:: วิถีประชาธิปไตย ::

วิถีประชาธิปไตย

สังคมใดจะเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ สังคมนั้นจักต้องปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทั้งในแง่ความคิด อุดมการณ์และวิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป

โดยในชีวิตประจำวันของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม จะดำเนินไปอย่างสงบสุขได้เมื่อบุคคลทุกคนที่เป็นสมาชิกต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คุณลักษณะประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดังนี้

ประชาธิปไตยในครอบครัว
ประชาธิปไตยในครอบครัวจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่คิดและประพฤติปฏิบัติต่อกัน ต่อลูกๆ และต่อบุคคลอื่นอย่างเป็นประชาธิปไตย ในการดำเนินชีวิตประจำวันทุกๆ ด้าน ได้แก่

 1. การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 2. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 3. การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 4. การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
 5. การลงมติโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
 6. การเคารพกฏระเบียบของครอบครัว
 7. การกล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม
 8. การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าตนเอง

บทบาทของพ่อแม่ในการปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตยในครอบครัว คือ

 1. เล่นบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ให้ถูกต้อง
 2. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว
 3. มีความรับผิดชอบในบทบาทที่ตนรับผิดชอบอยู่
 4. มีวินัยในตนเอง
 5. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 6. เคารพ และปฏิบัติตามกฏ ระเบียบแบบแผนที่กำหนดขึ้นไว้ในครอบครัว
 7. ให้เกียรติแก่กันและกัน รวมถึงลูกๆ ทุกคนในครอบครัว
 8. ใช้เหตุผลในการแก้ไขและตัดสินปัญหา โดยชี้แจงให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าใจและยอมรับ
 9. เป็นผู้ฟังและผู้ตามที่ดี
 10. ยอมรับและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
 11. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และชุมชน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่
 12. ยึดมั่นในความกตัญญู เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ประชาธิปไตยในชุมชน ท้องถิ่น
วิถีชีวิตประชาธิปไตยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลภายในชุมชน สมาชิกในชุมชนต้องมีลคุณลักษณะประชาธิปไตยที่สำคัญ คือ

 1. การเคารพในระเบียบ กฏหมายของท้องถิ่นและกฏหมายบ้านเมือง
 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. การตัดสินใจในส่วนรวมโดยใช้การลงมติเสียงส่วนใหญ่
 5. การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อชุมชน
 6. การร่วมกันวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่มหรือตัวแทนของกลุ่ม

ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคม มักจะมีการรวมกลุ่มคนในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมแม่บ้านผู้ผลิตสมุนไพรบ้านห้วยไต้ สหกรณ์ออมทรัพย์แม่แตง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน มูลนิธิต่างๆ ในการดำเนินชีวิตในกลุ่มสมาชิกควรมีคุณลักษณะประชาธิปไตย ได้แก่

 1. เคารพในกฏระเบียบข้อบังคับของกลุ่มหรือองค์กร
 2. มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 3. ยอมรับฟังความคิดเห็นทุกคนที่ดีกว่า โดยไม่ใช่อารมณ์ อดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 4. การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า
 5. การทำงานโดยวิธีการประชุมวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกัน
 6. การลงมติของกลุ่มหรือองค์กรโดยใช้การลงมติเสียงข้างมาก
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: หน้าที่พลเมือง ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s