:: ข้อสอบเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ::

1) น้อยถูกสลากกินแบ่ง แต่เธอก็ควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นมากเกินไป การกระทำของน้อยเป็นไปตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
ก. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
ข. น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ
ค. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
ง. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ

2) การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
ก. การเลือกคบมิตรที่ดี
ข. การหลีกเลี่ยงการติเตียนจากผู้อื่น การพูดทำในสิ่งที่ดี
ค. การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นในสิ่งที่เหมาะสม
ง. การทำพูดในสิ่งที่ดีงาม การบำเพ็ญสมาธิและเจริญภาวนา

3) ชนะสงครามพันครั้ง ชนะคนพันคน ยังสู้ชนะตนแม้ครั้งเดียวไม่ได้ ข้อความนี้แสดงให้เห็นความสำคัญของเรื่องใด
ก. ความพยายาม
ข. การฆ่าความโกรธ
ค. การหลีกเลี่ยงการมีศัตรู
ง. การฝึกจิต

4) น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ สอดคล้องกับข้อใด
ก. ผีเข้าผีออก
ข. บาปบุญ
ค. คุณโทษ
ง. ความสุข ความทุกข์

5) ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด
ก. ภาวนา 4
ข. บุญกิริยาวัตถุ 10
ค. โลกธรรม 8
ง. มรรค 8

6) ความหมายของบัณฑิต ในข้อใดชัดเจนที่สุดตามหลักศาสนา
ก. บุคคลผู้ประพฤติดี
ข. บุคคลผู้มีระดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี
ค. ผู้มีปัญญาและผู้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความดีงาม
ง. ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลาย

7) สังสารวัฏ สอดคล้องกับข้อใด
ก. สังขารไม่เที่ยง
ข. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ค. ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
ง. การเวียนว่ายตายเกิด

8) จิตหรือระดับของบุคคลผู้พัฒนาตนจนพ้นภูมิทั้งสามหมายถึงข้อใด
ก. กามภพ
ข. รูปภพ
ค. อรูปภพ
ง. โลกุตตรภูมิ

9) ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควัน ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด
ก. การนินทา
ข. การทำความชั่ว
ค. การห้ามความคิด
ง. การห้ามความทุกข์

10) ข้อใดบ่งชัดว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กัน
ก. จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
ข. คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก
ค. จิตเป็นสิ่งที่รับทุกข์สุขของกาย
ง. ธรรมทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้า

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

One response to “:: ข้อสอบเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ::

  1. tunyalug

    ดีมากๆเลยคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s