ข้อสอบชุด 1

1. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยอะไร

 1. เศรษฐกิจของประเทศ
 2. การบริหารและการจัดการครอบครัว
 3. การผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์
 4. การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์

2. งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตการซื้อขายแลกเปลี่ยนและบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ หมายถึงอะไร

 1. เศรษฐกิจ
 2. เศรษฐศาสตร์
 3. หน่วยเศรษฐกิจ
 4. เศรษฐศาสตร์มหภาค

3. ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในเวลาหนึ่งๆ คืออะไร

 1. เศรษฐกิจ
 2. การบริโภค
 3. อรรถประโยชน์
 4. จุลเศรษฐศาสตร์

4. ประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำในข้อใดที่ไม่ใช่การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์

 1. การใช้บริการ
 2. การเปลี่ยนรูป
 3. การเลื่อนระยะเวลา
 4. การใช้ทรัพยากรให้มากที่สุด

5. สิ่งใด ไม่จัด เป็นทรัพยากรของชาติ

 1. มนุษย์
 2. รายได้
 3. แร่ธาตุ
 4. โรงงาน

6. ทรัพยากรของชาติประเภทใดมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากที่สุด

 1. ทรัพยากรมนุษย์
 2. ทรัพยากรได้เปล่า
 3. ทรัพยากรธรรมชาติ
 4. ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น

7. คุณลักษณะใดของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญที่สุดในทางเศรษฐกิจ

 1. เพศ
 2. ปริมาณ
 3. คุณภาพ
 4. สุขภาพอนามัย

8. ประเทศที่เจริญทางเศรษฐกิจจะต้องมีทรัพยากรของชาติในลักษณะใด

 1. มีผืนดินอุดมสมบูรณ์
 2. พลเมืองฉลาดและขยัน
 3. มีแร่ธาตุต่างๆ ปริมาณมาก
 4. ถูกทุกข้อ

9. หน่วยเศรษฐกิจ คืออะไร

 1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตมาผลิตสินค้า
 2. หน่วยงานที่ควบคุมสินค้าและบริการของประเทศ
 3. หน่วยงานที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งอาศัยใต้หลังคาบ้านเดียวกัน
 4. หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต การแลกเปลี่ยนและการบริโภค

10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยครัวเรือน

 1. บริโภคสินค้าและบริการ
 2. จำหน่ายสินค้าและบริการ
 3. ให้ปัจจัยการผลิตแก่หน่วยธุรกิจ
 4. ให้สมาชิกของครัวเรือนไปเป็นผู้ประกอบการ

11. หน่วยผลิตกับหน่วยงานของรัฐคล้ายคลึงกันในเรื่องใด

 1. รายได้
 2. หน้าที่ผลิต
 3. จุดมุ่งหมาย
 4. ผลตอบแทน

12. หน่วยเศรษฐกิจใดดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

 1. ครัวเรือน
 2. ผู้จำหน่าย
 3. ผู้ประกอบการ
 4. หน่วยงานของรัฐ

13. ข้อใดไม่ใช่หน่วยเศรษฐกิจ

 1. สินค้า
 2. ร้านค้า
 3. นักธุรกิจ
 4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

14. ข้อใม่ใช่ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับครัวเรือน

 1. ซื้อปัจจัยการผลิตจากครัวเรือน
 2. ขายสินค้าและบริการให้แก่ครัวเรือน
 3. ซื้อสินค้าจากครัวเรือนไว้ใช้ในส่วนราชการ
 4. เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากครัวเรือน

15. หน่วยครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับหน่วยผู้ประกอบการในลักษณะใด

 1. ให้ปัจจัยการผลิต
 2. เป็นผู้ประกอบการเอง
 3. บริโภคสินค้าและบริการ
 4. ถูกทุกข้อ
Advertisements

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ::

2 responses to “ข้อสอบชุด 1

 1. on-anong

  แล้วไม่ทราบว่าเฉลยอยู่ที่ไหนคะ
  เพราะว่าอยากจะนำไปสอนเด็กๆคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s