:: ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ::

1) สภาพสังคมชมพูทวีปมีส่วนช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอย่างไร
ก. สังคมมีระบบวรรณะ
ข. มีความเชื่อเรื่องการบูชายันต์ทีเบียดเบียนสัตว์
ค. การแสวงหาสัจธรรมยังไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์
ง. สถานที่ที่ไปเป็นทุกข์ มีความเป็นอยู่แตกต่างกันมาก

2) กรุงกบิลพัสดุอยู่ในแคว้นใดของมัชฌิมประเทศ
ก. แคว้นโกศล
ข. แคว้นมคธ
ค. แคว้นสักกะ
ง. แคว้นโกลิยะ

3) การปกครองแบบสามัคคีธรรมในการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จต้องใช้หลักธรรมใด
ก. สาราณียธรรม
ข. อปริหานิยธรรม
ค. อหิงสา
ง. ทศพิธราชธรรม

4) มีความเชื่อว่าวรรณะกษัตริย์ คือพวกนักปกครอง สร้างขึ้นจากส่วนใดของพระพรหม
ก. พระพาหา
ข. พระโอษฐ์
ค. พระบาท
ง. พระอุระ

5) พระพุทธเจ้าทรงเตือนพวกพราหมณ์อย่างไรในเรื่องวรรณะ
ก. คนดีชั่วอยู่ที่ชาติตระกูล
ข. คนดีชั่วอยู่ที่การกระทำ
ค. พราหมณ์ที่แท้คือผู้ละกิเลสได้
ง. พราหมณ์ที่แท้คือผู้อยู่ในวรรณะพราหมณ์

6) ประชาชนชาวอินเดียเชื่อว่าการอาบน้ำในแม่น้ำใดสามารถล้างบาปได้
ก. หาหุกา
ข. ยมุนา
ค. คงคา
ง. สุนทริกา

7) นักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพิสูจน์ว่าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในข้อ 6 นั้นมีคุณสมบัติใดที่ทำให้เชื้ออหิวาห์ในน้ำถูกทำลายได้
ก. มีความเป็นกรดมาก
ข. มีความเป็นด่างมาก
ค. มีแคลเซียมมาก
ง. มีหินปูนมาก

8 ความเชื่อเรื่องการทรมานร่างกายให้ลำบากจะทำให้หลุดพ้นได้ มีผู้ใดเป็นเจ้าลัทธิ
ก. ปูรณกัสสป
ข. มักชลิโคสาล
ค. อชิตเกสกัมพล
ง. นิครนถ์นาฏบุตร

9) ความเชื่อที่วาสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทุกข์และชีวะเป็นแนวคิดของเจ้าลัทธิใด
ก. ปกุธกัจจายนะ
ข. ปูรณกัสสปะ
ค. นิครนถ์นาฏบุตร
ง. สัญชัยเวลัฏฐบุตร

10) สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาคืออะไร
ก. ความขยันและอดทน
ข. ปัญญากับความเพียร
ค. ความพอใจและการตรวจสอบ
ง. ปัญญาและศรัทธา

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s