::เก็งข้อสอบวิชาธรรม::

 1. เล่นการพนันมีโทษอย่างไร
  1. ถูกใส่ความ
  2. ถูกติเตียน
  3. ถูกระแวง
  4. ถูกหมิ่นประมาท
 2. ไม่รู้จักอาย เป็นโทษอบายมุขใด
  1. ดื่มน้ำเมา
  2. เที่ยวกลางคืน
  3. เล่นการพนัน
  4. คบคนชั่วเป็นมิตร
 3. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด
  1. ครูอาจารย์
  2. มารดาบิดา
  3. บุตรภรรยา
  4. มิตรสหาย
 4. ทุกข์ๆ ด้วย สุข ๆ ด้วย ตรงกับมิตรประเภทใด
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  3.  มิตรแนะประโยชน์
  4. มิตรมีความรักใคร่
 5. คบเพื่อนเพราะหวังประโยชน์จัดเป็นมิตรประเภทใด
  1. มิตรปอกลอก
  2.  มิตรดีแต่พูด
  3. มิตรหัวประจบ
  4. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
 6. ปฏิบัติอย่างไร ชื่อว่าเคารพในการศึกษา
  1. เล่นกีฬา
  2. สัมมนาวิชาการ
  3.  ใส่ใจศึกษา
  4. ทัศนศึกษา
 7.  เมื่อจิตฟุ้งซ่านควรเจริญพลธรรมข้อใด
  1. วิริยะ
  2. สติ
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 8.  พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตัวมีประโยชน์อย่างไร
  1. บรรเทาความเห็นผิด
  2. บรรเทาความเมาในวัย
  3. บรรเทาความยึดมั่น
  4. บรรเทาความเมาในชีวิต
 9. ข้อใดจัดเป็นอนันตริยกรรม
  1. เผาโรงเรียนวัด
  2. ตัดเศียรพระพุทธรูป
  3. ทำร้ายพระสงฆ์
  4. ทำสงฆ์ให้แตกกัน
 10. ความทะยานอยาก จัดเข้าในข้อใด
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 11. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด
  1.  เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 12.  การช่วยเหลือคนประสบภัย ชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4.  อุเบกขา
 13. คนที่ทอดธุระในการทำงานเพราะขาดอิทธิบาทข้อใด
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 14. อิทธิบาทข้อใดเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสำเร็จ
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3.  จิตตะ
  4. วิมังสา
 15. ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ตรงกับหลักธรรมใด
  1. ปัญญา
  2. สัจจะ
  3. จาคะ
  4. อุปสมะ
 16. ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ตรงกับข้อใด
  1. อธิษฐานธรรม
  2. วุฑฒิธรรม
  3. อิทธิบาทธรรม
  4. พรหมวิหารธรรม
 17. หมั่นสร้างความดีให้มีในตน ตรงกับข้อใด
  1. สังวรปธาน
  2. ปหานปธาน
  3. ภาวนาปธาน
  4. อนุรักขนาปธาน
 18.  ข้อใดตรงกับสังวรปธาน
  1.  เพียรระวัง
  2. เพียรละ
  3. เพียรเจริญ
  4. เพียรรักษา
 19.  ลำเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ ตรงกับข้อใด
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 20. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน ชื่อว่ามีอคติใด
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 21. จะรักษาความยุติธรรม ต้องเว้นจากอะไร
  1. อบายมุข
  2. อกุศล
  3. อคติ
  4. ทุจริต
 22. ประเทศอันสมควรมีลักษณะเช่นใด
  1.  มีพื้นที่มาก
  2.  มีประชากรมาก
  3. มีคนดีมาก
  4. มีความสวยงาม
 23.  มาตาปิตุปัฏฐาน ตรงกับข้อใด
  1. เลี้ยงดูพ่อแม่
  2. เอาใจพ่อแม่
  3. รักพ่อแม่
  4. สงสารพ่อแม่
 24. ข้อใด เป็นมูลเหตุไม่ให้เห็นผิดเป็นถูก
  1. อโลภะ
  2. อวิหิงสา
  3. อโมหะ
  4. อโทสะ
 25.  คนมีโทสะ ควรแก้ด้วยอะไร
  1. เมตตา
  2. ซื่อสัตย์
  3. อ่อนน้อม
  4. เสียสละ
 26.  ข้อใดจัดเป็นโทสะ
  1.  คิดประทุษร้าย
