แบบทดสอบพุทธาฯ

 1. พราหมณ์ชื่ออะไรทำนายเจ้าชายสิทธัตถะว่าต้องออกบวชแน่นอน
  1. รามะ
  2. อยัญญะ
  3. โกณฑัญญะ
  4. สุทัตตะ
 2. เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องชายร่วมพระราชบิดาคือใคร
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอานนท์
  4. พระนันทะ
 3.  เจ้าชายสิทธัตถะทรงหาอุบายแก้ความเมา ๓ ประการด้วยวิธีใด
  1. ทรงศึกษาไตรเพท
  2. ประทับในปราสาท
  3. เสด็จออกบรรพชา
  4. เสด็จออกไปประพาสป่า
 4. ในวันที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช มีใครห้ามปราม
  1. พระราชบิดา
  2. พระนางพิมพา
  3. นายฉันนะ
  4. พญาวสวัตดีมาร
 5. การบำเพ็ญทุกรกิริยาในวาระที่ ๓ พระมหาบุรุษทรงทำอย่างไร
  1. กดพระทนต์
  2. กดพระตาลุ
  3. กลั้นลมหายใจ
  4. อดพระกระยาหาร
 6. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เพื่ออะไร
  1. เป็นศาสดาสร้างสันติภาพ
  2. เป็นศาสดาคุ้มครองโลก
  3. เป็นศาสดาสร้างโลก
  4. เป็นศาสดาสอนเวไนยสัตว์
 7. ความเชื่อถือข้อใดแสดงความเป็นผู้มีมานะถือตัวของชาวชมพูทวีป
  1. โลกเที่ยง
  2. โลกมีที่สุด
  3. แบ่งชั้นวรรณะ
  4. ตายแล้วเกิด
 8.  ชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่แคว้นใหญ่
  1. ๑๔ แคว้น
  2. ๑๕ แคว้น
  3. ๑๖ แคว้น
  4. ๑๗ แคว้น
 9. ใครประกอบด้วยลักษณะแห่งเบญจกัลยาณี
  1. พระนางมายา
  2. พระนางพิมพา
  3. พระนางกัญจนา
  4. พระนางอมิตา
 10. เมื่ออสิตดาบสไหว้พระสิทธัตถกุมาร ราชสกุลได้ทำอย่างไร
  1. หมดศรัทธา
  2. เกิดศรัทธา
  3. มอบโอรสเป็นบริวาร
  4. ยอมเป็นทาส
 11.  ผู้ที่เข้าใจธรรมได้เมื่อผู้อื่นอธิบายความ เปรียบกับดอกบัวเหล่าใด
  1. บัวพ้นน้ำ
  2. บัวเสมอน้ำ
  3. บัวไม่พ้นน้ำ
  4. บัวในตม
 12. มัชฌิมาปฏิปทา มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ทรมานตน
  2. ทางสายกลาง
  3. ที่สุดโต่ง
  4. ที่สุดแห่งทุกข์
 13. อนุปุพพีกถา พระพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรก่อน
  1. การรักษาศีล
  2. การออกบวช
  3. การให้ทาน
  4. สวรรค์
 14. โกลิตะทำกติกากับใคร ว่าผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจงบอกแก่กัน
  1. ยสกุลบุตร
  2.  อัสสชิ
  3. คยากัสสปะ
  4. อุปติสสะ
 15. พระสาวกรูปใดได้ศิษย์ดีและเป็นกำลังพระศาสนา
  1. พระอัสสชิ
  2. พระยส
  3. พระอานนท์
  4. พระสารีบุตร
 16. ข้อใดไม่ใช่ทศบารมีที่พระมหาบุรุษทรงใช้ผจญมาร
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4.  ปัญญา
 17. ญาณใดเป็นเหตุให้รู้การตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้
  1. จุตูปปาตญาณ
  2. ทิพพจักขุ
  3. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
  4. อาสวักขยญาณ
 18. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปทานที่ร่มไม้ใด
  1. พระศรีมหาโพธิ
  2. ต้นราชายตะนะ
  3. ต้นอชปาบนิโครธ
  4. ต้นมุจลินท์
 19. ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร
  1. พระสูตร
  2. พระวินัย
  3. พระอภิธรรม
  4. เวไนยสัตว์
 20. ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นราชายตนะ ทรงพบใคร
  1. พราหมณ์หุหุกชาติ
  2. ตปุสสะภัลลิกะ
  3. พระยามุจลินท์
  4.  ยสกุลบุตร
 21. กษัตริย์ผู้ริเริ่มทำปุพพเปตพลีในพระพุทธศาสนา พระนามว่าอะไร
  1. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าอชาตศัตรู
  4.  พระเจ้าสุทโธทนะ
 22.  ใครประกาศว่าการบูชาเพลิงที่ตนเคยประพฤติไม่มีแก่นสาร
  1.  พระมหากัสสปะ
  2. พระยส
  3. พระอุรุเวลกัสสปะ
  4. พระนทีกัสสปะ
 23. พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก
  1. ลาภ
  2.  ยศ
  3. สุข
  4. ทุกข์
 24. อะไรเป็นอุปสรรคของพระสาวกที่ไปประกาศพระศาสนาในยุคแรก
  1. มีคนคัดค้าน
  2. มีคนดูหมิ่น
  3. เดินทางลำบาก
  4. ให้บวชเองไม่ได้
 25. บรรดามาณพ ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน
  1. อชิตมาณพ
  2. ปิงคิยมาณพ
  3. อุทยมาณพ
  4. โปสาลมาณพ
 26. ความปรารถนาข้อที่ ๕ ของพระเจ้าพิมพิสาร มีใจความว่าอย่างไร
  1. ขอพระอรหันต์มาสู่แคว้นของเรา
  2. ขอพระอรหันต์แสดงธรรมแก่เรา
