Daily Archives: 06/11/2011

:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 4 ::

1) สาเหตุสำคัญที่สุดของการเสียกรุงครั้งที่ 2 คือข้อใด?

 1. ขาดแม่ทัพที่มีความสามารถ
 2. ขุนนางไทยแตกความสามัคคี.
 3. คนไทยเกรงกลัวอิทธิพลของพม่า
 4. ความอ่อนแอของพระมหากษัตริย์ไทย.

2) พระเจ้าตากใช้เมืองใดเป็นฐานในการกอบกู้เอกราชจากพม่า

 1. ตราด
 2. ระยอง
 3. ชลบุรี
 4. จันทบุรี

3)สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตัดสินพระทัยไม่เลือกเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง เพราะเหตุใด ?

 1. กรุงศรีอยุธยาเก่าแก่เกินไป
 2. กรุงศรีอยุธยามีขนาดเล็กเกินไป
 3. กรุงศรีอยุธยาขาดความอุดมสมบูรณ์
 4. กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายทรุดโทรมมาก

4) ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี

 1. กรุงธนบุรีมีป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึก
 2. กรุงธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำค้าขายสะดวก
 3. กรุงธนบุรีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
 4. กรุงธนบุรีมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับไพร่พลของไทยขณะนั้น

5) ภายหลังการกู้เอกราชสำเร็จ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกที่จะกระทำสิ่งใดก่อน ?

 1. ปราบจลาจลในเขมร
 2. ปราบชุมนุมที่ตั้งตนเป็นอิสระ
 3. เตรียมทัพตั้งรับหากพม่าโจมตี
 4. แก้ไขปัญหาความอดอยากของราษฏร

6) การปราบชุมนุมต่างๆ ในสมัยกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากสินมหาราชมีจุดประสงค์สำคัญตามข้อใด ?

 1. เพื่อรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่น
 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฏร
 3. เพื่อให้คนไทยยอมรับในฝีมือการรบของพระองค์
 4. เพื่อสร้างบารมีและอำนาจให้เป็นที่เกรงขามแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

7) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของกรุงธนบุรีในระยะแรกด้วยวิธีการอย่างไร ?

 1. เพิ่มเนื้อที่การปลูกข้าวให้มากขึ้นกว่าเดิม
 2. เร่งรัดการทำนาเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอ
 3. ส่งเสริมให้มีการค้าขายข้าวกับต่างประเทศมากขึ้น
 4. สละพระราชทรัพย์ซื้อข้าวสารราคาแพงจากต่างชาติมาแจกจ่ายให้ราษฏร

8) ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนภูมิภาค ?

 1. จตุสดมภ์
 2. หัวเมืองชั้นใน
 3. หัวเมืองชั้นนอก
 4. เมืองประเทศราช

9) ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีได้ถูกต้องที่สุด ?

 1. พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง
 2. มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังหัวเมืองต่างๆ
 3. พระมหาอุปราชทรงมีอำนาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์
 4. ใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกตามอย่างสมัยสุโขทัย

10) ข้อใดมิใช่การฟื้นฟูด้านศาสนาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ?

 1. บูรณะปฏิสังขรณ์วัด
 2. การรวบรวมพระไตรปิฏก
 3. สังคายนาพระไตรปิฏกฉบับทอง
 4. คัดเลือกพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เพื่อแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช

11) ข้อใดกล่าวถึงสภาพสังคมในกรุงธนบุรีไม่ถูกต้อง?

 1. มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม
 2. สภาพสังคมคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา
 3. ไพร่เป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในราชอาณาจักร
 4. พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระราชอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน

12) วรรณกรรมเรื่องใดเป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าตากสินมหาราช?

 1. อิเหนา
 2. รามเกียรติ์
 3. ลิลิตเพชรมงกุฏ
 4. โคลงยอพระเกียรติ์พระเจ้าตากสิน

13) ผลงานด้านศิลปและวรรณกรรมสมัยธนบุรีไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเนื่องจากสาเหตุใด ?

 1. สมัยกรุงธนบุรีมีระยะเวลาสั้นๆ เพียง 15 ปีเท่านั้น
 2. ช่างฝีมือและช่างศิลป์ถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นจำนวนมาก
 3. ช่างฝีมือในสมัยธนุบุรีหวงวิชาไม่ยอมถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลัง
 4. สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านนี้

14) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดต่อไปนี้ที่ไม่เคยทำสงครามกัน ?

