เก็งข้อสอบวิชาวินัย

 1. ข้อใดชื่อว่าไม่เลินเล่อในการงาน
  1. ไม่ขวนขวาย
  2. ไม่ทอดธุระ
  3. ไม่รับผิดชอบ
  4. ไม่ตรงเวลา
 2. การใช้จ่ายแต่พอเพียง ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด
  1.  การงาน
  2. การวางตัว
  3. การบริโภค
  4. ธรรม
 3. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๓
  3. ข้อที่ ๔
  4. ข้อที่ ๕
 4. ความประพฤติตรงต่อมิตร จัดเข้าในข้อใด
  1. เที่ยงธรรม
  2. สวามิภักดิ์
  3. ซื่อตรง
  4. กตัญญู
 5. การทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีเรียกว่าอะไร
  1. ปติวัตร
  2. วิธีวัตร
  3. จริยาวัตร
  4. กิจวัตร
 6. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมที่สามีพึงปฏิบัติต่อใคร
  1.  คู่นอน
  2. คู่คิด
  3. คู่ชีวิต
  4.  คู่ใจ
 7. สำนวนว่า รักนวลสงวนตัว สอนให้มีกัลยาณธรรมใด
  1.  สัมมาอาชีวะ
  2. กามสังวร
  3.  ความมีสัตย์
  4. สติรอบคอบ
 8. ข้อใดชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในกิจการ
  1. ไม่โกงของ
  2. ไม่โกงคน
  3. ไม่โกงงาน
  4. ไม่โกงกิน
 9. ขายสินค้าปลอม ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 10. ผู้รับจ้างอุ้มบุญเชิงพาณิชย์เพราะขาดกัลยาณธรรมใด
  1. เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. มีสติ
 11. กัลยาณธรรมใดสนับสนุนให้ศีลข้อที่ ๑ มั่นคง
  1.  เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. ความมีสัตย์
 12. การบริจาคโลหิตช่วยผู้อื่น ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมใด
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 13. สัมปัตตวิรัติเป็นการงดเว้นในขณะใด
  1. ก่อนหน้า
  2. ต่อหน้า
  3. ลับหน้า
  4. ลับหลัง
 14. วิรัติของพระอริยเจ้า ตรงกับข้อใด
  1. สัมปัตตวิรัติ
  2. สมาทานวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 15. การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด
  1. คิดดี
  2. คิดเร็ว
  3. คิดช้า
  4. คิดถูก
 16. ข้อใดเป็นโทษของการดื่มสุรา
  1. โหดร้าย
  2. มือไว
  3. ใจเร็ว
  4. เกิดโรค
 17. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. มีสัตย์
  4. สติรอบคอบ
 18. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 19.  มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด
  1.  เล่าความเท็จ
  2. ทำเอกสารเท็จ
  3. แจ้งความเท็จ
  4. ให้การเท็จ
 20. ถ้อยคำที่ใช้กันเป็นธรรมเนียม เรียกว่าอะไร
  1. โวหาร
  2. นิยาย
  3. สำคัญผิด
  4. ทำเลศ
 21. ข้อใดจัดเป็นอนุโลมมุสา
  1. สับปลับ
  2. ทำเลศ
  3.  เพ้อเจ้อ
  4. พลั้ง
 22. รับคำท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร
  1. ผิดสัญญา
  2. คืนคำ
  3. เสียสัตย์
  4. โวหาร
 23. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. กาย วาจา
 24. พูดเพื่อทำลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๓
  3. ข้อที่ ๔
  4. ข้อที่ ๕
 25. การพูดให้คนแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร
  1. ส่อเสียด
  2. หลอก
