:: ข้อสอบเรื่องพุทธประวัติและชาดก ::

1) การเรียงลำดับการบำเพ็ญกิริยาต่างๆ ของพระพุทธเจ้าข้อใดถูกต้อง
ก. บำเพ็ญตบะ ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกิริยา บำเพ็ญเพียรทางจิต
ข. บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกิริยา ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญเพียรทางจิต
ค. ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกิริยา บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญเพียรทางจิต
ง. ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกิริยา บำเพ็ญเพียรทางจิต

2) พระพุทธเจ้าทรงแสดง ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ให้แก่ผู้ใด
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. อุทกดาบส รามบุตร
ค. อาฬารดาบส กาลามโคตร
ง. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

3) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใด
ก. วัดเวฬุวัน
ข. วัดบุพพาราม
ค. วัดอโศการาม
ง. วัดพระเชตวัน

4) ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้องที่สุด
ก. โกณฑัญญะ หัวหน้าปัญจวัคคีย์
ข. พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องซ้าย
ค. พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องขวา
ง. ยศสกุลบุตร สัญชัยเวลัฏฐบุตร

5) พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาตามลำดับขั้นตอนในข้อใด
ก. อดอาหาร กัดฟัน กลั้นลมหายใจ
ข. กลั้นลมหายใจ กัดฟัน อดอาหาร
ค. อดอาหาร กลั้นลมหายใจ กัดฟัน
ง. กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร

6) ผู้ใดถวายข้าวมธุปายาสต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้
ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. พระนางมัลลิกา
ง. พระกีสาโคตมีเถรี

7) นายโสตถิยะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร
ก. ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้า
ข. ปรนนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้
ค. เป็นสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้า
ง. นำหญ้ากุศะมาถวายพระพุทธเจ้า

8) การรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำลายกิเลสให้หมดสิ้นได้นั้น ใช้สิ่งใดเป็นพื้นฐาน
ก. การบำเพ็ญตบะ
ข. การบำเพ็ญทุกรกิริยา
ค. การทำสมาธิโดยผินพระพักตร์ไปทิศตะวันออก
ง. ทรงเข้าสมาธิจนตั้งจิตแน่วแน่บรรลุฌานทั้ง 4

9) ข้อใดเรียงลำดับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าต่อบุคคลต่างๆ ได้ถูกต้อง
ก. ปัญจวัคคีย์ ชฏิลสามพี่น้อง ยศสกุลบุตร พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
ข. ปัญจวัคคีย์ ยสกุลบุตร ชฏิลสามพี่น้อง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
ค. ปัญจวัคคีย์ พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ชฏิลสามพี่น้อง ยสกุลบุตร
ง. ปัญจวัคคีย์ ชฏิลสามพี่น้อง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ยสกุลบุตร

10) ชาดกเรื่อง เวสสันดรชาดก ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
ก. ทานบารมี
ข. ความสันโดษ
ค. ความหลงตัว
ง. ความเห็นแก่ตัว

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

One response to “:: ข้อสอบเรื่องพุทธประวัติและชาดก ::

  1. som

    ทำไมไม่มีเฉลยคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s