 1. จีน
 2. ลาว
 3. เขมร
 4. มลายู

15) ข้อใดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกรุงธนบุรีกับประเทศเพื่อนบ้าน?

 1. การค้า
 2. การฑูต
 3. สงคราม
 4. วัฒนธรรม

16) ข้อใดคือสถานภาพของหัวเมืองมลายูในสมัยธนบุรี?

 1. เมืองอิสระ
 2. เมืองหน้าด่าน
 3. เมืองประเทศราช
 4. เมืองพระยามหานคร

17) ไทยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ในแผ่นดินไทยจากดินแดนใด?

 1. ปัตตานี
 2. จำปาศักดิ์
 3. พระตะบอง
 4. เวียงจันทน์

18) วิกฤตการณ์ตอนปลายสมัยกรุงธนบุรี เริ่มจากเหตุการณ์ใด?

 1. พระยาสรรค์เป็นกบฏ
 2. ราษฎรและขุนนางก่อกบฏ
 3. พระเจ้าตากสินทรงมีสติฟั่นเฟือน
 4. พระเจ้าตากสินมหาราชออกผนวช

19) ผู้ที่สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ในเหตุการณ์ตอนปลายสมัยธนบุรีได้สำเร็จ คือ บุคคลท่านใด?

 1. หลวงสรวิชิต
 2. เจ้าพระยาพิชัย
 3. เจ้าพระยาสุรสีห์
 4. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

20) ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริง?

 1. กรุงธนบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองเพียง 15 ปี
 2. กรุงธนบุรีมีกษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว
 3. สงครามระหว่างไทยกับพม่าสิ้นสุดในสมัยธนบุรี
 4. สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนสมัยธนบุรีคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3 ::

1) ข้อใดสรุปโครงสร้างสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ถูกต้อง?

 1. เป็นสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรม
 2. มีความแตกต่างในฐานะของบุคคลในสังคม
 3. มีรูปแบบลักษณะสังคมเหมือนสมัยอยุธยาตอนปลาย
 4. ฐานะของบุคคลในสังคมถูกกำหนดไว้ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้

2) ชนชั้นใดมีมากที่สุดในสังคมไทย

 1. ไพร่
 2. ทาส
 3. พระสงฆ์
 4. ขุนนางข้าราชการ

3)การก่อตั้งธรรมยุติกนิกายของเจ้าฟ้ามงกุฏเกิดขึ้นในสมัยใด

 1. รัชกาลที่ 1
 2. รัชกาลที่ 2
 3. รัชกาลที่ 3
 4. รัชกาลที่ 4

4) วรรณกรรมข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1

 1. สามก๊ก
 2. อิเหนา
 3. ราชาธิราช
 4. รามเกียรติ์

5) ในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแขนงใดมากเป็นพิเศษ จนได้รับสมญาว่าเป็น”ยุคทองศิลปกรรม”?

 1. จิตรกรรม
 2. วรรณกรรม
 3. ปฏิมากรรม
 4. สถาปัตยกรรม

6) ข้อใดไม่ใช่การปรับปรุงด้านสังคมสมัยรัชกาลที่ 4 ?

 1. ให้สตรีที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีสิทธิเลือกสามีได้
 2. อนุญาตให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์แรงงาน
 3. จัดส่งข้าราชการไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมเฉพาะวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิมดำรงอยู่ต่อไป

7) ข้อใดการปรับปรุงทางด้านวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 4?

 1. ต่อเรืออนันตนาคราช
 2. บูรณะก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ได้จนสำเร็จ
 3. ทรงสร้างวังสราญรมย์ตามแบบศิลปะตะวันตก
 4. ต่อเรือกลไฟตามแบบตะวันตกเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการค้าขาย

8) การเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีวัฒนธรรมใดในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มิให้ชาวต่างประเทศดูถูกข้าราชการไทยว่าเป็นคนป่าเถื่อน ?

 1. ชาวตะวันตกยืนตรงถวายคำนับได้
 2. ข้าราชการสวมเสื้อในเวลามาเข้าเฝ้าทุกคน
 3. พระราชทานเลี้ยงแก่ชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก
 4. ให้ชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ได้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

9) การเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณีวัฒนธรรมข้อใดไม่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4

 1. การจัดให้มีธงประจำชาติ
 2. ให้พระมหากษัตริย์เสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
 3. การเรียกพระนามพระมหากษัตริย์ตามแบบยุโรป
 4. ให้ชาวต่างประเทศสามารถแสดงความเคารพได้ตามธรรมเนียมไทย

10) ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5?

