หน้าที่พลเมือง ชุดที่ 2

1. ตามหลักกฏหมายแพ่งของไทยในปัจจุบัน บุคคลธรรมดา หมายถึง ข้อใด

 1. ประชาชนธรรมดา
 2. บุคคลที่ถือสัญชาติไทย
 3. บุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมาย
 4. บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะทางใดทางหนึ่ง

2. สภาพบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อใด

 1. ทารกแรกเกิด
 2. เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว
 3. เมื่อทำนิติกรรมสัญญา
 4. การได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รัฐ

3. การบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์เกิดขึ้นเมื่อใด

 1. เมื่อได้ทำบัตรประชาชน
 2. เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
 3. เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์และจดทะเบียนสมรส
 4. เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์และเข้ารับราชการทหาร

4. สิทธิหรือการกระทำข้อใดที่บุคคลมีได้ แต่นิติบุคคลไม่อาจมีหรือกระทำได้

 1. การเป็นเจ้าของนิติกรรมสัญญา
 2. การทำนิติกรรมสัญญา
 3. การเป็นทายาทโดยธรรม
 4. การกระทำความผิดทางอาญา

5. นายสมศักดิ์ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตายโดยที่มิได้ทำพินัยกรรมไว้แต่อย่างใด ดังนั้นบุคคลในข้อใดจะเป็นผู้รับมรดกของนายสมศักดิ์ตามกฏหมาย

 1. บุคคลที่ศาลสั่ง
 2. ทายาทโดยธรรม
 3. ทายาทโดยพินัยกรรม
 4. บิดา มารดาของนายสมศักดิ์

6. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์สำคัญของการตั้งชื่อ

 1. มีความหมายที่เป็นมงคล
 2. มีการใช้ภาษาที่สละสลวย
 3. มีความยาวไม่เกิน 3 พยางค์
 4. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ

7. การทำผิดสัญญาหมั้นโดยฝ่ายชายไปแต่งงานกับหญิงอื่นที่มิใช่คู่หมั้นของตน จะเกิดผลข้อใด

 1. ฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้นแก่ฝ่ายชาย
 2. ฝ่ายหญิงได้รับของหมั้นทั้งหมดไป
 3. ฝ่ายหญิงสามารถฟ้องศาลให้การสมรสของฝ่ายชายเป็นโมฆะ
 4. ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแบ่งของหมั้นคนละครึ่ง

8. คู่สมรสจะสามารถสมรสได้อย่างอิสระเมื่อใดตามข้อกำหนดของกฏหมาย

 1. 18 ปีบริบูรณ์
 2. 17 ปีบริบูรณ์
 3. 16 ปีบริบูรณ์
 4. 15 ปีบริบูรณ์

9. การสมรสตามกฏหมายเกิดขึ้นเมื่อใด

 1. มีการจดทะเบียนสมรส
 2. มีพิธีการสู่ขอพร้อมสินสอด
 3. พ่อแม่ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายรับรู้การสมรส
 4. ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายตกลงอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา

10. เมื่อคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรสร่วมกัน จะมีผลอย่างไร

 1. บุตรที่เกิดมาไม่สามารถใช้นามสกุลของบิดา
 2. บุตรที่เกิดมาสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูจากบิดาได้
 3. ฝ่ายหญิงมีฐานะเป็นภรรยาคนหนึ่ง แต่อยู่นอกกฏหมาย
 4. ฝ่ายชายสามารถยื่นคำร้องขอจัดการทรัพย์สินของฝ่ายหญิง

11. คำกล่าวข้อใดผิด

 1. การจดทะเบียนสมรสจะจดที่อำเภอใดก็ได้
 2. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 3. ตราบใดที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่จะแต่งตั้งผู้อื่นเป็นผู้ปกครองบุตรไม่ได้
 4. บุตรนอกสมรสจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของบิดาต่อเมื่อบริดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร

12. ใครคือทายาทโดยธรรมอันดับแรกตามกฏหมาย

 1. คู่สมรสและบุตร
 2. บิดา มารดาของผู้ตาย
 3. พี่น้องร่วมบิดา มารดาของผู้ตาย
 4. คู่สมรส บุตร และบิดา มารดาของผู้ตาย

13. ตามกฏหมาย สินสอด จะตกเป็นของผู้ใดเมื่อชายหญิงได้สมรสแล้ว

 1. สินส่วนตัวของฝ่ายหญิง
 2. สินส่วนตัวของฝ่ายชาย
 3. สินสมรสของทั้งสองฝ่าย
 4. บิดา มารดาของฝ่ายหญิง

14. ข้อใดไม่ใช่สินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 1. ของหมั้น
 2. ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส
 3. ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส
 4. เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับ

15. ถ้านักเรียนอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ นักเรียนจะต้องได้รับสิทธิและหน้าที่ทางกฏหมายหลายประการยกเว้นข้อใด

 1. ทำบัตรประชาชน
 2. ทำพินัยกรรมได้
 3. จดทะเบียนสมรสได้
 4. รับมรดกได้

16. โมฆียกรรม หมายถึง การทำนิติกรรมสัญญาที่มีผลอย่างไร

 1. มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมาย
 2. มีผลระหว่างคู่กรณี แต่ยังไม่สมบูรณ์ตามกฏหมาย
 3. ไม่มีผลใดๆ ยกเว้นแต่จะจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
 4. ไม่มีผลระหว่างคู่กรณี แต่มีผลต่อทางราชการ

17. การทำนิติกรรมสัญญาข้อใดมีผลเป็นโมฆียกรรม

 1. การจดทะเบียนสมรสซ้อน
 2. ผู้เยาว์ทำสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน
 3. การทำสัญญาซื้อขายหญิงมาเป็นโสเภณี
 4. การทำสัญญาซื้อขายกรวด หิน ดิน และทราย

18. “นายต่อ ทำสัญญากู้ยืมเงินนายติ่ง 150,000 บาท เสียดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่ยอมรับชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้นายต่อ ต้องฟ้องศาล ” ในกรณีนี้ถือว่านายติ่งทำความผิดกฏหมายประเภทใด

 1. กฏหมายแพ่ง
 2. กฏหมายอาญา
 3. กฏหมายปกครอง
 4. กฏหมายมหาชน

19. ข้อใดเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 1. น.ส.3
 2. น.ส.3ก.
 3. ใบจอง
 4. โฉนด

20. การซื้อขายทรัพย์สินต่อไปนี้ ข้อใดต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 1. วัว ควาย
 2. ปืน
 3. รถยนต์
 4. สุนัขต่างประเทศ
Advertisements

2 Comments

Filed under :: ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ::

2 responses to “หน้าที่พลเมือง ชุดที่ 2

 1. เมย์

  ไม่มีเฉลยเหรอค่ะ

 2. ปวีนา สีสุ

  เฉลยค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s