หน้าที่พลเมือง ชุดที่ 3

1 เจ้าของโรงเลื่อยเป็นตัวการโค่นไม้ทำลายป่า การกระทำดังกล่าวเข้าหลักในข้อใด

 1. ละเมิดกฏหมายบ้านเมือง
 2. การใช้สิทธิของตนในการประกอบอาชีพ
 3. การใช้เสรีภาพของตนตามระบอบประชาธิปไตย
 4. การปฏิบัติตามกฏหมายที่บัญญัติในระบอบประชาธิปไตย

2. กฏหมายฉบับใดที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

 1. กฏหมายอาญา
 2. กฏหมายปกครอง
 3. กฏหมายรัฐธรรมนูญ
 4. กฏหมายพรรคการเมือง

3. กฏหมายต้องมาจากรัฐาธิปัตย์ หมายความว่าอย่างไร

 1. รัฐบาลต้องเป็นผู้ออกกฏหมาย
 2. ผู้มีอำนาจในรัฐเป็นผู้ออกกฏหมาย
 3. จะมีกฏหมายได้ต้องเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญ
 4. ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ออกกฏหมาย

4. ประเทศต้องประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้าง

 1. มีดินแดนและอาณาเขต
 2. มีประชาชนและดินแดน
 3. มีประชาชนและอธิปไตยในการปกครองตนเอง
 4. มีดินแดนและอาณาเขต มีประชาชนและอธิปไตยในการปกครองตนเอง

5. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฏหมาย

 1. เพื่อแก้ปัญหาประชากรอพยพ
 2. เพื่อแก้ปัญหาวัฒนธรรมและประเพณี
 3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 4. ไม่มีข้อถูก

6. ข้อใดเป็นกฏหมายมหาชน

 1. กฏหมายแพ่ง
 2. กฏหมายอาญา
 3. กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 4. กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

7. กฏหมายระหว่างประเทศมีลักษณะอย่างไร

 1. บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. เป็นสนธิสัญญาที่ทำกันระหว่างหลายๆ ประเทศ
 3. ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงธรรมเนียมที่ถือกันมา
 4. ถูกทั้ง ข้อ ข และ ค

8. กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กล่าวถึงสิ่งใด

 1. การทำนิติกรรมของคนต่างด้าว
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐในทางอาญา
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐในทางบุคคลหรือทางแพ่ง
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ควรมีสิทธิหน้าที่ต่อกันอย่างไร

9. ประเทศใดที่ไม่แยกกฏหมายแพ่งและกฏหมายพาณิชย์ออกจากกัน

 1. ไทย
 2. ญี่ปุ่น
 3. ฝรั่งเศส
 4. เยอรมัน

10. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนจัดเป็นกฏหมายประเภทใด

 1. รัฐธรรมนูญ
 2. กฏหมายอาญา
 3. กฏหมายปกครอง
 4. ธรรมนูญศาลยุติธรรม
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s