:: การเมืองการปกครอง ::

1) เหตุใดการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีความมั่นคงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา
ก. มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ข. การวางรากฐานทางการเมืองที่มั่นคงของผู้มีอำนาจสมัยก่อน
ค. มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับประเทศดั้งเดิม
ง. ถูกทุกข้อ

2) ชาติใดต่อไปนี้มีรัฐธรรมนูญที่แตกต่างจากชาติอื่นๆ มากที่สุด
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. แคนาดา

3) ชาติใดถือว่าเป็นแบบอย่างของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. ฝรั่งเศส
ค. เยอรมัน
ง. อิตาลี

4) การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเป็น 3 ส่วนมาจากแนวความคิดของใคร
ก. พลาโต
ข. อริสโตเติล
ค. มอง เตส กิ เออ
ง. รุสโซ

5) ข้อใดที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ
ก. ยุบสภา
ข. ตัดสินใจสั่งการด้วยตนเอง
ค. แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูง
ง. ไม่ยอมปรึกษาปัญหาบ้านเมืองกับรัฐมนตรี

6) ถ้าสภาไม่ไว้วางใจ ฝ่ายบริหารต้องลาออก เป็นรูปแบบการปกครองแบบใด
ก. แบบประธานาธิบดี
ข. แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
ค. แบบรัฐสภา
ง. แบบสังคมนิยมประชาธิปไตย

7) ประธานาธิบดีของชาติใดที่มีกฏหมาย อนุญาตให้มีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. เยอรมันตะวันตก
ค. ฝรั่งเศส
ง. เดนมาร์ก

8) ประเทศที่ศาลปกครองมีชื่อเสียงมากทีสุดคือประเทศใด
ก. เยอรมัน
ข. ฝรั่งเศส
ค. อังกฤษ
ง. แคนาดา

9) การที่พรรคการเมืองบางพรรคในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคงค่อนข้างสูง เพราะ
ก. มีจุดมุ่งหมายและนโยบายที่แน่นอน
ข. มีสมาชิกพรรคจำนวนมาก
ค. สมาชิกพรรคส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับสูง
ง. มีรัฐบาลให้ความสนใจและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

10) ข้อใดเป็นปัญหาความไม่สุจริตทางการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ก. การยุบสภาในออสเตรีย พ.ศ.2518
ข. คดีวอเตอร์เกตในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2516
ค. การลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐ 4 คนในอดีต
ง. การเป็นรัฐบาลมานานถึง 20 ปีของพรรคเสรีประชาธิปไตยในญี่ปุ่น

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s