 1. เพื่อปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ
 2. เพื่อให้ทัดเทียมอารยประเทศ
 3. เพื่อให้ราษฏรทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 4. เพื่อพัฒนาคนในระดับพื้นฐานอย่างแท้จริง

11) จุดมุ่งหมายประการแรกของการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด?

 1. ไม่ให้ชาวต่างชาติดูถูก
 2. ผลิตคนเข้ารับราชการ
 3. ลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคมไทย
 4. ให้ทาสที่ได้รับอิสระมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน

12)การศึกษาภาคบังคับของไทยเริ่มใช้ในสมัยใด?

 1. รัชกาลที่ 4
 2. รัชกาลที่ 5
 3. รัชกาลที่ 6
 4. รัชกาลที่ 7

13) โรงเรียนใดที่รัชกาลที่ 6 โปรดยกให้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
 2. โรงเรียนข้าราชการพลเรือน
 3. โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก
 4. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

14) เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย เป็นนโยบายของรัฐบาลใด?

 1. นายควง อภัยวงศ์
 2. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 4. จอมพลถนอม กิตติตขจร

15) ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม?

 1. การยกเลิกบรรดาศักดิ์
 2. การเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทย
 3. การยกเลิกพยัญชนะและสระไทยที่มีเสียงซ้ำกัน
 4. การออกระเบียบว่าด้วยการแสดงความเคารพของคนไทย

16) การกำหนดวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของรัชกาลที่ 9 ให้เป็นวันชาติเกิดขึ้นในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี?

 1. ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช
 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 3. จอมพลถนอม กิตติขจร
 4. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

17)ผู้นำท่านใดที่ยกฐานะและบทบาทของสตรีเป็นคนแรก ?

 1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 2. นายควง อภัยวงศ์
 3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 4. จอมพลถนอม กิตติขจร

18) การที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาสร้างฐานทัพในไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ส่งผลเสียต่อสังคมไทยหลายประการ ยกเว้นข้อใด?

 1. การสำส่อนทางเพศ
 2. การขยายตัวของอาชีพหญิงบริการ
 3. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
 4. การยอมรับนับถือลัทธิศาสนาใหม่ๆ

19) ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน?

 1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม-นโยบายชาตินิยม
 2. นายควง อภัยวงศ์-กำหนดคำทักทายว่า สวัสดี
 3. จอมพลถนอม กิตติขจร-พิธีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์
 4. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์-ฟื้นฟูพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

20) จุดมุ่งหมายสำคัญของมูลนิธิศิลปาชีพคืออะไร?

 1. ตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 3. ฝึกสอนคนไทยด้านศิลปหัตถกรรม
 4. มุ่งเผยแพร่สินค้าไทยออกสู่ตลาดโลก

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2 ::

1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ทำรายได้ให้มากที่สุด?

 1. การค้าระหว่างหมู่บ้าน
 2. การทำเหมืองแร่และการเพาะปลูก
 3. การหาของป่าและการเพาะปลูก
 4. การเพาะปลูกและการค้าสำเภาหลวง

2) ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 1. ข้าว
 2. อ้อย
 3. พริกไทย
 4. ปาล์มน้ำมัน

3)ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติที่ทำรายได้ให้กับแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 1. ไม้สัก
 2. ไม้ฝาง
 3. เหล็ก
 4. ถ่านหิน

4) ผู้ที่สามารถประมูลการเก็บภาษีอากรได้เรียกว่าอะไร

 1. พอ่ค้าขายปลีก
 2. นายอากรบ่อนเบี้ย
 3. เจ้าภาษีนายอากร
 4. ต้นหนเดินเรือสำเภา

5) ชาติที่เข้ามามีบทบาททางการค้าที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือชาติใด?

 1. จีน
 2. อังกฤษ
 3. อินเดีย
 4. อเมริกา

6) ประเทศไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาริงกับชาติใด ?

 1. อังกฤษ
 2. ฝรั่งเศส
 3. ฮอลันดา
 4. สหรัฐอเมริกา

7) สนธิสัญญาเบาริงมีผลเสียต่อไทยในด้านใดมากที่สุด?

