::ข้อสอบเรื่องชาวพุทธตัวอย่าง::

1) ผู้ใดเป็นนักเทศน์ที่ใช้เทคนิคการเปรียบเทียบโดยยกอุปมาอุปมัยมาเปรียบให้เห็นเป็นรูปธรรม
ก. พระนาคเสน
ข. พระอัสสชิ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมคคัลลานะ

2) การที่พระนาคเสนตั้งใจปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาและบรรลุอรหัตตผลในที่สุดนั้น เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากใคร
ก. พระยามิลินท์
ข. พระอัสสชิ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระธรรมรักขิต

3) ทำไมพระนาคเสนจึงไม่ประสงค์จะเรียนพุทธวจนะจากพระอาจารย์ร่วมกับพระติสสทัตตะ
ก. เพราะถือว่าคนมีความรู้มากกว่า
ข. เพราะพระติสสทัตตะเรียนช้ากว่าตน
ค. เพราะถือว่าตัวเกิดในตระกูลพราหมณ์
ง. เพราะถือว่าตนบวชก่อนและมีพรรษามากกว่า

4) หนังสือมิลินทปัญหา เป็นบันทึกข้อความการสนทนาโต้ตอบระหว่างพระยามิลินท์กับผู้ใด
ก. พระนาคเสน
ข. พระอัสสชิ
ค. พระโกณฑัญญะ
ง. อาจารย์สัญชัยเวลัฏฐบุตร

5) หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีคุณธรรมที่เด่นในเรื่องใด
ก. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ข. มีความตั้งใจจริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ค. เป็นนักเทศน์ที่เน้นการขยายความให้คนทั่วไปเข้าใจ
ง. มีความขยันหมั่นเพียรสอนศิษย์ให้ฝึกจิตตามหลักสมถวิปัสสนา

6) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นผู้พัฒนาวัดใดที่เสื่อมโทรมให้เจริญรุ่งเรือง
ก. วัดสุทัศนเทพวราราม
ข. วัดบวรนิเวศวรวิหาร
ค. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

7) นายสุชีพ ปุญญานุภาพ มีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างเด่นชัดที่สุดในเรื่องใด
ก. เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย
ข. เป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย
ค. เป็นผู้มีความเสียสละอย่างยิ่ง
ง. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นอย่างยิ่ง

8) วัตรปฏิบัติของหลวงปูมั่น ข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้
ก. ออกบิณฑบาตทุกวัน
ข. เทศนาสั่งสอนแก่ศิษย์ทั่วไป
ค. จาริกไปทั่วประเทศไทย
ง. เรียนอักษรหลายภาษาตั้งแต่เยาว์วัย

9) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) มีความสามารถเด่นชัดในข้อใด
ก. วิปัสสนา การศึกษา ธุดงค์
ข. วิปัสสนา การบริหาร การพัฒนา
ค. การปฏิสังขรณ์ วิปัสสนา การบริหาร
ง. การศึกษา การบริหาร การปฏิสังขรณ์

10) สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้เป็นผู้ริเริ่มงานสำคัญหลายเรื่อง ยกเว้นเรื่องใด
ก. การก่อตั้งสังฆสภาเป็นครั้งแรก
ข. การก่อตั้งองค์การพุทธศานิกสัมพันธ์แห่งโลก
ค. ก่อตั้งและส่งเสริมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ง. ก่อตั้งและส่งเสริมโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทย

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

One response to “::ข้อสอบเรื่องชาวพุทธตัวอย่าง::

  1. ป้อน

    มีเฉลยมั้ยคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s