:: ข้อสอบเรื่องพุทธสาวกและพุทธสาวิกา ::

1) พระอัสสชิเป็นพระอาจารย์ที่พระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปใดให้การเคารพนับถือเป็นอันมาก
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระยสกุลบุตร
ง. พระนาคเสน

2) การกระทำในข้อใดที่แสดงว่าพระอัสสชิเป็นผู้มั่นคงในหลักการของพระพุทธศาสนา
ก. ทำหน้าที่ถ่ายทอดศิลปวิทยาแก่บุตร
ข. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เคร่งครัด
ค. สามารถโต้วาทีกับศิษย์เอกของนิครนถนาฏบุตร
ง. เทศนาได้ใจความครอบคลุมหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

3) นางกีสาโคตมีเถรีเดินสอบถามหาเมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนที่ไม่มีคนตายแต่นางก็ไม่พบ ทำให้นางได้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. หามิตรแท้นั้นยากลำบาก
ข. ความตายก่อให้เกิดทุกข์
ค. ชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้ทุกคนจะต้องตาย
ง. ความพยายามและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต

4) สตรีทั้งหลายเมื่อมีความทุกข์มักจะไปฟังธรรมจากผู้ใด
ก. พระอัสสชิ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระกีสาโคตมีเถรี

5) พระนางมัลลิกาเป็นผู้มีคุณธรรมในเรื่องใดเด่นชัดที่สุด
ก. ซื่อสัตย์เป็นเลิศ
ข. มีชีวิตเรียบง่าย
ค. มีความคิดฉับไว
ง. มีความอดทน เข้าใจโลกและชีวิต

6) การกระทำในข้อใดที่แสดงว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
ก. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย
ข. เฝ้าทูลถามข้อข้องใจในธรรมจากพระพุทธเจ้า
ค. ถวายสวนมะม่วงให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้า
ง. ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งจบแพทย์

7) ผู้ใดมีส่วนสำคัญที่ทำให้พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าที่ชาวบ้านมาถวายเป็นจีวรได้
ก. กีสาโคตมี
ข. พระนางมัลลิกา
ค. หมอชีวกโกมารภัจจ์
ง. พระเจ้าปเสนทิโกศล

8) ก่อนจะทำอะไรก็ให้นึกถึงพระ ข้อความนี้สอดคล้องกับการกระทำของใคร
ก. พระนางมัลลิกา
ข. นางสุชาดา
ค. โสตถิยะ
ง. หมอชีวกโกมารภัจจ์

9) บุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมด้านการเสียสละอย่างยิ่ง
ก. นางสุชาดา
ข. ยสกุลบุตร
ค. พระนางมัลลิกา
ง. หมอชีวกโกมารภัจจ์

10) พระนางมัลลิกามีความทุกข์จากเรื่องใดมากที่สุด
ก. มีปัญหาครอบครัว
ข. สามีและบุตรถูกฆ่า
ค. ถูกขับไล่ออกจากเมือง
ง. เป็นต้นเหตุที่ทำให้สามีและบุตรถูกฆ่า

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

2 responses to “:: ข้อสอบเรื่องพุทธสาวกและพุทธสาวิกา ::

  1. jira

    ขอบคุณครับ

  2. Nnnni

    มีเฉลยไหมเอ่ย

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s