แอฟริกา -3-

1) แหล่งอารยธรรมที่สำคัญที่สุดของทวีปแอฟริกาคือที่ใด
ก. ลุ่มแม่น้ำไนส์
ข. ลุ่มแม่น้ำคองโก
ค. ลุ่มแม่น้ำไนเจอร์
ง. ลุ่มแม่น้ำแซมเบซี

2) อารยธรรมอิยิปต์ข้อใดที่ถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาถึงโลกปัจจุบันเด่นชัดที่สุด
ก. การแพทย์
ข. การค้าขาย
ค. การก่อสร้าง
ง. การทหาร

3) ไฮโรกลิฟฟิค หมายถึงอะไร
ก. ลัทธิศาสนาที่เกิดขึ้นในอิยิปต์
ข. อักษรภาพของอียิปต์
ค. กษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจล้นพ้นในอิยิปต์โบราณ
ง. อักษรภาพของชาวเปอร์เซียนโบราณ

4) ข้อใดถือว่าเป็นอิทธิพลที่สำคัญที่สุดที่มีต่อการสร้างปิรามิดของชาวอิยิปต์
ก. ความเชื่อเรื่องพระเจ้า
ข. ความเชื่อเรื่องอมตะของฟาโรห์
ค. ความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์
ง. ความศรัทธาของปวงชนที่มีต่อฟาโรห์

5) ชาติแรกที่เดินทางเข้าไปสำรวจในทวีปแอฟริกาคือ
ก. สเปน
ข. โปรตุเกส
ค. ฝรั่งเศส
ง. อังกฤษ

6) ข้อใดเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของแอฟริกาไม่ได้ผล
ก. การขาดความรู้ความชำนาญในการบริหารงานของรัฐ
ข. ปัญหาและความวุ่นวายทางการเมืองการปกครอง
ค. ประชากรมีอัตราการเพิ่มสูงและด้อยคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

7) ชนพื้นเมืองเผ่าใดในแอฟริกา ซึ่งยังชีพด้วยการล่าสัตว์ เก็บของป่าในบริเวณทะเลทรายกาลาฮารี
ก. Pigmy
ข. Bushman
ค. Masai
ง. Bantu

8) การเกษตรบริเวณระหว่างเขตป่าดงดิบและเขตทะเลทราย ตรงกับข้อใด
ก. การเก็บของป่า ล่าสัตว์ และจับปลา
ข. การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
ค. การเลี้ยงสัตว์ในเขตทุ่งหญ้าสะวันนา
ง. การเพาะปลูก

9) ประเทศที่สามารถผลิตโกโก้ได้มากที่สุดในโลกคือประเทศใด
ก. กานา
ข. ไนจีเรีย
ค. คองโก
ง. ซูดาน

10) เหตุใดอุตสาหกรรมของแอฟริกาจึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ก. ขาดเงินทุน
ข. ขาดตลาดการค้า
ค. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ง. ถูกทุกข้อ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s