:: แนว o-net ::

 1. ข้อใดอธิบายสภาพสังคมอินเดียโบราณสมัยพุทธกาลได้ถูกต้อง
  1. ชาวอารยันมีฐานะเป็นพวกจัณฑาล
  2. ชาวพื้นเมืองมิลักขะมีฐานะเป็นชนชั้นปกครอง
  3. คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ มีพระศิวะเป็นเทพสูงสุด
  4. แบ่งชนชั้นผู้คนเป็น 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร
  5. แคว้นใหญ่แคว้นเล็กเป็นอิสระต่อกันและปกครองตนเองแบบราชาธิปไตย
 2. เหตุใดหลักคำสอนอริยสัจ 4 จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีและมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นสากล
  1. มีเหตุผลน่าเชื่อถือ
  2. ตรวจสอบและพิสูจน์ได้
  3. ใช้ป้ญญาควบคู่กับศรัทธา
  4. มีหลักปฏิบัติที่เดินสายกลาง
  5. กฎเกณฑ์ถูกต้องนำไปปฏิบัติได้ผลจริง
 3. กิจของพระสงฆ์ข้อใดต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ข้ออื่นๆ บรรลุผลสำเร็จตามมาภายหลัง
  1. เป็นพระธรรมจาริก
  2. ศึกษาพระปริยัติธรรม
  3. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
  4. ศกึษาอบรมด้านศีล สมาธิ ปัญญา
  5. ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 4. ข้อใดไม่สัมพันธหรือสอดคล้องกับหลักคำสอนเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา
  1. ไตรสิกขา
  2. อริยมรรค
  3. ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
  4.  วิถีทางแห่งการดับความทุกข์
  5. หลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
 5. ภายหลังตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงแสดงหลักธรรมครั้งแรกเรื่องใด
  1.  อริยสัจ 4
  2. ปฏิจจสมุปบาท
  3. โอวาทปาฏิโมกข์
  4. อนันตลักขณสูตร
  5. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 6. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดสอนให้ชาวพุทธเคารพนับถือผู้มีอาวุโสและไม่ข่มเหงหรือล่วงเกินสตรี
  1. อริยวัฑฒิ 5
  2.  โภคอาทิยะ 5
  3. อปริหานิยธรรม 7
  4. ปฏิจจสมุปบาท
  5. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
 7. หลักทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย์ข้อใดหมายถึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความซื่อตรง
  1. อาชชวะ
  2. มัททวะ
  3. ปริจจาคะ
  4. อวิหิงสา
  5. อวิโรธนะ
 8. คัมภีร์ในพระพุทธศาสนาข้อใดเป็นหลักฐานชั้น 1 รวบรวมประมวลพุทธพจน์ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆ ในสมัยพุทธกาล
  1. ฎีกา
  2. อรรถกถา
  3.  วินัยปิฎก
  4. สุตตันตปิฎก
  5. อภิธรรมปิฎก
 9.  พุทธศาสนิกชนตัวอย่างข้อใดกระตุ้นให้ทางการอินเดียเห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์พุทธสถานและสังเวชนียสถาน 4 แห่งในอินเดีย
  1. ดร.เอ็มเบดการ์
  2. อนาคาริก ธรรมปาละ
  3.  สุชีพ ปุญญานุภาพ
  4. หม่อมเจ้าพูนพิสมัย ดิศกุล
  5. พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
 10. การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการวิธีใด เป็นการคิดจำแยกแยะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ ทีละด้านจนครบทุกด้าน ไม่มองแคบๆ เพียงด้านเดียวและไม่ตัดสินแบบเหมารวม
  1.  คิดแบบวิภัชชวาท
  2. คิดแบบสามัญลักษณะ
  3. คดิแบบแก้ป้ญหาหรอือริยสัจ 4
  4. คิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย
  5. คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
 11. ข้อใดคอืประโยชน์สูงสุดของการเจริญปัญญาโดยฝึกการคิดแบบโยนิโยมนสิการ
  1. จิตสงบแน่วแน่จนเกิดสมาธิ
  2. จิตหนักแน่นไม่หวั่นไหวคล้องตามกิเลส
  3.  จิตฉลาดรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต
  4. จิตตั้งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียนและอาชีพการงาน
  5. จิตเกิดสติและรู้ตัวตื่นอยู่เสมอตามสภาพที่เป็นจริงในขณะนั้น
 12. ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ เพราะเป็นศาสนาประเภทใด
  1.  เทวนิยม
  2. อเทวนิยม
  3. เอกเทวนิยม
  4. พหุเทวนิยม
  5. สัจจนิยม
 13. หลักอาศรม 4 ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. ระบบวรรณะ
  2. การทำพิธีบูชาพระเจ้า
  3. การปฏิบัติหน้าที่แต่ละช่วงวัยของชีวิต
  4. กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
  5. การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
 14. การปฏิบัติข้อใดเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจของมุสลิมให้มีความอดทน เห็นใจคนยากจน แสดงถึงความศรัทธาต่อพระเจ้า
  1. ละหมาด
  2. ซะกาต
  3. ถือศีลอด
  4.  เข้าร่วมพิธีฮัจญ์
  5. ศรัทธาในวันพิพากษา
 15. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของผู้นับถือศาสนาอิสลามคล้ายกับหลักปฏิบัติข้อใดในพระพุทธศาสนา
  1. การรักษาอุโบสถศีล
  2. การถวายสังฆทาน
  3. การเจริญวิปัสสนา
  4. การปฏิบัติธุดงควัตร
  5. การทำพิธีอุปสมบทในวันเข้าพรรษา
 16. จุดมุ่งหมายสูงสุดที่ชาวคริสต์ต้องไปให้ถึงตามหลักคำสอนของพระเยซูคือข้อใด
  1. ล้างบาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
  2. รอคอยวันพิพากษาของพระเจ้า
  3. ให้อภัยและมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์
  4. ปฏิบัติตามหลักตรีเอกานุภาพให้ครบ
  5. การมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าบนอาณาจักรสวรรค์

 

Advertisements