  3. กลับคำ
  4. ยอ
 26. ศีลข้อที่ ๔ มุ่งสอนให้งดเว้นเรื่องใด
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 27. สามีภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อกันเพราะปฏิบัติตามศีลข้อใด
  1. ข้อที่ ๑
  2. ข้อที่ ๒
  3. ข้อที่ ๓
  4. ข้อที่ ๔
 28. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด
  1.  อาชญากรรม
  2. คนว่างงาน
  3. ละเมิดทางเพศ
  4. ยาเสพติด
 29. ศีลข้อที่ ๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด
  1. ครอบครัว
  2. การศึกษา
  3. การเงิน
  4. การเมือง
 30. อย่าชิงสุกก่อนห่าม สอนให้รักษาศีลข้อใด
  1. ข้อที่ ๑
  2. ข้อที่ ๒
  3. ข้อที่ ๓
  4. ข้อที่ ๔
 31. การประพฤติผิดในกาม จัดเป็นทุจริตใด
  1. กายทุจริต
  2. วจีทุจริต
  3. มโนทุจริต
  4. ถูกทุกข้อ
 32. ข้อใดเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๓
  1.  คู่หู
  2. คู่คิด
  3. คู่เที่ยว
  4. คู่ครอง
 33. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด
  1. ตระบัด
  2. ปลอม
  3. ลวง
  4. หลอก
 34. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลให้เกิดเป็นคนเช่นไร
  1. อายุสั้น
  2. ยากจน
  3. พิการ
  4. บ้า
 35. การถือเอาทรัพย์ของคนอื่นไม่บอกเจ้าของ ตรงกับข้อใด
  1. หลอก
  2. ลวง
  3. ลักลอบ
  4. หยิบฉวย
 36. ข้อใดจัดเป็นโจรกรรม
  1. ปล้น
  2. ผลาญ
  3. รับสินบน
  4. หยิบฉวย
 37. คนขาดศีลข้อที่ ๒ จะมีลักษณะอย่างไร
  1. โหดร้าย
  2. มือไว
  3. ไม่ซื่อสัตย์
  4. ขาดสติ
 38. ข้อใดจัดเป็นฉายาโจรกรรม
  1. หยิบฉวย
  2. ปอกลอก
  3. ยักยอก
  4. เบียดบัง
 39. การกระทำใด เรียกว่า ลัก
  1. ย่องเบา
  2. กรรโชก
  3. ยักยอก
  4. วิ่งราว
 40. ซ่อนของหนีภาษีเข้าประเทศ เป็นโจรกรรมใด
  1. ลักลอบ
  2. เบียดบัง
  3. ยักยอก
  4. ฉ้อโกง
 41. ยืมของไปแล้วตั้งใจไม่ส่งคืน จัดเป็นโจรกรรมใด
  1. กรรโชก
  2. ฉก
  3. ปล้น
  4. ตระบัด
 42. ข้อใดไม่จัดเป็นการผจญสัตว์
  1. ชนโค
  2. กัดปลา
  3. ตีไก่
  4. ขว้างนก
 43. ใช้งานสัตว์เกินกำลัง จัดเป็นทรกรรมใด
  1. ใช้การ
  2. กักขัง
  3. เล่นสนุก
  4. นำไป
 44. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำในข้อใด
  1. ทำให้ตาย
  2. ทำให้ลำบาก
  3. ทำให้เจ็บ
  4. ทำให้พิการ
 45. คนมีจิตใจโหดร้าย ควรรักษาศีลข้อใด
  1. ศีลข้อที่ ๑
  2. ศีลข้อที่ ๒
  3. ศีลข้อที่ ๓
  4. ศีลข้อที่ ๔
 46. ข้อใดเป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต
  1. ทรัพย์สิน
  2. สัตว์ป่า
  3. เมรัย
  4. ต้นไม้
 47. คนที่มีอายุสั้นเพราะผิดศีลข้อใด
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. กาเมสุมิจฉาจาร
  4. มุสาวาท
 48. การกระทำใดผิดศีลข้อที่ ๑
  1. เก็บส่วย
  2. ฆ่าปิดปาก
  3. เล่นหวย
  4. เลี่ยงภาษี
 49. การทำร้ายกันเป็นเหตุให้นิ้วขาด จัดเข้าในข้อใด
  1. บาดเจ็บ
  2. เสียโฉม
  3. พิการ
  4. ทรมาน
 50. ศีลข้อที่ ๑ บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องใด
  1. ชีวิต
  2. ทรัพย์
  3. คู่ครอง
  4. คำพูด
Advertisements