:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 4 ::

1) การเพาะปลูกแบบไร่การค้าขนาดใหญ่ มักจะทำกันในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากสาเหตุใด
ก. มีภูมิอากาศเหมาะสม
ข. มีพื้นที่กว้างขวาง
ค. มีเงินทุนและการบริหารดี
ง. มีแรงงานราคาถูก

2) แหล่งประมงที่สำคัญของโลกอยู่บริเวณใด
ก. ลาดทวีป
ข. ไหล่ทวีป
ค. ชายฝั่ง
ง. เหวทะเล

3) องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยร่วมในการกำหนดเขตอุตสาหกรรมของโลกได้แก่ข้อใด
ก. ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น
ข. มีประชากรหนาแน่น
ค. มีทุนและเทคโนโลยีสูง
ง. ตลาดสินค้ากว้างขวาง

4) การพาณิชยกรรมของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน เนื่องจากสาเหตุใด
ก. จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น
ข. การบริโภคสินค้าขยายตัว
ค. การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว
ง. สินค้ามีให้เลือกมากชนิด

5) การเพิ่มประชากรที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของโลกเพราะเหตุใด
ก. ปริมาณอาหารผลิตได้น้อยลง
ข. มีการแข่งขันรุนแรง
ค. ทรัพยากรของโลกขาดแคลน
ง. พื้นที่ของโลกมีไม่เพียงพอ

6) ปัจจัยสำคัญที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากร
ก. การทำมาหากิน
ข. ลัทธิความเชื่อ
ค. ลักษณะเชื้อชาติ
ง. สภาพแวดล้อม

7) ความหนาแน่นของประชากรมีมากในบริเวณใด
ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ข. ริมชายฝั่งทะเล
ค. เขตที่มีฝนตกชุก
ง. ที่สูงอากาศดี

8) เขตอุตสาหกรรมของโลกอยู่ในบริเวณใด
1. ยุโรปตะวันตก 2.สหรัฐอเมริกา
3.ญี่ปุ่น 4.แอฟริกาใต้
5.ออสเตรเลีย 6.อเมริกากลาง
คำตอบที่ถูกต้องคือ
ก. 1 2 3
ข. 2 4 6
ค. 3 4 5
ง. 4 5 6

9) ในสังคมโลกปัจจุบันภาษาใดที่สำคัญที่สุดในการติดต่อสิ่อสาร
ก. ญี่ปุ่น
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. แมนดาริน

10) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ทวีปเอเซียเป็นบ่อเกิดศาสนาของโลก
ข. ชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
ค. พระพุทธศาสนากำเนิดในเอเซียใต้
ง. ทุกศาสนามีผู้นับถือจำนวนเท่ากัน

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

2 responses to “:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 4 ::

  1. ีu

    อยากได้เฉลย

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s