 1. การสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
 2. การสูญเสียผลประโยชน์ทางการเมือง
 3. การสูญเสียเอกภาพในด้านการปกครอง
 4. การสูญเสียสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชน

8) สนธิสัญญาเบาริงมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจไทยอย่างไร ?

 1. การค้ากับประเทศตะวันตกหดแคบเหลือไม่กี่ประเทศ
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้า การส่งออกลดลง
 3. เศรษฐกิจไทยทรุดโทรมหนัก เพราะเก็บภาษีได้น้อยลง
 4. เศรษฐกิจไทยขยายตัว ผลผลิตทางการเกษตรมุ่งส่งเป็นสินค้าออก

9) ข้อใดแสดงให้เห็นว่าไทยเสียเปรียบในการทำสนธิสัญญาเบาริง

 1. เก็บภาษีได้ร้อยละ 3
 2. ไทยต้องยกปินังให้อังกฤษ
 3. เป็นสนธิสัญญาที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาแน่นอน
 4. ไทยไม่ต้องติดต่อการค้ากับชาติตะวันตกอื่นนอกจากอังกฤษ

10) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปรับปรุงระบบเงินตรา และการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อจุดมุ่งหมายใด?

 1. รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน
 2. ป้องกันการฉ้อราษฏร์บังหลวง
 3. พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
 4. ปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

11) พระคลังข้างที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เทียบได้กับหน่วยงานใดในปัจจุบัน?

 1. กระทรวงการคลัง
 2. สำนักงบประมาณ
 3. สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

12) ข้อใดเป็นการปฏิรูประบบเงินตราในสมัยรัขกาลที่ 5?

 1. การพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง
 2. การใช้ธนบัตรแทนเหรียญกษาปณ์
 3. ยกเลิกเงินพดด้วง และใช้หน่วยเงินบาท
 4. การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สินเชื่อในการลงทุน

13) ข้อใดเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 6

 1. กิจการรถไฟ และการประปา
 2. กิจการรถราง และการไปรษณียโทรเลข
 3. การจัดตั้งธนาคารออมสินและเขื่อนพระรามหก
 4. การขุดคลองรังสิตและตั้งแบงค์สยามกัมมาจลทุนจำกัด

14) สมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เน้นให้รัฐเข้าดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจเสียเองโดยวิธีใด?

 1. ระบบสหกรณ์
 2. ระบบคอมมูน
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. รัฐบริษัท

15) สิ่งที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมกำหนดไว้ในเค้าโครงเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของชนชั้นสูงมากที่สุด คือข้อใด?

 1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ที่ดิน แรงงาน ทุน
 2. การเก็บภาษีมรดก และเพิ่มภาษีรายได้อื่นๆ
 3. การประกันรัฐสวัสดิการสังคมให้ราษฏร
 4. การให้ราษฏรทำงานกินเงินเดือนของรัฐ

16) นโยบายเศรษฐกิจแบบไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ เกิดขึ้นในสมัยใด?

 1. ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช
 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 3. จอมพลถนอม กิตติขจร
 4. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

17) เพราะเหตุใดในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จึงจำเป็นต้องให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ?

 1. เพื่อให้รัฐบาลใช้เงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อยกฐานะของประเทศให้สูงขึ้นในสังคมชาวโลก
 3. เพื่อสนองตอบความต้องการของธนาคารโลกในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้
 4. เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีเป้าหมายที่แน่นอนและประสบความสำเร็จ

18) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ส่งผลให้เห็นชัดเจนในข้อใด?

 1. ประเทศไทยพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
 2. สินค้าออกทางด้านอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงขึ้น
 3. ประชาชนในเมืองและชนบทมีรายได้สูงใกล้เคียงกัน
 4. การสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เกิดขึ้นมาก

19) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเน้นการพัฒนาอะไร ?

 1. มนุษย์
 2. สิ่งแวดล้อม
 3. การศึกษา
 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับที่เท่าใด?

 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ::

1) การที่รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปีเป็นวันจักรีเนื่องมาจากสาเหตุใด?