  3. ขอให้เราได้รู้ทั่วถึงธรรมพระอรหันต์
  4. ขอให้เราได้นั่งใกล้พระอรหันต์
 27.  พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร
  1. รตนสูตร
  2. มหาสมยสูตร
  3.  ธชัคคสูตร
  4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔
 28. ข้อใดเรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์
  1. ถามทีละข้อ
  2. ตอบทีละข้อ
  3. ย้อนถามแล้วตอบ
  4. ตอบทันที
 29. พระสาวกรูปใดมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระพุทธเจ้า
  1.  พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุบาลี
 30. เจ้าชายศากยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพราะเหตุใด
  1. พระประสงค์ของพระพุทธเจ้า
  2. ต้องการลดทิฐิมานะ
  3. ความประสงค์ของอุบาลี
  4. ให้ผู้มีอายุมากบวชก่อน
 31. พระศาสดาเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ตามคำทูลเชิญของใคร
  1. พระกาฬุทายี
  2. พระอุบาลี
  3.  พระอนุรุทธะ
  4. พระอานนท์
 32. ธรรมุทเทศ ๔ ใครแสดงแก่ใคร
  1. พระสารีบุตรแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระอานนท์แสดงแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. พระรัฐบาลแสดงแก่พระเจ้าโกรัพยะ
  4. พระมหากัจจายะนะแสดงแก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต
 33. พระสาวกรูปใดอยู่ในครรภ์มารดานานถึง ๗ ปี๗ เดือน ๗ วัน
  1. พระอุบาลี
  2. พระสีวลี
  3. พระวักกลิ
  4. พระโสภิตะ
 34. พระนางมหาปชาดีโคตมีแสดงความตั้งใจจะบวชอย่างไร
  1. อดอาหาร
  2. กลั้นลมหายใจ
  3. ตัดพระเกศา
  4. ออกไปอยู่ป่า
 35.  ใครรับครุธรรม ๘ ประการเป็นคนแรก
  1. พระนางปชาบดีโคตมี
  2. นางเขมา
  3. นางโรหิณี
  4. นางปฏาจารา
 36. พระสารีบุตรบรรลุพระอรหัตผลที่ไหน
  1. ถ้ำสุกรขาตา
  2. ถ้ำสัตตบรรณ
  3. ภูเขาอิสิคิลิ
  4. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
 37.  เหตุใดพระศาสดารับสั่งภิกษุผู้จะจาริกให้ไปลาพระสารีบุตรก่อน
  1. เรียนกัมมัฏฐาน
  2. ให้สั่งสอน
  3. ส่งพระไปด้วย
  4. ให้คาถากันภัย
 38. อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรม ณ สถานที่ใด
  1. เชตวัน
  2. สีตวัน
  3. เวฬุวัน
  4. มิคทายวัน
 39.  พระอานนท์บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระวัปปะ
  3. พระปุณณมันตานีบุตร
  4. พระอัสสชิ
 40.  ใครทูลขอว่ากุลบุตรที่จะบวชต้องให้บิดามารดาอนุญาตก่อน
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระอานนท์
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถบิณฑิก
 41. ข้อใดไม่จัดเป็นถูปารหบุคคล
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระอรหันต์
  3. พระเจ้าจักรพรรดิ
  4. พระอนาคามี
 42. ทูตที่มาขอแบ่งพระสารีริกธาตุครั้งแรก มีกี่พระนคร
  1. ๖ พระนคร
  2. ๗ พระนคร
  3.  ๘ พระนคร
  4. ๙ พระนคร
 43. ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภกในคราวทำสังคายนาครั้งแรก
  1. พระเจ้าอชาตศัตรู
  2. พระเจ้าอโศก
  3. มัลลกษัตริย์
  4. เจ้าลิจฉวี
 44. พระสาวกรูปใดบรรลุพระอรหันต์ในคืนก่อนทำปฐมสังคายนา
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระสุภัททะ
  4. พระฉันนะ
 45. สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด
  1. ธาตุเจดีย์
  2. บริโภคเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 46. ภิกษุณีรูปใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านพระวินัย
  1. เขมาเถรี
  2. อุบลวรรณาเถรี
  3. ปฏาจาราเถรี
  4. รูปนันทาเถรี
 47. พระนางเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด
  1. มีปัญญามาก
  2. มีฤทธิ์มาก
  3. ชำนาญสมาบัติ
  4. มีความเพียรมาก
 48. ดอกไม้ชนิดใดตกจากสวรรค์ในวันพระศาสดาปรินิพพาน
  1. ดอกปาริฉัตร
  2. ดอกสาละ
  3. ดอกบัวสวรรค์
  4. ดอกมณฑารพ
 49. พระกายของพระตถาคตผ่องใสยิ่งนักในกาลใด
  1. ประสูติ
  2. ตรัสรู้
  3. ปรินิพพาน
  4.  ตรัสรู้และปรินิพพาน
 50. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ
  1. ตปุสสะ
  2. ปุกกุสะ
  3. ภัลลิกะ
  4. จุนทกัมมารบุตร
Advertisements