  2. คิดอยากได้
  3. ความโลภ
  4. ความหลง
 27. ข้อใดจัดเป็นโลภะ
  1.  อยากสวย
  2. อยากรวย
  3. อยากเก่ง
  4. อยากโกง
 28. ความดีในสุจริต ๓ ตรงกับข้อใด
  1. ดีทางกาย
  2. ดีทางวาจา
  3. ดีทางใจ
  4. ดีทางกาย วาจา ใจ
 29.  คนจะดีหรือชั่วเพราะเหตุใด
  1. มีชาติตระกูลสูง
  2. มีทรัพย์มาก
  3. ประพฤติสุจริต
  4. มีบริวารมาก
 30. การประพฤติดีทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร
  1. บุญ
  2. ทาน
  3. กุศล
  4. สุจริต
 31.  ข้อใดไม่จัดเป็นมโนทุจริต
  1. คิดช่วยเหลือผู้อื่น
  2. คิดอยากได้ของเขา
  3.  เห็นไม่ตรงตามความเป็นจริง
  4. พยาบาทปองร้ายเขา
 32. ข้อใดเป็นโทษของการพูดคำหยาบ
  1. ทำให้เจ็บใจ
  2. ทำให้แตกสามัคคี
  3. ขาดคนเชื่อถือ
  4. ขาดคนรักใคร่
 33. ข้อใดเป็นโทษของการพูดส่อเสียด
  1. ทำให้เจ็บใจ
  2. ทำให้แตกสามัคคี
  3. ขาดคนเชื่อถือ
  4. ขาดคนรักใคร่
 34. ข้อใดจัดเป็นวจีทุจริต
  1. ยุยงให้แตกกัน
  2. ฉกชิงวิ่งราว
  3. โลภอยากได้ของเขา
  4. ปองร้ายผู้อื่น
 35. ข้อใดจัดเป็นกายทุจริต
  1. พยาบาลปองร้าย
  2. ลักทรัพย์
  3.  ยุยงให้แตกกัน
  4. ให้ร้ายผู้อื่น
 36. การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร
  1. ทุจริต
  2. บาป
  3. กรรม
  4. มลทิน
 37. โอวาทปาติโมกข์ตรงกับข้อใด
  1. ประพฤติสุจริต ๓
  2. เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม
  3. ให้ทาน รักษาศีล
  4. ละชั่ว ทำดีทำใจให้ผ่องใส
 38.  พระรัตนตรัย ตรงกับข้อใด
  1.  ศีล สมาธิปัญญา
  2. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  3. ทาน ศีล ภาวนา
  4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 39. หมู่ชนที่ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติตามธรรมวินัย ตรงกับข้อใด
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 40. ผู้รู้ดีรู้ชอบเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ตรงกับข้อใด
  1. พระพุทธ
  2.  พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4.  พระรัตนตรัย
 41.  กตัญญูกตเวทีหมายถึงใคร
  1. ผู้มีอุปการคุณ
  2. ผู้รู้คุณ
  3. ผู้ตอบแทนคุณ
  4. ผู้รู้คุณและตอบแทน
 42. ข้อใดเป็นความหมายของบุพการี
  1. ผู้ทำอุปการะก่อน
  2. ผู้ตอบแทนคุณ
  3.  ผู้รู้บุญคุณ
  4. ผู้เกิดก่อน
 43. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีโสรัจจะ
  1. อ่อนน้อมถ่อมตน
  2. เก็บอารมณ์ได้ดี
  3.  ทนต่อความลำบาก
  4. ทนต่อคำด่า
 44. ธรรมอันทำให้งาม ตรงกับข้อใด
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. กตัญญูกตเวที
 45. หิริโอตตัปปะช่วยสังคมด้านใด
  1.  ป้องกันการทุจริต
  2. ปัองกันความเกียจคร้าน
  3. ปัองกันภัยพิบัติ
  4. ป้องกันความยากจน
 46. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นใด
  1. รังเกียจคนชั่ว
  2. ละอายบาป
  3.  เกรงกลัวบาป
  4. เกรงกลัวคนชั่ว
 47. หิริโอตตัปปะ จัดเป็นธรรมอะไร
  1. ธรรมมีอุปการะมาก
  2. ธรรมคุ้มครองโลก
  3. ธรรมอันทำให้งาม
  4. ธรรมสงเคราะห์โลก
 48. สติสัมปชัญญะ ชื่อว่ามีอุปการะมากเพราะเหตุใด
  1. ช่วยให้เกิดความสุข
  2. ช่วยให้ร่ำรวย
  3. ช่วยให้ทำงานไม่ผิดพลาด  
  4. ช่วยให้มีความเจริญ
 49. คนขาดสติสัมปชัญญะมีลักษณะเช่นไร
  1. โง่เขลา
  2. ประมาท
  3. ขาดความละอาย
  4. ไร้ความรับผิดชอบ
 50. ข้อใดเป็นความหมายของสติ
  1. ความระลึกได้
  2. ความรู้ตัว
  3. ความรอบรู้
  4. ความจำได้