:: ข้อสอบเรื่องพระรัตนตรัย ::

1) ข้อใดสอดคล้องกับพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า
ก. ทรงค้นพบหลักความจริงอันประเสริฐด้วยพระองค์เอง
ข. ทรงสอนผู้อื่นไดว้อย่างไร พระองค์ก็ทรงปฏิบัติได้อย่างนั้น
ค. ทรงมุ่งหวังประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่ทรงประสงค์สิ่งตอบแทน
ง. ทรงคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาพ้นจากความทุกข์

2) ข้อใดสอดคล้องกับพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
ก. ทรงพยายามคิดค้นและทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่ได้พบเสมอ
ข. ทรงโปรดเทศนาสั่งสอนมวลมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
ค. ทุกอย่างมีคู่กัน มีมืดก็มีสว่าง มีร้อนก็มีเย็น มีทุกข์ก็ต้องมีทางแก้ทุกข์
ง. การมีความบริสุทธิ์ในเรื่องศีล อาชีวะ ธรรมเทศนา ไวยากรณ์ ความรู้ความเห็น

3) ข้อใดอธิบายความหมายของพระวิสุทธิคุณได้ชัดเจน
ก. คิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์
ข. ความหยั่งรู้ หลักแห่งการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ค. พระปรีชาญาณอันลึกซึ้งยากที่จะหาผู้ใดเปรียบได้
ง. ความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง

4) ข้อความที่กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นรู้เองแล้ว จึงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นรู้ตาม ฝึกฝนตนดีแล้ว จึงแสดงธรรมให้ผู้อื่นฝึกตาม มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ทรงทำได้ตามที่สอน
ข. ทรงสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ค. ทรงสอนในสิ่งที่ดีงาม
ง. ทรงสอนให้รู้จักปฏิบัติตามในสิ่งที่คิด

5) การที่สาวกของนิครนถ์นาฏบุตร ขอกราบทูลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์กลับเตือนสติให้คิดดูให้ดีเสียก่อน สอดคล้องกับคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าในเรื่องใด
ก. ทรงมีเมตตา
ข. ทรงมีปรีชาญาณ
ค. ทรงทำได้ตามที่สอน
ง. ทรงบริสุทธิ์พระทัยในการสอน

6) เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ 18 แขนง จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญกว่าราชกุมารอื่น สอดคล้องกับข้อใด
ก. พระปัญญาคุณ
ข. พระกรุณาคุณ
ค. พระพุทธคุณ
ง. พระวิสุทธิคุณ

7) คำกล่าวว่า ทุกอย่างมีคู่กัน มีมืดก็สว่าง ตรงกับหลักความจริงเรื่องใด
ก. มีโลภ มีความโกรธ
ข. มีความทุกข์ มีทางแก้ทุกข์
ค. มีความจริง มีความเท็จ
ง. มีความรัก มีความเกลียด

8) เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระราชกุมารน้อย ได้ช่วยเหลือนกที่เจ้าชายเทวทัตยิงตกต่อหน้าพระพักตร์ แสดงถึงพระคุณในข้อใด
ก. พระวิสุทธิคุณ
ข. พระปัญญาคุณ
ค. พระกรุณาคุณ
ง. พระพุทธคุณ

9) พระกรุณาคุณ หมายความว่าอย่างไร
ก. ความเมตตากรุณาต่อมวลมนุษย์
ข. ความสงสารผู้เคราะห์ร้ายและคิดช่วยเหลือ
ค. ความกรุณาต่อหมู่มนุษย์ทุกชั้น ทุกชาติ ทุกวรรณะ
ง. ความสงสารสัตว์โลกผู้ตกอยู่ในห้วงทุกข์ และคิดช่วยเหลือให้พ้นทุกข์

10) บทสวดมนต์ว่า อรหัง สัมมาสัมพุทโธ สอดคล้องกับข้อใด
ก. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
ข. สวดสรรเสริญพระธรรม
ค. สวดสรรเสริญพระสงฆ์
ง. สวดสรรเสริญพระพุทธ

Advertisements

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

2 responses to “:: ข้อสอบเรื่องพระรัตนตรัย ::

  1. Ppplin

    Thanks makmak ka

  2. sdefswefwerfwef@hotmail.com

    Thank you

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s