 1. เป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
 2. เป็นวันที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
 3. เป็นวันคล้ายวันประสูติของรัชกาลที่ 1
 4. เป็นวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 1

2) ที่ตั้งราชธานีใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีความเหมาะสมอย่างไร

 1. มีป้อมปราการพร้อมอยู่แล้ว
 2. มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก
 3. มีลักษณะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง
 4. เป็นบริเวณท้องทุ่งโล่งสามารถขยายอาณาเขตไปได้กว้างขวาง

3)ข้อใดกล่าวถึงการสร้างราชธานีในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ถูกต้องที่สุด

 1. สร้างเลียนแบบสมัยสุโขทัย
 2. สร้างเลียนแบบสมัยอยุธยา
 3. สร้างเสียนแบบสมัยธนบุรี
 4. เป็นการผสมผสานการก่อสร้างราชธานีเดิมของไทยทุกสมัย

4) ตำแหน่งสมุหนายกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอำนาจหน้าที่เทียบเท่ากระทรวงใดในปัจจุบัน

 1. กระทรวงกลาโหม
 2. กระทรวงการคลัง
 3. กระทรวงยุติธรรม
 4. กระทรวงมหาดไทย

5) ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน ?

 1. กรมเวียง-ปราบปรามโจรผู้ร้าย
 2. กรมวัง-หารายได้ให้กับแผ่นดิน
 3. กรมนา-เก็บภาษีหางข้าว
 4. กรมคลัง-ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

6) เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 4 จึงทรงปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริหารประเทศ?

 1. ไม่ต้องการตกเป็นอาณานิคม
 2. ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ
 3. ให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี
 4. สนองความต้องการของชาติมหาอำนาจ

7) นโยบายสุดท้ายเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติคือข้อใด?

 1. ยอมเสียดินแดน
 2. การเจรจาทางการฑูต
 3. ยอมเสียสิทธิเรื่องภาษี
 4. ยอมเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

8) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้แก่สภาใด ?

 1. สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์และสภาองคมนตรี
 2. สภาผู้แทนพระองค์และสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์
 3. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาผู้แทนพระองค์
 4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์

9) จุดประสงค์ในการรวมหัวเมืองเพื่อจัดตั้งเป็นมณฑลในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด

 1. โยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ราชธานี
 2. ทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 3. กระจายอำนาจการปกครองไปยังส่วนภูมิภาค
 4. เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง

10) ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีแนวคิดที่จะนำรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศแต่มีอุปสรรคที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือข้อใด?

 1. อิทธิพลของชาติตะวันตกที่แพร่เข้ามาในหมู่คนไทยมีน้อยมาก
 2. สังคมไทยยังนิยมการมีทาส จึงไม่นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 4. ขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์ทำการต่อต้านเพราะเห็นว่าเป็นการปกครองที่ล้าสมัย

11) การจัดตั้งดุสิตธานีมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านใด?

 1. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่ทหาร
 2. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่ข้าราชการ
 3. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน
 4. ต้องการเผยแพร่ประชาธิปไตยในหมู่กองเสือป่า

12) บุคคลกลุ่มใดที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง?

 1. คณะราษฏร
 2. ขบวนการเสรีไทย
 3. คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
 4. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

13) ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475?

 1. กิจการทหารถูกละเลย
 2. ความขัดแย้งในหมู่ราชวงศ์
 3. อิทธิพลแนวคิดทางการเมืองจากตะวันตก
 4. ความล้มเหลวของการปฏิวัติ ร.ศ. 130

14) เหตุผลสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปด้วยดีปราศจากการนองเลือดคือข้อใด

 1. เพราะรัชกาลที่ 7 เห็นแก่ความสงบสุขของราษฏร
 2. เพราะรัชกาลที่ 7 คิดว่าจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว
 3. เพราะรัชกาลที่ 7 คิดว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการรับรองรัฐบาลใหม่จากนานาประเทศ
 4. เพราะรัชกาลที่ 7 มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่ก่อนแล้ว

15) เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 7 จึงทรงสละราชสมบัติ?

 1. ราษฏรไม่ยอมรับ
 2. ทรงขัดแย้งกับคณะราษฏร
 3. ทรงสูญเสียอำนาจด้านการปกครอง
 4. ไม่เห็นด้วยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

16) ข้อใดไม่ใช่นโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม?

 1. ขับไล่ชาวจีนและชาวตะวันตกออกนอกประเทศ
 2. ชักจูงโฆษณาให้คนไทยใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ
 3. ส่งเสริมการทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ผลิตเครื่องใช้ด้วยตนเอง
 4. ส่งเสริมให้คนไทยประกอบอาชีพค้าขายและสงวนอาชีพบางอย่าง

17) กลุ่มใดที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับว่าการที่ไทยเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นเป็นโมฆะ ?

