ข้อสอบชุด 2

1. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่ใช้กลไกของราคาเพียงอย่างเดียวในการจัดการทางเศรษฐกิจ

 1. แบบผสม
 2. แบบทุนนิยม
 3. แบบสังคมนิยม
 4. แบบคอมมิวนิสต์

2. ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคืออะไร

 1. เอกชนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเสรี
 2. ใช้ราคาดุลยภาพในการกำหนดระดับราคาผลผลิต
 3. รัฐควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่
 4. รัฐดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะที่จำเป็นต่อส่วนรวมเท่านั้น

3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นการผสมผสานของระบบเศรษฐกิจคู่ใด

 1. ทุนนิยม เสรีนิยม
 2. ทุนนิยม สังคมนิยม
 3. ทุนนิยม คอมมิวนิสต์
 4. คอมมิวนิสต์ สังคมนิยม

4. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐปล่อยให้เอกชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเสรี

 1. แบบผสม
 2. แบบทุนนิยม
 3. แบบสังคมนิยม
 4. แบบคอมมิวนิสต์

5. ปัญหาในด้านใด ไม่จัดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ

 1. การเลือกวิธีการผลิตสินค้าที่เหมาะสม
 2. การเลือกชนิดและปริมาณสินค้าที่จะผลิต
 3. การจำแนกแจกจ่ายสินค้าแก่สมาชิกในสังคม
 4. การเปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้าของสมาชิกในสังคม

6. การจัดองค์การผลิตของระบบเศรษฐกิจแบบใดที่ใช้ทั้งกลไกของราคาและการควบคุมของภาครัฐ

 1. แบบผสม
 2. แบบทุนนิยม
 3. แบบสังคมนิยม
 4. แบบคอมมิวนิสต์

7. ในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สินค้าที่จะผลิตควรมีลักษณะใด

 1. ขายได้ราคาสูง
 2. ทำรายได้ให้แก่ประเทศสูง
 3. ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
 4. ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากๆ

8. วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจากปัญหาประชากร คืออะไร

 1. การวางแผนครอบครัว
 2. การเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
 3. ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น
 4. เพิ่มการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานให้มากขึ้น

9. วิธีการใดไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ

 1. เลือกวิธีการผลิตสินค้าที่เหมาะสม
 2. ลดอัตราการเกิดและการตายของประชากร
 3. เลือกผลิตสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
 4. จำแนกแจกจ่ายสินค้าที่ผลิตได้ให้สมาชิกในสังคมอย่างเป็นธรรม

10. องค์การผลิตที่จะต้องสนองตอบต่อสิ่งใดได้มากที่สุด

 1. การเพิ่มของประชากร
 2. ความต้องการของผู้บริโภค
 3. การขาดแคลนของทรัพยากร
 4. ความต้องการแรงงานในการผลิต

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s