:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2 ::

1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ทำรายได้ให้มากที่สุด?

 1. การค้าระหว่างหมู่บ้าน
 2. การทำเหมืองแร่และการเพาะปลูก
 3. การหาของป่าและการเพาะปลูก
 4. การเพาะปลูกและการค้าสำเภาหลวง

2) ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 1. ข้าว
 2. อ้อย
 3. พริกไทย
 4. ปาล์มน้ำมัน

3)ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติที่ทำรายได้ให้กับแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 1. ไม้สัก
 2. ไม้ฝาง
 3. เหล็ก
 4. ถ่านหิน

4) ผู้ที่สามารถประมูลการเก็บภาษีอากรได้เรียกว่าอะไร

 1. พอ่ค้าขายปลีก
 2. นายอากรบ่อนเบี้ย
 3. เจ้าภาษีนายอากร
 4. ต้นหนเดินเรือสำเภา

5) ชาติที่เข้ามามีบทบาททางการค้าที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือชาติใด?

 1. จีน
 2. อังกฤษ
 3. อินเดีย
 4. อเมริกา

6) ประเทศไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาริงกับชาติใด ?

 1. อังกฤษ
 2. ฝรั่งเศส
 3. ฮอลันดา
 4. สหรัฐอเมริกา

7) สนธิสัญญาเบาริงมีผลเสียต่อไทยในด้านใดมากที่สุด?

 1. การสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
 2. การสูญเสียผลประโยชน์ทางการเมือง
 3. การสูญเสียเอกภาพในด้านการปกครอง
 4. การสูญเสียสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชน

8) สนธิสัญญาเบาริงมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจไทยอย่างไร ?

 1. การค้ากับประเทศตะวันตกหดแคบเหลือไม่กี่ประเทศ
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้า การส่งออกลดลง
 3. เศรษฐกิจไทยทรุดโทรมหนัก เพราะเก็บภาษีได้น้อยลง
 4. เศรษฐกิจไทยขยายตัว ผลผลิตทางการเกษตรมุ่งส่งเป็นสินค้าออก

9) ข้อใดแสดงให้เห็นว่าไทยเสียเปรียบในการทำสนธิสัญญาเบาริง

 1. เก็บภาษีได้ร้อยละ 3
 2. ไทยต้องยกปินังให้อังกฤษ
 3. เป็นสนธิสัญญาที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาแน่นอน
 4. ไทยไม่ต้องติดต่อการค้ากับชาติตะวันตกอื่นนอกจากอังกฤษ

10) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปรับปรุงระบบเงินตรา และการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อจุดมุ่งหมายใด?

 1. รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน
 2. ป้องกันการฉ้อราษฏร์บังหลวง
 3. พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
 4. ปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

11) พระคลังข้างที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เทียบได้กับหน่วยงานใดในปัจจุบัน?

 1. กระทรวงการคลัง
 2. สำนักงบประมาณ
 3. สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

12) ข้อใดเป็นการปฏิรูประบบเงินตราในสมัยรัขกาลที่ 5?

 1. การพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง
 2. การใช้ธนบัตรแทนเหรียญกษาปณ์
 3. ยกเลิกเงินพดด้วง และใช้หน่วยเงินบาท
 4. การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สินเชื่อในการลงทุน

13) ข้อใดเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 6

 1. กิจการรถไฟ และการประปา
 2. กิจการรถราง และการไปรษณียโทรเลข
 3. การจัดตั้งธนาคารออมสินและเขื่อนพระรามหก
 4. การขุดคลองรังสิตและตั้งแบงค์สยามกัมมาจลทุนจำกัด

14) สมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เน้นให้รัฐเข้าดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจเสียเองโดยวิธีใด?

 1. ระบบสหกรณ์
 2. ระบบคอมมูน
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. รัฐบริษัท

15) สิ่งที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมกำหนดไว้ในเค้าโครงเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของชนชั้นสูงมากที่สุด คือข้อใด?

 1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ที่ดิน แรงงาน ทุน
 2. การเก็บภาษีมรดก และเพิ่มภาษีรายได้อื่นๆ
 3. การประกันรัฐสวัสดิการสังคมให้ราษฏร
 4. การให้ราษฏรทำงานกินเงินเดือนของรัฐ

16) นโยบายเศรษฐกิจแบบไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ เกิดขึ้นในสมัยใด?

 1. ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช
 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 3. จอมพลถนอม กิตติขจร
 4. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

17) เพราะเหตุใดในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จึงจำเป็นต้องให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ?

 1. เพื่อให้รัฐบาลใช้เงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อยกฐานะของประเทศให้สูงขึ้นในสังคมชาวโลก
 3. เพื่อสนองตอบความต้องการของธนาคารโลกในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้
 4. เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีเป้าหมายที่แน่นอนและประสบความสำเร็จ

18) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ส่งผลให้เห็นชัดเจนในข้อใด?

 1. ประเทศไทยพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
 2. สินค้าออกทางด้านอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงขึ้น
 3. ประชาชนในเมืองและชนบทมีรายได้สูงใกล้เคียงกัน
 4. การสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เกิดขึ้นมาก

19) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเน้นการพัฒนาอะไร ?

 1. มนุษย์
 2. สิ่งแวดล้อม
 3. การศึกษา
 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับที่เท่าใด?

 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s