้อใด?

 1. ขาดแม่ทัพที่มีความสามารถ
 2. ขุนนางไทยแตกความสามัคคี.
 3. คนไทยเกรงกลัวอิทธิพลของพม่า
 4. ความอ่อนแอของพระมหากษัตริย์ไทย.

2) พระเจ้าตากใช้เมืองใดเป็นฐานในการกอบกู้เอกราชจากพม่า

 1. ตราด
 2. ระยอง
 3. ชลบุรี
 4. จันทบุรี

3)สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตัดสินพระทัยไม่เลือกเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง เพราะเหตุใด ?

 1. กรุงศรีอยุธยาเก่าแก่เกินไป
 2. กรุงศรีอยุธยามีขนาดเล็กเกินไป
 3. กรุงศรีอยุธยาขาดความอุดมสมบูรณ์
 4. กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายทรุดโทรมมาก

4) ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี

 1. กรุงธนบุรีมีป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึก
 2. กรุงธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำค้าขายสะดวก
 3. กรุงธนบุรีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
 4. กรุงธนบุรีมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับไพร่พลของไทยขณะนั้น

5) ภายหลังการกู้เอกราชสำเร็จ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกที่จะกระทำสิ่งใดก่อน ?

 1. ปราบจลาจลในเขมร
 2. ปราบชุมนุมที่ตั้งตนเป็นอิสระ
 3. เตรียมทัพตั้งรับหากพม่าโจมตี
 4. แก้ไขปัญหาความอดอยากของราษฏร

6) การปราบชุมนุมต่างๆ ในสมัยกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากสินมหาราชมีจุดประสงค์สำคัญตามข้อใด ?

 1. เพื่อรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่น
 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฏร
 3. เพื่อให้คนไทยยอมรับในฝีมือการรบของพระองค์
 4. เพื่อสร้างบารมีและอำนาจให้เป็นที่เกรงขามแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

7) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของกรุงธนบุรีในระยะแรกด้วยวิธีการอย่างไร ?

 1. เพิ่มเนื้อที่การปลูกข้าวให้มากขึ้นกว่าเดิม
 2. เร่งรัดการทำนาเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอ
 3. ส่งเสริมให้มีการค้าขายข้าวกับต่างประเทศมากขึ้น
 4. สละพระราชทรัพย์ซื้อข้าวสารราคาแพงจากต่างชาติมาแจกจ่ายให้ราษฏร

8) ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนภูมิภาค ?

 1. จตุสดมภ์
 2. หัวเมืองชั้นใน
 3. หัวเมืองชั้นนอก
 4. เมืองประเทศราช

9) ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีได้ถูกต้องที่สุด ?

 1. พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง
 2. มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังหัวเมืองต่างๆ
 3. พระมหาอุปราชทรงมีอำนาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์
 4. ใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกตามอย่างสมัยสุโขทัย

10) ข้อใดมิใช่การฟื้นฟูด้านศาสนาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ?

 1. บูรณะปฏิสังขรณ์วัด
 2. การรวบรวมพระไตรปิฏก
 3. สังคายนาพระไตรปิฏกฉบับทอง
 4. คัดเลือกพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เพื่อแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช

11) ข้อใดกล่าวถึงสภาพสังคมในกรุงธนบุรีไม่ถูกต้อง?

 1. มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม
 2. สภาพสังคมคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา
 3. ไพร่เป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในราชอาณาจักร
 4. พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระราชอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน

12) วรรณกรรมเรื่องใดเป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าตากสินมหาราช?

 1. อิเหนา
 2. รามเกียรติ์
 3. ลิลิตเพชรมงกุฏ
 4. โคลงยอพระเกียรติ์พระเจ้าตากสิน

13) ผลงานด้านศิลปและวรรณกรรมสมัยธนบุรีไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเนื่องจากสาเหตุใด ?

 1. สมัยกรุงธนบุรีมีระยะเวลาสั้นๆ เพียง 15 ปีเท่านั้น
 2. ช่างฝีมือและช่างศิลป์ถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นจำนวนมาก
 3. ช่างฝีมือในสมัยธนุบุรีหวงวิชาไม่ยอมถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลัง
 4. สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านนี้

14) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดต่อไปนี้ที่ไม่เคยทำสงครามกัน ?

 1. จีน
 2. ลาว
 3. เขมร
 4. มลายู

15) ข้อใดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกรุงธนบุรีกับประเทศเพื่อนบ้าน?

 1. การค้า
 2. การฑูต
 3. สงคราม
 4. วัฒนธรรม

16) ข้อใดคือสถานภาพของหัวเมืองมลายูในสมัยธนบุรี?

 1. เมืองอิสระ
 2. เมืองหน้าด่าน
 3. เมืองประเทศราช
 4. เมืองพระยามหานคร

17) ไทยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ในแผ่นดินไทยจากดินแดนใด?

 1. ปัตตานี
 2. จำปาศักดิ์
 3. พระตะบอง
 4. เวียงจันทน์

18) วิกฤตการณ์ตอนปลายสมัยกรุงธนบุรี เริ่มจากเหตุการณ์ใด?

 1. พระยาสรรค์เป็นกบฏ
 2. ราษฎรและขุนนางก่อกบฏ
 3. พระเจ้าตากสินทรงมีสติฟั่นเฟือน
 4. พระเจ้าตากสินมหาราชออกผนวช

19) ผู้ที่สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ในเหตุการณ์ตอนปลายสมัยธนบุรีได้สำเร็จ คือ บุคคลท่านใด?

 1. หลวงสรวิชิต
 2. เจ้าพระยาพิชัย
 3. เจ้าพระยาสุรสีห์
 4. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

20) ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริง?

 1. กรุงธนบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองเพียง 15 ปี
 2. กรุงธนบุรีมีกษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว
 3. สงครามระหว่างไทยกับพม่าสิ้นสุดในสมัยธนบุรี
 4. สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนสมัยธนบุรีคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s