พุทธประวัติ

 1. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติปัจจุบันอยู่ในประเทศใด
  1. เนปาล
  2. ปากีสถาน
  3. ศรีลังกา
  4. อินเดีย
 2. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ
  1. ๓๑ ประการ
  2. ๓๒ ประการ
  3. ๓๗ ประการ
  4. ๓๘ ประการ
 3. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
  1. ดาบสเข้าเฝ้า
  2. ขุดสระบัว
  3. ขนานพระนาม
  4. ได้ฌาน
 4. พระนามว่าสิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร
  1. มีวาสนา
  2. มีรูปงาม
  3. มีความต้องการสำเร็จ
  4.  มียศศักดิ์
 5.  พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์
  1. พระนางกัญจนา
  2. พระนางยโสธรา
  3.  พระนางพิมพา
  4. พระนางปชาบดีโคตมี
 6.  พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร
  1. นักบวช
  2. พระพุทธเจ้า
  3.  นักพรต
  4.  พระปัจเจกพุทธเจ้า
 7. พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ทำให้เกิดชนชั้นใด
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. ศูทร
  4. จัณฑาล
 8. นครกบิลพัสด์ุมีความสัมพันธ์กับนครใด
  1. สาวัตถี
  2. เทวทหะ
  3. พาราณสี
  4. ราชคฤห
 9.  เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์สุบินนิมิตรอย่างไร
  1.  พญาช้างเผือกชูสงข์
  2. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
  3. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
  4. พราหมณ์มอบดอกบัว
 10. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติตรงกับข้อใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 11. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด
  1. คยาสีสะ
  2. อุรุเวลาเสนานิคม
  3. อนุปิยอัมพวัน
  4. ลัฏฐิวัน
 12.  พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาเพราะเหตุใด
  1. ทรงท้อพระทัย
  2. ทรงเบื่อหน่าย
  3. ทรงคลายความเพียร
  4. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
 13. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปีจึงตรัสรู้
  1. ๕ ปี
  2.  ๖ ปี
  3. ๗ ปี
  4. ๘ ปี
 14. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ
  1. อรดี
  2. ราคะ
  3. ตัณหา
  4. อิสสา
 15. ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  1. อัสสัตถพฤกษ์
  2. ชัยพฤกษ์
  3. ราชพฤกษ์
  4. กัลปพฤกษ์
 16.  เจ้าชายสิทธัตถะพอพระหฤทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด
  1. คนแก่
  2. คนเจ็บ
  3. คนตาย
  4.  สมณะ
 17.  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวช ใครนำบาตรมาถวาย
  1.  มหาพรหม
  2.  ฆฏิการพรหม
  3.  ท้าวธตรฐ
  4. ท้าวกุเวร
 18. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด
  1. อธิษฐานเพศ
  2. เอหิภิกขุ
  3. รับสรณะ
  4. ญัตติกรรม
 19. หลังบรรพชาแล้วพระมหาบุรุษทรงศึกษาในสำนักของใครก่อน
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. กบิลดาบส
  3. อาฬารดาบส
  4.  อุทกดาบส
 20. อัตตกิลมถานุโยคคืออะไร
  1. ทรมานตน
  2. เสวยกามสุข
  3. ทำความเพียร
  4. เจริญภาวนา
 21. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว
  1. พระพุทธเจ้า
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. พระยสะ
 22. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  4. ปริพาชก
 23. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร
  1. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี
  2. ตปุสสะและภัลลิกะ
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. บิดาของพระยสะ
 24. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. นางมัลลิกา
  3. อนาถปิณฑิกะ
  4. นางวิสาขา
 25.  พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียร มีอุปสรรคเรื่องใด
  1. ความหิว
  2. ความร้อน
  3. ความเหนื่อย
  4. ความง่วง
 26. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด
  1.  อริยสัจ
  2. อริยมรรค
  3.  บารมี
  4. ปฏิจจสมุปบาท
 27.  พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใครเป็นอันดับแรก
  1. อาฬารดาบส
  2. ปัญจวัคคีย์
  3.  อุทกดาบส
  4. ตปุสสะ – ภัลลิกะ
 28.  เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจบ มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์
  1. ๕ องค์
  2. ๑๑ องค์
  3. ๖๑ องค์
  4. ๘๐ องค์
 29. พระอริยสาวกองค์แรกคือใคร
  1. พระวัปปะ
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. พระอัสสชิ
 30. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร
  1. พระยสะ
  2. พ่อพระยสะ
  3.  แม่พระยสะ
  4. เพื่อนพระยสะ
 31. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. ความสามัคคี
  2. ความกตัญญู
  3. ความไม่ประมาท
  4. ความอดทน
 32.  พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระ จุดไม่ติดเพราะรอใคร
  1. พระฉันนะ
  2. พระอุบาลี
  3.  พระอานนท์
  4. พระมหากัสสปะ
 33.  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าวันอะไร
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อัฏฐมีบูชา
  4. อาสาฬหบูชา
 34. การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร
  1. สัมมนา
  2. สังคายนา
  3. สาธยาย
  4. สันนิบาต
 35. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
  1. มัลลกษัตริย์
  2. มหาพราหมณ์
  3. วัสสการพราหมณ์
  4. โทณพราหมณ์
 36.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร
  1. นันทมาณพ
  2. โกลิตมาณพ
  3. สิงคาลมาณพ
  4. อุปติสสมาณพ
 37. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด
  1. ภัณฑุคาม
  2. เวฬุวคาม
  3. กัลลวาลมุตตคาม
  4. หัตถีคาม
 38.  พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน
  1. ๓ เดือน
  2. ๔ เดือน
  3.  ๕ เดือน ง.
  4. เดือน
 39. พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร
  1. พระฉันนะ
  2. พระกาฬุทายี
  3. พระสุภัททะ
  4.  พระวักกลิ
 40. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา
  1.  พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3.  อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
  4. ธนัญชัยเศรษฐี
 41. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุสุขิตา โหนตุญาตะโย เป็นคำอะไร
  1. กรวดนํ้า
  2. บูชาพระ
  3.  อาราธนาศีล
  4. อาราธนาธรรม
 42.  การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด
  1. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
  2. ถวายพระที่เคารพ
  3. ถวายแก่พระสงฆ์ทั่วไป
  4. ถวายพระที่มีชื่อเสียง
 43. ข้อใดเป็นกาลทานที่จำกัดเวลาถวาย
  1. สังฆทาน
  2.  ธรรมทาน
  3. วัตถุทาน
  4. กฐินทาน
 44. กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์มีคำเรียกว่าอะไร
  1. น้อมถวาย
  2.  ประเคน
  3.  นำถวาย
  4. อังคาส
 45. การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์
  1.  องค์๓
  2. องค์๔
  3. องค์๕
  4. องค์๘
 46. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา มีคำเรียกว่าอะไร
  1. พุทธชยันตี
  2. พุทธสาวก
  3. พุทธมามกะ
  4. พุทธบุตร
 47. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี
  1. ช่วยเหลือคน
  2. ดูแลบุพการี
  3. ปล่อยปลา
  4. รักษาศีล
 48. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3.  ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 49.  พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญของชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงใค
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ
 50. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีใช้คำว่าอะไร
  1.  อาราธนา
  2. นมัสการ
  3.  กราบเรียน
  4. เรียนเชิญ
Advertisements