:: ข้อสอบเรื่องอริยสัจ 4 ตอนที่ 2 ::

1) จิรายุ เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่สอนให้เขามีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถในระดับปานกลาง แต่ในที่สุดก็สามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรีได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง ในกรณีศึกษาของจิรายุ ข้อใดสอดคล้องกับ ปฏิเวธสัทธรรม
ก. ความขยัน ความอดทน
ข. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ค. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
ง. ความกตัญญูกตเวที

2) เพียงธารรู้ว่าอาโปโกรธเธอมากที่ผิดนักการไปค้นคว้าหนังสือที่ห้องสมุดแห่งชาติ เพื่อทำรายงานส่งครู เธอจึงไปขอโทษและยอมรับผิดพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุที่ผิดนัด ดังนั้นอาโปจึงให้อภัย การกระทำของอาโปสอดคล้องกับข้อความใด
ก. คบบัณฑิต
ข. เอาใจใส่เล่าเรียนหาความจริง
ค. ใช้เหตุผลไตร่ตรอง
ง. ปฏิบัติตนตามคลองธรรม

3) ข้อใดอธิบายความหมายของ พละ 5 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. พลังในการทำงานทางกาย
ข. พลังของความพยายามในการทำความดี
ค. การส่งพลังจิตในการทำงานของบุคคลที่ต้องการผลสำเร็จ
ง. พลังที่ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและในการดำเนินชีวิต

4) หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ใน พละ 5
ก. ศีล สมาธิ ปัญญา ศรัทธา สติ
ข. ศีล ศรัทธา สติ วิริยะ สมาธิ
ค. ศรัทธา วิริยะ ศีล สมาธิ ปัญญา
ง. ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

5) หลักธรรมใดที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ก. สันโดษ
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. พละ 4
ง. นิยาม 5

6) การกระทำข้อใดสอดคล้องกับ ยถาลาภสันโดษ
ก. เต้ลงทุนค้าขายแต่เพียงเล็กน้อยแต่เขาต้องการกำไรมาก
ข. เจนพอใจที่ได้รับเงินเดือนเต็มโดยไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายอื่น
ค. เหมียวปลอบใจน้องๆ ให้พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง
ง. พลอยดีใจมากที่จะมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศกับสามีชาวอังกฤษ

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7-8
พ่อพาแก้วไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอ แก้วจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมและรักษาศีล เธอเป็นคนที่มีเมตตา ชอบให้ทานแก่คนจนและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เธอมีความปรารถนาอยากให้ทุกๆ คนมีความสุขเหมือนกันกับเธอ

7) แก้วปฏิบัติตนสอดคล้องตามหลักธรรมในข้อใด

ก. ขันธ์ 5
ข. สุขเวทนา
ค. อพยาบาทวิตก
ง. บุญกิริยาวัตถุ

8) พ่อของแก้วปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด
ก. วิตก
ข. พละ 5
ค. กายภาวนา
ง. อุบาสกธรรม

9) ธรรมะในข้อใดจัดอยู่ในหมวด ทุกข์
ก. วิตก
ข. ภาวนา
ค. เบญจขันธ์
ง. หลักกรรม

10) หลักธรรมในข้อใดจัดเป็นหลักธรรมที่ควรเจริญ
ก. สัญญา
ข. หลักกรรม
ค. กายภาวนา
ง. ปัญญาวุฒิธรรม 4

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

One response to “:: ข้อสอบเรื่องอริยสัจ 4 ตอนที่ 2 ::

  1. ขอบคุณคะ^^”

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s