เก็งวิชาธรรม

 1. เมื่อกล่าวว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต…หมายถึงระลึกถึงอะไร?
  1. พระพุทธคุณ
  2. พระธรรมคุณ
  3. พระสังฆคุณ
  4. พระรัตนตรัย
 2. โอปนยิโก มีความหมายตรงกับข้อใด?
  1.  ควรเรียกให้มาดู
  2. ควรน้อมเข้ามา
  3. ไม่จำกัดกาล
  4. พึงรู้เฉพาะตน
 3. พระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีใดเป็นพิเศษ
  1. ทานบารมี
  2. ศีลบารมี
  3.  วิริยบารมี
  4. อธิฏฐานบารมี
 4.  ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ขันติบารมี
  2. ศีลบารมี
  3. วิริยบารมี
  4. อธิฏฐานบารมี
 5. บารมีในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด
  1. อำนาจวาสนา
  2. โชคลาภ
  3. บุญญาธิการ
  4. คุณธรรมอันยวดยิ่ง
 6. ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด
  1. อาหุเนยฺโย
  2. ปาหุเนยฺโย
  3. ทักฺขิเณยฺโย
  4. อญฺชลิกรณีโย
 7. สังฆคุณ ว่า สามีจิปฏิปนฺโน ตรงกับข้อใด
  1. ปฏิบัติดี
  2. ปฏิบัติถูกทาง
  3. ปฏิบัติตรง
  4.  ปฏิบัติสมควร
 8. พุทธคุณ ว่า โลกวิทูตรงกับข้อใด
  1. ตรัสรู้ชอบเอง
  2. ผู้เสด็จไปดีแล้ว
  3. ผู้รู้แจ้งโลก
  4. ผู้จำแนกธรรม
 9. คำว่า ผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับข้อใด
  1.  อรหํ
  2. พุทฺโธ
  3. ภควา
  4. โลกวิทู
 10. แผ่เมตตาอย่างไร จัดเป็นอัปปมัญญา?
  1.  เจาะจงบุคคล
  2. จำกัดบุคคล
  3. ไม่จำกัดบุคคล
  4. ถูกทุกข้อ
 11.  อานิสงส์สูงสุดของการปฏิบัติตามหลักไตรสิขา ตรงกับข้อใด?
  1. กำจัดภัย
  2. กำจัดโศก
  3. กำจัดโรค
  4. กำจัดกิเลส
 12. ท้าให้มาพิสูจน์ได้ตรงกับธรรมคุณบทใด
  1. สนฺทิฏิโก
  2. อกาลิโก
  3.  เอหิปสฺสิโก
  4. โอปนยิโก
 13. ธรรมคุณ ว่า สนฺทิฏิโก ตรงกับข้อใด
  1. ไม่จำกัดกาล
  2. เห็นได้ด้วยตนเอง
  3. เรียกให้มาดู
  4. น้อมเข้าใส่ตน
 14. คนโทสจริตควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด
  1. เมตตา
  2. อสุภะ
  3.  อนุสสติ
  4. อานาปานสติ
 15. คนโทสจริต มีลักษณะเช่นใด
  1. รักสวยรักงาม
  2. โกรธง่าย
  3. หลงงมงาย
  4. เชื่อง่าย
 16. บุญบาป จัดเป็นมารประเภทใด
  1. ขันธมาร
  2. กิเลสมาร
  3. อภิสังขารมาร
  4. มัจจุมาร
 17. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นธัมมมัจฉริยะ
  1. ความดี
  2. ความรู้
  3. ที่อยู่
  4. ตระกูล
 18. กามาทีนวกถา กล่าวถึงเรื่องใด
  1.  ทาน
  2. สวรรค์
  3. การออกบวช
  4. โทษของกาม
 19.  มรรคระดับใดเป็นเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕ ได้
  1. โสดาปัตติมรรค
  2. สกทาคามิมรรค
  3. อนาคามิมรรค
  4. อรหัตตมรรค
 20. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะเหตุใด?
  1. ทำให้สวย
  2. ทำให้รวย
  3. ทำให้ฉลาด
  4. ทำให้พ้นทุกข์
 21. เมื่อนิโรธเกิดขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ควรทำให้เจริญ
  2. ควรทำให้แจ้ง
  3. ควรละ
  4. ควรกำหนดรู้
 22. ปัญญาหยั่งรู้ในอริยสัจมีความหมายตรงกับข้อใด?
