:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ::

1) การที่รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปีเป็นวันจักรีเนื่องมาจากสาเหตุใด?

 1. เป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
 2. เป็นวันที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
 3. เป็นวันคล้ายวันประสูติของรัชกาลที่ 1
 4. เป็นวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 1

2) ที่ตั้งราชธานีใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีความเหมาะสมอย่างไร

 1. มีป้อมปราการพร้อมอยู่แล้ว
 2. มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก
 3. มีลักษณะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง
 4. เป็นบริเวณท้องทุ่งโล่งสามารถขยายอาณาเขตไปได้กว้างขวาง

3)ข้อใดกล่าวถึงการสร้างราชธานีในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ถูกต้องที่สุด

 1. สร้างเลียนแบบสมัยสุโขทัย
 2. สร้างเลียนแบบสมัยอยุธยา
 3. สร้างเสียนแบบสมัยธนบุรี
 4. เป็นการผสมผสานการก่อสร้างราชธานีเดิมของไทยทุกสมัย

4) ตำแหน่งสมุหนายกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอำนาจหน้าที่เทียบเท่ากระทรวงใดในปัจจุบัน

 1. กระทรวงกลาโหม
 2. กระทรวงการคลัง
 3. กระทรวงยุติธรรม
 4. กระทรวงมหาดไทย

5) ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน ?

 1. กรมเวียง-ปราบปรามโจรผู้ร้าย
 2. กรมวัง-หารายได้ให้กับแผ่นดิน
 3. กรมนา-เก็บภาษีหางข้าว
 4. กรมคลัง-ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

6) เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 4 จึงทรงปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริหารประเทศ?

 1. ไม่ต้องการตกเป็นอาณานิคม
 2. ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ
 3. ให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี
 4. สนองความต้องการของชาติมหาอำนาจ

7) นโยบายสุดท้ายเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติคือข้อใด?

 1. ยอมเสียดินแดน
 2. การเจรจาทางการฑูต
 3. ยอมเสียสิทธิเรื่องภาษี
 4. ยอมเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

8) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้แก่สภาใด ?

 1. สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์และสภาองคมนตรี
 2. สภาผู้แทนพระองค์และสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์
 3. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาผู้แทนพระองค์
 4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์

9) จุดประสงค์ในการรวมหัวเมืองเพื่อจัดตั้งเป็นมณฑลในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด

 1. โยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ราชธานี
 2. ทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 3. กระจายอำนาจการปกครองไปยังส่วนภูมิภาค
 4. เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง

10) ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีแนวคิดที่จะนำรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศแต่มีอุปสรรคที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือข้อใด?

 1. อิทธิพลของชาติตะวันตกที่แพร่เข้ามาในหมู่คนไทยมีน้อยมาก
 2. สังคมไทยยังนิยมการมีทาส จึงไม่นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 4. ขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์ทำการต่อต้านเพราะเห็นว่าเป็นการปกครองที่ล้าสมัย

11) การจัดตั้งดุสิตธานีมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านใด?

 1. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่ทหาร
 2. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่ข้าราชการ
 3. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน
 4. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่กองเสือป่า

12) บุคคลกลุ่มใดที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง?

 1. คณะราษฏร
 2. ขบวนการเสรีไทย
 3. คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
 4. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

13) ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475?

 1. กิจการทหารถูกละเลย
 2. ความขัดแย้งในหมู่ราชวงศ์
 3. อิทธิพลแนวคิดทางการเมืองจากตะวันตก
 4. ความล้มเหลวของการปฏิวัติ ร.ศ. 130

14) เหตุผลสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปด้วยดีปราศจากการนองเลือดคือข้อใด

 1. เพราะรัชกาลที่ 7 เห็นแก่ความสงบสุขของราษฏร
 2. เพราะรัชกาลที่ 7 คิดว่าจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว
 3. เพราะรัชกาลที่ 7 คิดว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการรับรองรัฐบาลใหม่จากนานาประเทศ
 4. เพราะรัชกาลที่ 7 มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่ก่อนแล้ว

15) เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 7 จึงทรงสละราชสมบัติ?

 1. ราษฏรไม่ยอมรับ
 2. ทรงขัดแย้งกับคณะราษฏร
 3. ทรงสูญเสียอำนาจด้านการปกครอง
 4. ไม่เห็นด้วยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

16) ข้อใดไม่ใช่นโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม?

 1. ขับไล่ชาวจีนและชาวตะวันตกออกนอกประเทศ
 2. ชักจูงโฆษณาให้คนไทยใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ
 3. ส่งเสริมการทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ผลิตเครื่องใช้ด้วยตนเอง
 4. ส่งเสริมให้คนไทยประกอบอาชีพค้าขายและสงวนอาชีพบางอย่าง

17) กลุ่มใดที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับว่าการที่ไทยเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นเป็นโมฆะ ?

 1. กบฏ ร.ศ.130
 2. ขบวนการเสรีไทย
 3. ขบวนการกู้บ้านกู้เมือง
 4. กลุ่มรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

18) เหตุการณ์ มหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 เป็นการแสดงออกถึงความต้องการสิ่งใดของประชาชนชาวไทย?

 1. อำนาจอธิปไตย
 2. สิทธิเสรีภาพ
 3. รัฐธรรมนูญ
 4. ความเป็นธรรมในสังคม

19) ผู้นำก่อการรัฐประหารครั้งล่าสุดของไทยคือใคร ?

 1. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 2. พลเอกสุจินดา คราประยูร
 3. พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
 4. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

20) จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมดกี่คน?

 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
Advertisements

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

2 responses to “:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ::

 1. เฉลยหล่ะครับ

 2. pong

  สุดยอดมากครับ ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด ถ้ามีเฉลย จะยอดเยี่่ยมมากๆ ครับ
  ขอบคุณมากๆ ครับผม

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s