 1. กบฏ ร.ศ.130
 2. ขบวนการเสรีไทย
 3. ขบวนการกู้บ้านกู้เมือง
 4. กลุ่มรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

18) เหตุการณ์ มหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 เป็นการแสดงออกถึงความต้องการสิ่งใดของประชาชนชาวไทย?

 1. อำนาจอธิปไตย
 2. สิทธิเสรีภาพ
 3. รัฐธรรมนูญ
 4. ความเป็นธรรมในสังคม

19) ผู้นำก่อการรัฐประหารครั้งล่าสุดของไทยคือใคร ?

 1. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 2. พลเอกสุจินดา คราประยูร
 3. พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
 4. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

20) จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมดกี่คน?

 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 4 ::

1) การเพาะปลูกแบบไร่การค้าขนาดใหญ่ มักจะทำกันในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากสาเหตุใด
ก. มีภูมิอากาศเหมาะสม
ข. มีพื้นที่กว้างขวาง
ค. มีเงินทุนและการบริหารดี
ง. มีแรงงานราคาถูก

2) แหล่งประมงที่สำคัญของโลกอยู่บริเวณใด
ก. ลาดทวีป
ข. ไหล่ทวีป
ค. ชายฝั่ง
ง. เหวทะเล

3) องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยร่วมในการกำหนดเขตอุตสาหกรรมของโลกได้แก่ข้อใด
ก. ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น
ข. มีประชากรหนาแน่น
ค. มีทุนและเทคโนโลยีสูง
ง. ตลาดสินค้ากว้างขวาง

4) การพาณิชยกรรมของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน เนื่องจากสาเหตุใด
ก. จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น
ข. การบริโภคสินค้าขยายตัว
ค. การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว
ง. สินค้ามีให้เลือกมากชนิด

5) การเพิ่มประชากรที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของโลกเพราะเหตุใด
ก. ปริมาณอาหารผลิตได้น้อยลง
ข. มีการแข่งขันรุนแรง
ค. ทรัพยากรของโลกขาดแคลน
ง. พื้นที่ของโลกมีไม่เพียงพอ

6) ปัจจัยสำคัญที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากร
ก. การทำมาหากิน
ข. ลัทธิความเชื่อ
ค. ลักษณะเชื้อชาติ
ง. สภาพแวดล้อม

7) ความหนาแน่นของประชากรมีมากในบริเวณใด
ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ข. ริมชายฝั่งทะเล
ค. เขตที่มีฝนตกชุก
ง. ที่สูงอากาศดี

8) เขตอุตสาหกรรมของโลกอยู่ในบริเวณใด
1. ยุโรปตะวันตก 2.สหรัฐอเมริกา
3.ญี่ปุ่น 4.แอฟริกาใต้
5.ออสเตรเลีย 6.อเมริกากลาง
คำตอบที่ถูกต้องคือ
ก. 1 2 3
ข. 2 4 6
ค. 3 4 5
ง. 4 5 6

9) ในสังคมโลกปัจจุบันภาษาใดที่สำคัญที่สุดในการติดต่อสิ่อสาร
ก. ญี่ปุ่น
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. แมนดาริน

10) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ทวีปเอเซียเป็นบ่อเกิดศาสนาของโลก
ข. ชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
ค. พระพุทธศาสนากำเนิดในเอเซียใต้
ง. ทุกศาสนามีผู้นับถือจำนวนเท่ากัน

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 3 ::

1) ทวีปใดที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก
ก. ทวีปอเมริกาเหนือ
ข. ทวีปอเมริกาใต้
ค. ทวีปแอฟริกา
ง. ทวีปยุโรป

2) แร่ธาตุกับประเทศในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ดีบุก มาเลเซีย
ข. น้ำมัน ฝรั่งเศส
ค. เหล็ก สวีเดน
ง. สังกะสี แคนาดา

3) ปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติของโลก คืออะไร
ก. ทรัพยากรร่อยหรอและเสื่อมโทรม
ข. ทรัพยากรก่อให้เกิดมลพิษ
ค. ทรัพยากรผลิตทดแทนไม่ทัน
ง. ทรัพยากรถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่า

