อเมริกาเหนือ ๑

1) ลักษณะเกษตรกรรมของอเมริกาเหนือจะมีลักษณะแบบใด

ก. เป็นเกษตรกรรมแบบผสม
ข. เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อการค้า
ค. เป็นเกษตรกรรมแปลงย่อย
ง. นิยมปลูกพืชไม่กี่ชนิดเพื่อการส่งออก

2) แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของอเมริกาเหนืออยู่บริเวณใด
ก. ชายฝั่งตะวันออกถึงทะเลสาบทั้ง 5
ข. พรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ค. บริเวณตอนกลางของทวีป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

3) ข้อใดกล่าวถึงประชากรของอเมริกาเหนือไม่ถูกต้อง
ก. เอสกิโมและอินเดียนแดงเป็นชนเผ่าดั้งเดิม
ข. ผิวดำส่วนใหญ่เป็นแรงงานนำเข้าจากแอฟริกา
ค. เมสติโซเป็นกลุ่มเลือดผสมระหว่างอินเดียนแดงและผิวขาว
ง. ประชากรที่อพยพไปอยู่ใหม่เป็นเผ่ามองโกลอยด์จากเอเซีย

4) คนส่วนใหญ่ในแองโกลอเมริกา นับถือศาสนาคริสต์นิกายใดมากที่สุด
ก. โรมันคาทอลิก
ข. กรีกออโธดอกซ์
ค. โปรแตสเต็นท์
ง. อังกลิคัน

5) ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ทางด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรหนาแน่น
ก. เป็นเขตเทือกเขาหินใหม่จึงมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
ข. มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ
ค. มีอากาศอบอุ่นเย็นสบาย
ง. มีการคมนาคมขนส่งสะดวก

6) การคมนาคมขนส่งภายในประเทศของอเมริกาเหนือที่สำคัญที่สุดได้แก่น่านน้ำใด
ก. ลุ่มแม่น้ำแมกแคนซีไหลออกมหาสมุทรอาร์กติก
ข. ลุ่มแม่น้ำริโอแกรนด์ไหลออกอ่าวเม็กซิโก
ค. ลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ไหลออกอ่าวเม็กซิโก
ง. ทะเลสาบทั้ง 5 ลุ่มแม่น้ำเซนต์ลอเร็นต์ไหลออกมหาสมุทรแอตแลนติก

7) แหล่งปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของอเมริกาเหนืออยู่ที่ใด
ก. รอบทะเลสาบทั้ง 5
ข. ทุ่งหญ้าแพรี
ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้
ง. ทีราบสูงทางตะวันตก

8) พืชชนิดใดที่อเมริกาเหนือปลูกมากที่สุด
ก. ยาสูบ
ข. ถั่วเหลือง
ค. ฝ้าย
ง. ข้าวสาลี

9) เหตุใดโคเนื้อและแกะจึงนิยมเลี้ยงกันมากทางภาคตะวันตกของทวีป
ก. มีอากาศอบอุ่น
ข. มีฝนตกชุก
ค. มีอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง
ง. มีอากาศหนาวเย็น

10) อเมริกาเหนือใช้เส้นทางใดในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกมายังมหาสมุทรแอตแลนติก
ก. คลองปานามา
ข. อ้อมแหลมฮอร์น
ค. ช่องแคบแบริ่ง
ง. คลองสุเอซ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s