  1. ฌาน
  2. ญาณ
  3.  สมาบัติ
  4. สมาธิ
 23. คนถูกห้วงน้ำ คือ อวิชชาท่วมทับมีลักษณะเช่นไร
  1. หลงงมงาย
  2. ยึดติดในตำแหน่ง
  3.  มีความเห็นผิด
  4. ยินดีในกาม
 24. พระอรหันต์ตรงกับข้อใด
  1. ผู้ถึงกระแสนิพพาน
  2. ผู้ไกลจากกิเลส
  3. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว
  4. ผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก
 25. ข้อใดจัดเป็นข้าศึกของเมตตา
  1. ความรัก
  2. ความโลภ
  3. ความหลง
  4. ความพยาบาท
 26.  ยินดีเมื่อเพื่อนสอบได้จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใด
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 27. ถูกเพื่อนด่า ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด
  1. พิจารณาแล้วเสพ
  2. พิจารณาแล้วอดกลั้น
  3. พิจารณาแล้วเว้น
  4. พิจารณาแล้วบรรเทา
 28. ข้อใดเป็นความหมายของสิกขาในพระพุทธศาสนา
  1. ฝึกหัดกายวาจาใจ
  2. เรียนหนังสือ
  3. สาธยายมนต์
  4. เจริญสมาธิ
 29. ข้อใดกล่าวลำดับของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด
  1. มีวิบากเพราะกิเลสเกิด
  2. กิเลสเกิดแล้วทำกรรม
  3. ทำกรรมแล้วกิเลสเกิด
  4. กิเลสเกิดจึงมีวิบาก
 30.  การเวียนว่ายตายเกิดมีอะไรเป็นสาเหตุ
  1. กิเลส กรรม วิบาก
  2. ราคะ โทสะ โมหะ
  3.  กุศล อกุศล
  4. ทาน ศีล ภาวนา
 31. ข้อใดจัดเป็นญาตัตถะจริยา
  1.  แสดงธรรมแก่พระบิดา
  2. แสดงธรรมแก่ประชาชน
  3. แสดงธรรมแก่สัตว์โลก
  4. แสดงธรรมแก่เทวดา
 32. ข้อใดเป็นอานิสงส์ของพระวินัย
  1. ทำให้มีอำนาจ
  2. อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
  3.  ทำให้มีทรัพย์
  4. ทำให้มีความรู้พิธีกรรม
 33.  ผู้มีธัมปเตยยะ มีลักษณะเช่นไร?
  1.  ถือตน
  2.  ถือพวกพ้อง
  3. ถือความถูกต้อง
  4. ถือเสียงส่วนใหญ่
 34. ข้อใดจัดเป็นภวตัณหา
  1. อยากร่ำรวย
  2. อยากมีรถใหม่
  3. อยากมีโทรศัพท์ใหม่
  4. อยากเป็นใหญ่
 35. ผู้อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถูกอะไรครอบงำ
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3.  โมหะ
  4. ตัณหา
 36. การทำงานมุ่งความถูกต้องเป็นที่ตั้ง จัดว่ามีอธิปเตยยะใด
  1. อัตตาธิปเตยยะ
  2. โลกาธิปเตยยะ
  3. ธัมมาธิปเตยยะ
  4. ประชาธิปไตย
 37. ผู้มีอัตตาธิปเตยยะมีลักษณะเช่นไร
  1. ถือความเห็นของตน
  2. ถือความเห็นพวกพ้อง
  3. ถือความเห็นหมู่ญาติ
  4. ถือความเห็นส่วนรวม
 38. เมื่อใดคือโทสะเกิดขึ้น จะระงับด้วยวิธีใด
  1.  เจริญเมตตา
  2.  เจริญอสุภะ
  3.  เจริญปัญญา
  4. เจริญอนุสสติ
 39. ผู้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะถูกไฟอะไรแผดเผา
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ตัณหา
 40. ผู้มีเนกขัมมวิตก มักมีความคิดเรื่องใด
  1. บริจาคทาน
  2. ฟังธรรม
  3. ออกบวช
  4. รักษาศีล
 41. วิตกเรื่องใดเป็นผลร้ายต่อสุขภาพจิต
  1. เนกขัมมวิตก
  2.  อพยาบาทวิตก
  3.  อวิหิงสาวิตก
  4. พยาบาทวิตก
 42.  วิหิงสาวิตกมีอะไรเป็นมูล
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. โลภะ
 43. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำมีพฤติกรรมเช่นไร
  1. ปองร้ายผู้อื่น
  2. เบียดเบียนผู้อื่น
  3. อยากได้ของผู้อื่น
  4. อาฆาตผู้อื่น
 44. อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางกาย
  1. ปราศจากโรค
  2. ปราศจากหนี้
  3. ปราศจากศัตรู
  4. ปราศจากกิเลส
 45. การจัดเลี้ยงต้อนรับผู้มาเยือน จัดเข้าในข้อใด
  1. อามิสบูชา
  2. ปฏิบัติบูชา
  3.  อามิสปฏิสันถาร
  4. ธัมมปฏิสันถาร
 46.  ปฏิบัติบูชามีประโยชน์สูงสุดอย่างไร
  1.  ทำให้พ้นทุกข์
  2. ทำให้มีบริวาร
  3. ทำให้จิตสงบ
  4. ทำให้คนนับถือ
 47.  เสียงประเภทใดจัดเป็นวัตถุกาม
  1. เสียงสวดมนต์
  2. เสียงเพลง
  3.  เสียงผรุสวาท
  4. เสียงนินทา
 48. ข้อใดไม่ใช่กิเลสกาม
  1. ราคะ
  2. โลภะ
  3. อิจฉา
  4. รูป
 49. ข้อใดจัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน
  1. เพ่งอสุภะ
  2. พิจารณาไตรลักษณ์
  3. บริกรรมกสิณ
  4. บริกรรมอนุสสติ
 50. บริกรรมว่า พุทโธ จัดเป็นการเจริญกัมมัฏฐานอะไร
  1. สมถกัมมัฏฐาน
  2. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  3.  อสุภกัมมัฏฐาน
  4. เมตตากัมมัฏฐาน