เก็งอนุพุทธประวัติ

 1. วาจาเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนหรือ ใครกล่าว
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระโกณฑัญญะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระสารีบุตร
 2. พระสาวกที่ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก ชื่อว่าอะไร
  1. อุรุเวลกัสสปะ
  2. นทีกัสสปะ
  3. คยากัสสปะ
  4. มหากัสสปะ
 3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด
  1. อุรุเวลาเสนานิคม
  2. คยาสีสะ
  3. เชตวัน
  4. เวฬุวัน
 4. ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาที่แคว้นมคธ
  1.  พระอัสสชิ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระอุรุเวลกัสสปะ
 5. ผู้มีอายุ ท่านมีอินทรีย์ผ่องใส บวชจำเพาะใคร เป็นคำพูดของใคร
  1. อชิตมาณพ
  2. ปุณณกมาณพ
  3. อุปติสสมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 6. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด
  1.  พระปัจเจกพุทธเจ้า
  2. พระโสดาบัน
  3. พระอนุพุทธะ
  4. พระอนาคามี
 7. ผู้แรกเข้าถึงกระแสพระนิพพาน เป็นความหมายของข้อใด
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 8.  ผู้ได้รับยกย่องว่าเลิศในทางนั้น ๆ เรียกว่าอะไร
  1. อริยบุคคล
  2. สาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูต
 9. อญฺญาสิในคำว่า อญฺญาสิวต โภ โกณฺฑญฺโ หมายความว่าอย่างไร
  1. ได้บรรลุแล้ว
  2. ได้รู้แล้ว
  3. ได้เห็นแล้ว
  4. ได้ปลงแล้ว
 10. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องเป็นรัตตัญญูเพราะเหตุใด
  1. รู้ธรรมก่อนใคร
  2. บวชก่อนใคร
  3.  มีประสบการณ์มาก
  4. มีความรู้มาก
 11. ใครเห็นว่า ลัทธิบูชาไฟของตนไม่มีแก่นสาร จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา
  1. อุรุเวลกัสสปะ
  2. ปิปผลิมาณพ
  3. อุปติสสมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 12. พระสาวกรูปใด ทำให้พระสารีบุตรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความกตัญญู
  1. พระราธะ
  2. พระราหุล
  3. พระรัฐบาล
  4. พระจุนทะ
 13. พระมหากัสสปะอุปสมบทแล้วกี่วัน จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์?
  1. ๕ วัน
  2. ๗ วัน
  3. ๘ วัน
  4. ๑๕ วัน
 14. พระสาวกรูปใด เป็นประธานทำสังคายนาเพื่อรักษาพระศาสนาให้มั่งคงถาวร
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 15. พระพุทธเจ้าแสดงโทษการพูดมุสาแก่ใคร
  1. พระนันทะ
  2. พระราหุล
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 16. อุปติสสมาณพได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระมหานามะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระยส
 17. ปิปผลิมาณพเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร จึงออกบวช
  1. ต้องรับผิดชอบมาก
  2. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
  3. ต้องทำแต่บาปกรรม
  4. ต้องพัวพันเรื่องกาม
 18. ข้อใด ไม่ใช่ธุดงควัตรของพระมหากัสสปะ
  1. ถือผ้าบังสุกุล
  2. เที่ยวบิณฑบาต
  3. อยู่ป่า
  4. อยู่ป่าช้า
 19. วรรณะทั้ง ๔ ย่อมเสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำใครกล่าว
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระมหากัจจายนะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
 20.  พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหันต์ก่อนบวช
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระมหากัจจายนะ
  4. พระอานนท์
 21.  พระสาวกรูปใด เป็นสหชาติคือเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า
  1. พระภัททิยะ
  2. พระนันทะ
  3. พระราหุล
  4. พระกาฬุทายี
 22. พระสาวกรูปใด อธิษฐานให้ได้รับความรู้ทุกวันเท่ากับเม็ดทรายในกำมือ
  1. พระราหุล
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอานนท์
  4. พระนันทะ
 23. พระสาวกรูปใด มีความชำนาญรอบรู้ในพระวินัยปิฎก
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 24. พระอานนท์ทูลขอพรว่า อย่าทรงไปในที่นิมนต์เพราะเหตุใด ?
  1. ถือธุดงค์
  2. ไม่เห็นแก่ลาภ
  3. เบื่อหน่าย
  4.  ทุพพลภาพ
 25. ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอานนท์สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 26. ราหุล เป็นพระนามที่ตั้งตามหลักใด
  1. มงคลนาม
  2. พิธีขนานนาม
  3. ฤษีตั้งให้
  4. คำอุทานของบิดา
 27. ลูกเศรษฐีเมืองโสเรยยะ คิดอยากได้ภรรยามีรูปงามเหมือนพระสาวกรูปใด ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระโมฆราช
  3. พระมหากัจจายนะ
  4. พระราธะ
 28. พระสาวกรูปใด ขอผ่อนปรนให้อุปสมบทในปัจจันตชนบทด้วยสงฆ์๕ รูป ?
