ขบวนการชาตินิยม

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงใน ค.ศ.1945 ชาติมหาอำนาจจักรวรรดินิยมในทวีปยุโรปต่างอ่อนแอลง ประกอบกับขบวนการชาตินิยมของดินแดนอาณานิคมพัฒนาขึ้น การฟื้นฟูอำนาจของตนในอาณานิคมเป็นไปอย่างยากลำบาก เป็นผลจากการช่วยตนเองในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มิอาจอาศัยเมืองแม่ได้ กลุ่มผู้นำขบวนการชาตินิยมของอาณานิคม คือ กลุ่มคนที่มีโอกาสได้รับการศึกษาแบบตะวันตก รับถ่ายทอดแนวความคิดและวัฒนธรรมแบบตะวันตก รวมทั้งรับรู้ปรัชญาการเมืองตะวันตกที่เน้นเรื่องเสรีภาพและเสมอภาค กลุ่มผู้นำเหล่านี้คือผู้ผลักดันให้ชาวอาณานิคมเกิดความรู้สึกตื่นตัวที่จะได้รับสิทธิปกครองตนเองและเรียกร้องเอกราช

ขบวนการชาตินิยมในแต่ละภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน แต่มีวิธีการดำเนินงานที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของเมืองแม่และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเมืองแม่กับดินแดนอาณานิคมนั้นๆ

กล่าวโดยสรุป อาณานิคมต่างๆ ได้รับเอกราชด้วยวิธีการ 2 แบบ คือ การเจรจาต่อรองด้วยสันติวิธีและด้วยวิธีการรุนแรงโดยการจับอาวุธขึ้นขับไล่เมืองแม่

Leave a comment

Filed under :: เหตุการณ์ปัจจุบัน ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s