:: ข้อสอบเรื่องอริยสัจ 4 ::

1) หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ในเรื่องทุกข์ ซึ่งเป็นธรรมที่ควรรู้
ก. ขันธ์ 4
ข. วิตก 3
ค. ภาวนา 4
ง. พละ 4

2) หลักธรรมหัวข้อใดจัดเป็นความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์เป็นธรรมที่ควรละ
ก. ภาวนา 4 ขันธ์ 5
ข. พละ 5 ภาวนา 4
ค. หลักกรรม วิตก
ง. วิตก ขันธ์ 5

3) ขันธ์ 5 ประกอบด้วยสิ่งใด
ก. รูป ทุกข์ สัญญา สังขาร อนิจจัง
ข. วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
ค. อนิจจัง เวทนา สัญญา สังขาร อุเบกขา
ง. สุขเวทนา ทุกข์เวทนา สัญญา สังขาร มรณัง

4) การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เรียกว่าอะไร
ก. เวทนา
ข. วิญญาณ
ค. สังขาร
ง. อุเบกขา

5) ข้อความใดสอดคล้องกับกฏแห่งกรรม
ก. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ข. ความพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ
ค. คนหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น
ง. จงเตือนตนให้ดี

6) ข้อความใดจัดเป็นกรรมนิยาม
ก. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
ข. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุผลของสิ่งทั้งปวง
ค. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต
ง. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำทั่วไปของบุคคล

7) กรรมในทางธรรมหมายถึงข้อใด
ก. กฏธรรมชาติที่ประกอบด้วยเหตุผล
ข. กฏธรรมชาติที่มีผลตอบแทน
ค. กฏธรรมชาติที่มีความเป็นเหตุเป็นผล
ง. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต

8) เนกขัมวิตก หมายความว่าอย่างไร
ก. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความเมตตา
ข. ความนึกคิดในทางเบียดเบียนและทำร้าย
ค. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความพยายาทมุ่งร้าย
ง. ความนึกคิดที่ปลอดจากกาม เป็นความคิดที่ไม่ยึดติดอะไร

9) การกระทำข้อใดจัดว่าเป็นปัญญาภาวนา
ก. อ้อมมีสุขภาพแข็งแรงเพราะหมั่นออกกำลังกาย
ข. เอ๋ประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ
ค. อ้นตั้งใจทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบ
ง. เอกแก้ปัญหาการทะเลาะกันของน้องๆ ได้สำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกคน

10) การกระทำใดจัดว่าเป็น กายภาวนา
ก. ส้มเลือกซื้ออาหารที่มีคุณประโยชน์
ข. ฝนตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน
ค. เก๋รู้วิธีปฏิเสธเพื่อนๆ ที่ชวนไปเที่ยว
ง. ติ๊กเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

One response to “:: ข้อสอบเรื่องอริยสัจ 4 ::

  1. ดีมากๆๆ เลยครับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s