:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 3 ::

1) ทวีปใดที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก
ก. ทวีปอเมริกาเหนือ
ข. ทวีปอเมริกาใต้
ค. ทวีปแอฟริกา
ง. ทวีปยุโรป

2) แร่ธาตุกับประเทศในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ดีบุก มาเลเซีย
ข. น้ำมัน ฝรั่งเศส
ค. เหล็ก สวีเดน
ง. สังกะสี แคนาดา

3) ปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติของโลก คืออะไร
ก. ทรัพยากรร่อยหรอและเสื่อมโทรม
ข. ทรัพยากรก่อให้เกิดมลพิษ
ค. ทรัพยากรผลิตทดแทนไม่ทัน
ง. ทรัพยากรถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่า

4) การที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเลือกระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องมาจากเหตุผลใด
ก. มหาอำนาจให้การรับรอง
ข. ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ค. สะวดกต่อการบริหารงาน
ง. สามารถทำการเลือกตั้งได้

5) ในระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของใคร
ก. ผู้นำรัฐบาล
ข. ผู้นำกองทัพ
ค. ประชาชน
ง. ประธานรัฐสภา

6) สาเหตุที่กล่าวว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นการปกครองแบบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จ เนื่องมาจากเหตุผลใด
ก. การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐ
ข. พรรคคอมมิวนิสต์มีบทบาทสูง
ค. ผู้นำรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจทุกอย่าง
ง. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพน้อย

7) เหตุการณ์ใดที่แสดงถึงความล้มเหลวของการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์
ก. เยอรมันตะวันตก-ออกรวมกัน
ข. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ค. วิกฤติการณ์ในประเทศบอสเนีย
ง. ชาวจีนเรียกร้องประชาธิปไตย

8) นโยบายใดเป็นนโยบายหลักของผู้นำในระบอบเผด็จการ
ก. ผูกมิตรกับมหาอำนาจ
ข. สร้างกองทัพให้เข็มแข็ง
ค. มุ่งรักษาอำนาจของตน
ง. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

9) วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ระบอบการเมืองการปกครองมีความมั่นคงและเข็มแข็งคือวิธีใด
ก. แก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ให้มีการเลือกตั้งบ่อยๆ
ค. ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ง. พัฒนาทางด้านการศึกษา

10) ประชาชนส่วนใหญ่ของโลกประกอบอาชีพใด
ก. เพาะปลูก
ข. เลี้ยงสัตว์
ค. ค้าขาย
ง. รับราชการ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s