:: ข้อดี ข้อเสียของการปกครองแต่ละรูปแบบ ::

ข้อดี ข้อเสียของการปกครองแต่ละรูปแบบ
ระบอบการปกครองแต่ละรูปแบบย่อมมีส่วนดีและส่วนด้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความรู้ความเข้าใจและระดับการศึกษาของคนในชาติ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ และสภาพสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาต่างๆ ภายในสังคม เช่น ความอดอยาก ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นมูลเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้มีการจัดระบบการปกครอง เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือระบบประชาธิปไตยกับระบบเผด็จการ

ข้อดีข้อเสียของการปกครองแบบประชาธิปไตย
ข้อดีของการปกครองแบบประชาธิปไตย

 1. ช่วยให้ประชาชนมีส่วนในการปกครองตนเองได้
 2. ช่วยให้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนสามารถสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้
 3. ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ
 4. ช่วยให้บุคคลสามารถสำนึกในผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเอง และส่วนรวม
 5. ช่วยให้บุคคลเป็นผู้ที่ยึดในหลักการที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย
 6. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใช้
 7. ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันด้วยดี
 8. ช่วยให้การปกครองมีเสถียรภาพมั่นคง เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก
 9. ช่วยให้ประเทศมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข
 10. ช่วยพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
 11. ประชาชนกินดีอยู่ดี

 ข้อเสียของการปกครองแบบประชาธิปไตย

 1. แม้ว่าหลักการดี แต่การบรรลุเป้าหมายนั้นค่อนข้างยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจไม่สอดคล้องกัน
 2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจจะอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ
 3. พรรคการเมืองที่มีอำนาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกขาดอำนาจหรือทำไปเพื่อประโยชน์ตน
 4. อาจจะมีการปลุกระดมชี้นำประชาชนในทางที่มิชอบ
 5. เป็นการปกครองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเช่น ค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งระดับต่างๆ
 6. ผู้แทนราษฏรอาจจะเห็นแก่ประโยชน์ของท้องถิ่นของตนมากกว่าของประเทศโดยส่วนรวม
 7. อาจมีการใช้เสียงข้างมากกีดกันการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล
 8. อาจมีการใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิชอบ
 9. อาจจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ภายนอก ส่วนภายในเป็นการปกครองโดยคนเพียงบางกลุ่มบางพวก
 10. ขาดความเข้าใจในการใช้สิทธิและหน้าที่
 11. อำนาจและอิทธิพลของระบบราชการที่มีมากขึ้น อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ข้อดีของการปกครองแบบเผด็จการ
 1.  ช่วยให้การปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
 2. สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์หรือภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

<ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงเพื่อช่วยปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้า สร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเช่น
-ประเทศเยอรมัน ในสมัยรัฐบาลนาซีภายใต้ฮิตเลอร์
-ประเทศอิตาลีในสมัยรัฐบาลฟาสซิสม์ภายใต้มุสโสลินี
-ประเทศโซเวียต ภายใต้การนำพรรคคอมมิวนิสต์
-ประเทศจีน ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์
ข้อเสียของการปกครองแบบเผด็จการ

 1. จำกัดและขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 2. สกัดกั้นมิให้ผู้มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
 3. ผู้ปกครองและพรรคพวกอาจใช้อำนาจเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
 4. ก่อให้เกิดการต่อต้าน ประเทศชาติขาดความสงบสุข
 5. ก่อให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการผูกขาดอำนาจและผลประโยชน์ของชนชั้นผู้นำและพวกพ้อง
Advertisements

5 Comments

Filed under :: หน้าที่พลเมือง ::

5 responses to “:: ข้อดี ข้อเสียของการปกครองแต่ละรูปแบบ ::

 1. ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆนะ ขอให้การอัพเตดบ่อยๆนะครับ ขอบคุณครับ….

 2. ขอบคุณสำหรับสาระดีๆๆค่ะ

 3. rak

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ เป็นประโยชน์มากเลย

 4. view nantaporn

  ขอบคุณนะค่ะ อยากรู้อยู่พอดี

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s