:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3 ::

1) ข้อใดสรุปโครงสร้างสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ถูกต้อง?

 1. เป็นสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรม
 2. มีความแตกต่างในฐานะของบุคคลในสังคม
 3. มีรูปแบบลักษณะสังคมเหมือนสมัยอยุธยาตอนปลาย
 4. ฐานะของบุคคลในสังคมถูกกำหนดไว้ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้

2) ชนชั้นใดมีมากที่สุดในสังคมไทย

 1. ไพร่
 2. ทาส
 3. พระสงฆ์
 4. ขุนนางข้าราชการ

3)การก่อตั้งธรรมยุติกนิกายของเจ้าฟ้ามงกุฏเกิดขึ้นในสมัยใด

 1. รัชกาลที่ 1
 2. รัชกาลที่ 2
 3. รัชกาลที่ 3
 4. รัชกาลที่ 4

4) วรรณกรรมข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1

 1. สามก๊ก
 2. อิเหนา
 3. ราชาธิราช
 4. รามเกียรติ์

5) ในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแขนงใดมากเป็นพิเศษ จนได้รับสมญาว่าเป็น”ยุคทองศิลปกรรม”?

 1. จิตรกรรม
 2. วรรณกรรม
 3. ปฏิมากรรม
 4. สถาปัตยกรรม

6) ข้อใดไม่ใช่การปรับปรุงด้านสังคมสมัยรัชกาลที่ 4 ?

 1. ให้สตรีที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีสิทธิเลือกสามีได้
 2. อนุญาตให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์แรงงาน
 3. จัดส่งข้าราชการไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมเฉพาะวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิมดำรงอยู่ต่อไป

7) ข้อใดการปรับปรุงทางด้านวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 4?

 1. ต่อเรืออนันตนาคราช
 2. บูรณะก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ได้จนสำเร็จ
 3. ทรงสร้างวังสราญรมย์ตามแบบศิลปะตะวันตก
 4. ต่อเรือกลไฟตามแบบตะวันตกเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการค้าขาย

8) การเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีวัฒนธรรมใดในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มิให้ชาวต่างประเทศดูถูกข้าราชการไทยว่าเป็นคนป่าเถื่อน ?

 1. ชาวตะวันตกยืนตรงถวายคำนับได้
 2. ข้าราชการสวมเสื้อในเวลามาเข้าเฝ้าทุกคน
 3. พระราชทานเลี้ยงแก่ชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก
 4. ให้ชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ได้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

9) การเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณีวัฒนธรรมข้อใดไม่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4

 1. การจัดให้มีธงประจำชาติ
 2. ให้พระมหากษัตริย์เสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
 3. การเรียกพระนามพระมหากษัตริย์ตามแบบยุโรป
 4. ให้ชาวต่างประเทศสามารถแสดงความเคารพได้ตามธรรมเนียมไทย

10) ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5?

 1. เพื่อปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ
 2. เพื่อให้ทัดเทียมอารยประเทศ
 3. เพื่อให้ราษฏรทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 4. เพื่อพัฒนาคนในระดับพื้นฐานอย่างแท้จริง

11) จุดมุ่งหมายประการแรกของการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด?

 1. ไม่ให้ชาวต่างชาติดูถูก
 2. ผลิตคนเข้ารับราชการ
 3. ลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคมไทย
 4. ให้ทาสที่ได้รับอิสระมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน

12)การศึกษาภาคบังคับของไทยเริ่มใช้ในสมัยใด?

 1. รัชกาลที่ 4
 2. รัชกาลที่ 5
 3. รัชกาลที่ 6
 4. รัชกาลที่ 7

13) โรงเรียนใดที่รัชกาลที่ 6 โปรดยกให้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
 2. โรงเรียนข้าราชการพลเรือน
 3. โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก
 4. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

14) เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย เป็นนโยบายของรัฐบาลใด?

 1. นายควง อภัยวงศ์
 2. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 4. จอมพลถนอม กิตติตขจร

15) ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม?

 1. การยกเลิกบรรดาศักดิ์
 2. การเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทย
 3. การยกเลิกพยัญชนะและสระไทยที่มีเสียงซ้ำกัน
 4. การออกระเบียบว่าด้วยการแสดงความเคารพของคนไทย

16) การกำหนดวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของรัชกาลที่ 9 ให้เป็นวันชาติเกิดขึ้นในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี?

 1. ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช
 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 3. จอมพลถนอม กิตติขจร
 4. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

17)ผู้นำท่านใดที่ยกฐานะและบทบาทของสตรีเป็นคนแรก ?

 1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 2. นายควง อภัยวงศ์
 3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 4. จอมพลถนอม กิตติขจร

18) การที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาสร้างฐานทัพในไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ส่งผลเสียต่อสังคมไทยหลายประการ ยกเว้นข้อใด?

 1. การสำส่อนทางเพศ
 2. การขยายตัวของอาชีพหญิงบริการ
 3. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
 4. การยอมรับนับถือลัทธิศาสนาใหม่ๆ

19) ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน?

 1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม-นโยบายชาตินิยม
 2. นายควง อภัยวงศ์-กำหนดคำทักทายว่า สวัสดี
 3. จอมพลถนอม กิตติขจร-พิธีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์
 4. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์-ฟื้นฟูพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

20) จุดมุ่งหมายสำคัญของมูลนิธิศิลปาชีพคืออะไร?

 1. ตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 3. ฝึกสอนคนไทยด้านศิลปหัตถกรรม
 4. มุ่งเผยแพร่สินค้าไทยออกสู่ตลาดโลก
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s