  1. พระโมฆราช
  2. พระมหากัจจายนะ
  3. พระอานนท์
  4. พระเรวตะ
 29. ข้อใด มิใช่เอตทัคคะของพระอานนท์
  1. แสดงธรรมไพเราะ
  2. มีสติ
  3. พหูสูต
  4.  มีความเพียร
 30. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตช้าเพราะมีกิจมาก
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอนุรุทธะ
 31. ใครตัดสินอธิกรณ์เรื่องภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะ
  1. พระมหากัสสป
  2. พระสารีบุตร
  3.  พระอุบาลี
  4. พระอานนท์
 32. ฝนดอกไม้ทิพย์๔ สีตกลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์เนื่องจากมีบุคคลใดมาถวายความเคารพพระพุทธเจ้า
  1. ธัมมิกอุบาสก
  2.  จิตตคฤหบดี
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. นางวิสาขา
 33. อุบาสกผู้ใดที่เทวดาเชื้อเชิญให้เป็นสหายและนำไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
  1.  ธัมมิกอุบาสก
  2. จิตตคฤหบดี
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. นางวิสาขา
 34. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดาถึง ๗ ปี๗ เดือน ๗ วัน
  1. พระราหุล
  2. พระสีวลี
  3. พระพากุละ
  4. พระกังขาเรวตะ
 35.  อุบาสิกาใดที่เป็นผู้ริเริ่มการถวายผ้าอาบนํ้าฝน
  1. ธัมมิกอุบาสก
  2. จิตตคฤหบดี
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. นางวิสาขา
 36. ภิกษุณีรูปใดได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้ายผู้ทรงฤทธิ์
  1. พระกีสาโคตมีเถรี
  2. พระอุบลวรรณาเถรี
  3.  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
  4. พระปฎาจาราเถรี
 37. ภิกษุณีรูปใดได้ชื่อว่าเป็นภิกษุณีสาวิกาผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  1. พระกีสาโคตมีเถรี
  2. พระอุบลวรรณาเถรี
  3. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
  4. พระปฎาจาราเถรี
 38. สามเณรรูปใดบรรลุพระอรหันต์เมื่ออายุ๗ ขวบ
  1. บัณฑิตสามเณร
  2. สังกิจจสามเณร
  3. สุขสามเณร
  4. สุมนสามเณร
 39. สามเณรรูปใดแสดงปาฏิหาริย์ปราบโจร และแสดงธรรมให้โจรกลับใจขอบวชได้
  1. บัณฑิตสามเณร
  2. สังกิจจสามเณร
  3. สุขสามเณร
  4. สุมนสามเณร
 40. ผู้ที่สร้างวัดพระเชตวัน ถวายแก่พระพุทธเจ้าคือใคร
  1. ธัมมิกอุบาสก
  2. จิตตคฤหบดี
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. นางวิสาขา
 41.  เทศน์มหาชาติเป็นการเทศน์ชาดกใด
  1. มโหสถชาดก
  2. สุวรรณสามชาดก
  3. มหาเวสสันดรชาดก
  4. มหาชนกชาดก
 42. การทำบุญต่อนาม หมายถึงอะไร
  1. งานทำบุญในบั้นปลายชีวิต
  2. งานทำบุญที่ญาติจัดให้ผู้ป่วย
  3.  งานทำบุญครบรอบอายุ
  4. งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ
 43. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล คือผ้าชนิดใด
  1. ผ้าวัสสิกสาฎก
  2. ผ้าอาบนํ้าฝน
  3. ผ้าบังสุกุลจีวร
  4. ผ้าอัจเจกจีวร
 44. การทอดกฐิน หมดเขตกลางเดือนใด
  1.  เดือน ๑๑
  2. เดือน ๑๒
  3. เดือนอ้าย
  4. เดือนยี่
 45.  เวจกุฎีหมายถึงสถานที่ใด
  1. ห้องนอน
  2. ห้องรับแขก
  3. ห้องพยาบาล
  4. ห้องสุขา
 46. การยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เรียกว่าอะไร
  1. การขอขมา
  2. การทำวัตร
  3. สามีจิกรรม
  4. ปวารณากรรม
 47.  ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร
  1.  รํ่ารวยเงินทอง
  2. อายุยืน
  3. ขจัดทุกข์ภัยโรค
  4. เจริญด้วยยศศักดิ์
 48. ทักษิณานุประทาน มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ทำบุญวันเกิด
  2. ทำบุญอายุ
  3. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  4. ทำบุญให้ผู้ตาย
 49.  การทำบุญสตมวาร หมายถึงการทำบุญครบวันตายกี่วัน
  1.  ๗ วัน
  2.  ๕๐ วัน
  3.  ๑๐๐ วัน
  4. ๓๖๕ วัน
 50.  สวดมาติกาบังสุกุลในงานพระราชพิธีเรียกว่าอย่างไร
  1.  สวดแจง
  2. สดับปกรณ์
  3. สวดมาติกา
  4. สวดพระอภิธรรม
Advertisements