:: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ::

1) แผนที่ มีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. แผนภาพสมมติที่เขียนขึ้นแทนพื้นแผ่นดิน
ข. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนของจริงที่ปรากฏบนพื้นโลก
ค. อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแสดงลักษณะสัณฐานของโลก
ง. วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ทำเส้นทางคมนาคม

2) แผนที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงสิ่งใด
ก. สภาพภูมิประเทศ
ข. สภาพดินฟ้าอากาศ
ค. ที่ตั้งของประเทศต่างๆ
ง.สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

3) แผนที่โดยทั่วไปผู้คนมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. ศึกษาพื้นที่โลก
ข. ฝึกทักษะการจำ
ค. คำนวณหาเวลา
ง. หาตำแหน่งที่ตั้ง

4) บุคคลใดต่อไปนี้น่าจะใช้แผนที่ในการประกอบอาชีพมากที่สุด
ก. เอกชัย วิศวกรสำรวจเส้นทาง
ข. ศิวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
ค. ร้อยตำรวจเอกวันชัย นายตำรวจนอกเครื่องแบบ
ง. นายแพทย์วิชัย ศัลยแพทย์โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง

5) นักท่องเที่ยวมักมีแผนที่เป็นคู่มือ เพราะเหตุใด
ก. ใช้ตรวจสอบเส้นทาง
ข. ใช้แทนหนังสือเดินทาง
ค. ใช้เป็นข้อมูลในการซื้อสินค้า
ง. ใช้ค้นหาข้อมูลลับของสถานที่นั้นๆ

6) แผนที่แสดงภูมิประเทศขงประเทศไทย มาตราส่วน 1:50,000 หมายความว่าอย่างไร
ก. ระยะทางในแผนที่ 1 กิโลเมตร เท่ากับระยะทางจริง 50,000 กิโลเมตร
ข. ระยะทางในแผนที่ 1 นิ้ว เท่ากับระยะทางจริง 50,000 กิโลเมตร
ค. ระยะทางในแผนที่ 1 ซม.เท่ากับระยะทางจริง 50,000 กิโลเมตร
ง. ระยะทางในแผนที่ 1 ซม. เท่ากับระยะทางจริง 50,000 เซนติเมตร

7) นิฟิลดัย ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมของจังหวัดปัตตานี นิฟิลดับควรจะใช้แผนที่ใดเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยครั้งนี้
ก. แผนที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจังหวัดปัตตานี
ข. แผนที่แสดงแหล่งโบราณสถานของภาคใต้
ค. แผนที่เฉพาะเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ง. แผนที่แสดงความหนาแน่นของชุมชนเมืองของภาคใต้

8) ข้อใดเป็นประโยชน์จากการใช้รีโมตเซนซิง
ก. นำข้อมูลไปใช้วางแผนทำการก่อการร้ายข้ามชาติ
ข. การจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. นำข้อมูลมาวางแผนในการลักลอบตัดไม้ในเขตหวงห้าม
ง. การวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

9) ข้อใดเป็นคุณสมบัติของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
ก. สามารถบันทึกข้อมูลเป็นบริเวณกว้าง
ข. สามารถเชื่อมต่อสัญญาณกับเคเบิลใยแก้วได้
ค. สามารถดูภาพสามมิติหรือทรวดทรงของผิวโลกได้
ง. ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจน ไม่ต้องแปลข้อมูลมาเป็นภาพอีกครั้ง

10) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่
ข. การเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมุลให้ปรากฏบนกระดาษหรือวัตถุแบน
ค. การบันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุพื้นที่เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ง. สิ่งที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของผิวโลก ทั้งที่อยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ::

  1. เอ่อไม่มีเฉลยหรอคะ ถ้ามีจะเฟอเฟ็กมากค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s