4) การที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเลือกระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องมาจากเหตุผลใด
ก. มหาอำนาจให้การรับรอง
ข. ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ค. สะวดกต่อการบริหารงาน
ง. สามารถทำการเลือกตั้งได้

5) ในระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของใคร
ก. ผู้นำรัฐบาล
ข. ผู้นำกองทัพ
ค. ประชาชน
ง. ประธานรัฐสภา

6) สาเหตุที่กล่าวว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นการปกครองแบบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จ เนื่องมาจากเหตุผลใด
ก. การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐ
ข. พรรคคอมมิวนิสต์มีบทบาทสูง
ค. ผู้นำรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจทุกอย่าง
ง. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพน้อย

7) เหตุการณ์ใดที่แสดงถึงความล้มเหลวของการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์
ก. เยอรมันตะวันตก-ออกรวมกัน
ข. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ค. วิกฤติการณ์ในประเทศบอสเนีย
ง. ชาวจีนเรียกร้องประชาธิปไตย

8) นโยบายใดเป็นนโยบายหลักของผู้นำในระบอบเผด็จการ
ก. ผูกมิตรกับมหาอำนาจ
ข. สร้างกองทัพให้เข็มแข็ง
ค. มุ่งรักษาอำนาจของตน
ง. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

9) วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ระบอบการเมืองการปกครองมีความมั่นคงและเข็มแข็งคือวิธีใด
ก. แก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ให้มีการเลือกตั้งบ่อยๆ
ค. ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ง. พัฒนาทางด้านการศึกษา

10) ประชาชนส่วนใหญ่ของโลกประกอบอาชีพใด
ก. เพาะปลูก
ข. เลี้ยงสัตว์
ค. ค้าขาย
ง. รับราชการ

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 2 ::

1) เพราะเหตุใดที่ราบจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง
ก. มีแม่น้ำไหลผ่าน
ข. พื้นดินราบเรียบ
ค. มีฝนตกตลอดปี
ง. อุณหภูมิเหมาะสม

2) การจำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบสูงใช้ปัจจัยใดเป็นหลัก
ก. สภาพภูมิประเทศ
ข. ระดับความสูง
ค. ปริมาณน้ำฝน
ง. สาขาของแม่น้ำ

3) บริเวณที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่จะมีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด
ก. ที่ราบสลับเนินเขา
ข. ทะเลทรายกว้างใหญ่
ค. เทือกเขาสูงหลายเทือก
ง. เนินเขาสูงฐานเล็ก

4) ดร.อินเดียนา โจนส์ ต้องการจะไปศึกษาลักษณะภูมิประเทศในแถบเทือกเขา ควรไปศึกษา ณ พื้นที่ใดของโลก
ก. ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ
ข. ตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย
ค. ตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้
ง. ตะวันออกของทวีปแอฟริกา

5) เนินเขาและหุบเขาในแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เกิดจากการกระทำของสิ่งใด
ก. ลาวาภูเขาไฟ
ข. ตะกอนแม่น้ำ
ค. กระแสน้ำเย็น
ง. ธารน้ำแข็ง

6) เขตอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร มีลักษณะอย่างไร
ก. อุณหภูมิสูง ฝนตกชุก
ข. ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น
ค. มีฝนตกชุกตลอดปี
ง. อากาศร้อนและแห้งแล้ง

7) ถ้านักเรียนเดินทางผ่านตอนกลางของทวีปแอฟริกา จะพบภูมิอากาศแบบใดมากที่สุด
ก. ทุ่งหญ้าสะวันนา
ข. ทะเลทรายเขตร้อน
ค. เมดิเตอร์เรเนียน
ง. มรสุมเมืองร้อน

8) ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญในการกำหนดลักษณะของพืชพรรณธรรมชาติ
ก. อุณหภูมิ
ข. สภาพพื้นที่
ค. ปริมาณน้ำฝน
ง. ระดับความสูง

9) ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบใดที่คล้ายคลึงกัน
ก. ร้อนชื้น
ข. อบอุ่นชื้น
ค. หนาวเย็น
ง. ภูเขา

10) พืชพรรณธรรมชาติในเขตอากาศแบบทุนดรา ส่วนใหญ่จะเป็นพืชชนิดใด
ก. ต้นสน
ข. ทุ่งหญ้า
ค. ไม้พุ่ม
ง. ตะไคร่น้ำ

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::