ข้อสอบ ชุด 1

 1. ผู้ใดมีบทบาทสำคัญในการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
  1. พระเจ้ามหานามะ
  2. พระเจ้าอโศกมหาราช
  3. พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย
  4. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
 2. พระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาเผยแผ่ในประเทศมาเลเซียได้อย่างไร
  1.  มาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
  2.  ไทยได้ส่งสมณทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3.  พระเจ้าปรเมศวรแห่งอาณาจักรมะละกาให้การสนับสนุน
  4. บริเวณแหลมมลายูตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย
 3. พระพุทธศาสนานิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากสาเหตุใด
  1.  ไม่มีปัญหาด้านการเมือง
  2.  ไม่มีการเผยแผ่ศาสนาอื่น
  3.   ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน
  4.  มีหลักคำสอนที่สามารถปฏิบัติได้ผลจริง
 4. รัฐบาลฝรั่งเศสได้พยายามให้ชาวเวียดนามเลิกนับถือพระพุทธศาสนาหลายวิธียกเว้น ข้อใด
  1. สั่งให้ทำลายศาสนสถานและพระพุทธรูป  
  2.  เผาทำลายคัมภีร์และหนังสือทางพระพุทธศาสนา
  3.  ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลฝรั่งเศส
  4.  ให้โอนสัญชาติและเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนาเวลาสมัครงานกับรัฐบาลฝรั่งเศส
 5. เพราะเหตุใดชาวพม่ายังคงมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
  1.  ชาวพม่ายังคงปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม
  2. ผู้นำมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  3. พระพุทธศาสนาได้หยั่งรากลึกลงในจิตใจของชาวพม่า     
  4. ประเทศอังกฤษซึ่งเคยปกครองพม่าได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา
 6. ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและปราบปราม
  ยาเสพติด เป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใดมาปฏิบัติ

  1.  การมีศีลเสมอมิตรประเทศ
  2. การมีความเมตตาต่อประชาชน
  3. การมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนบ้าน
  4. การมีความคิดเห็นตรงกันกับประเทศอื่น
 7. ข้อใดมิใช่ข้อบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทย
  1.   ศิลปกรรมตามวัดวาอาราม
  2.   การประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ
  3.   การจัดงานวันลอยกระทง ตรุษสงกรานต์
  4.  พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง
 8. คำกล่าวที่ว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” สอดคล้องกับลักษณะเด่นของคนไทยในข้อใด   
  1.  มีความเมตตากรุณา
  2. ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
  3.   เป็นคนปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นสิ่งใด
  4. เป็นคนใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว
 9. ข้อใดแสดงความหมายของการผจญมารได้ถูกต้องที่สุด
  1. การต่อสู้กับศัตรู
  2. การปกป้องความดี
  3. การปล่อยวางเพราะทำความดี
  4. การต่อสู้กับอำนาจกิเลสภายในใจ    
 10. การกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระสิทธัตถะโคตมะ
  1. นอนบนหนามแหลมคม
  2. เปลือยกายตากลมและฝน
  3. กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร
  4. ลงไปแช่น้ำเย็นจัดวันละสามเวลา
 11. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด
  1. ฝึกโยคะ
  2. บำเพ็ญตบะ
  3. บำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. บำเพ็ญเพียรทางจิต
 12. พระสิทธัตถะโคตมะทรงเลิกทำทุกรกิริยาแล้วหันมาฉันอาหารและบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า การกระทำดังกล่าวนักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องใด
  1.  การลองผิดลองถูก
  2. การแก้ด้วยปัญญา
  3. การทดลองปฏิบัติเป็นขั้นตอน
  4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 13. พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมในข้อใด
  1.  อริยสัจ ๔
  2. อิทธิบาท ๔
  3.  มรรคมีองค์ ๘
  4. อนัตตลักขณสูตร
 14. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยที่จะสั่งสอนธรรมแก่สัตว์โลก
  1. ทรงได้รับคำขอร้องจากเทวดา
  2. ทรงพิจารณาเปรียบปัญญาคนกับระดับดอกบัว
  3.  ทรงเห็นนิมิตชี้นำให้เสด็จออกเผยแผ่พระศาสนา
  4.  ทรงระลึกถึงพระคุณของพระราชบิดาและพระราชมารดา
 15. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาต่อชฎิลสามพี่น้องได้ส่งผลดีในเรื่องใดตามมาภายหลัง
  1.    พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแคว้นมคธ
  2.    บริวารของชฎิลสามพี่น้องเสื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา
  3.    ชฎิลสามพี่น้องได้ชักชวนชาวบ้านมานับถือพระพุทธศาสนา
  4.     พระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองมคธได้พากันนับถือพระพุทธศาสนา
 16. การกระทำข้อใดที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตร
  1.  กราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัย
  2.   นอนหันศีรษะไปยังทิศที่พระอาจารย์อัสสชิพำนักอยู่
  3.  สามารถแสดงธรรมหักล้างความคิดของบุคคลที่เห็นผิด
  4.    ชักชวนให้พระอาจารย์สัญชัยเวลัฏฐบุตรหันมานับถือพระพุทธศาสนา
 17. อุปสรรค์สำคัญที่ทำให้พระโมคคัลลานะไม่สามารถบังคับจิตให้เป็นสมาธิได้คืออะไร
  1.  ความง่วง 
  2. ความฟุ้งซ่าน
  3. ความเบื่อหน่าย
  4. ความลังเลสงสัย
 18. ข้อใดกล่าวถึงนางขุชชุตตราได้ถูกต้อง
  1.  แม่นมในบ้านโฆสกเศรษฐี
  2. หญิงงามแห่งเมืองโกสัมพี
  3.  แม่ค้าขายดอกไม้ในเมืองโกสัมพี
  4. สาวใช้ที่ซื้อดอกไม้ถวายแก่พระนางสามาวดี
 19. เมื่อนางขุชชุตตราได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ปรากฏว่าพฤติกรรมของนางเปลี่ยนไปในทางที่ดี พิจารณาได้จากข้อใด
  1.  รู้จักสงบสติอารมณ์
  2. สำรวมกิริยามารยาทอยู่เสมอ
  3.  เต็มใจทำหน้าที่สาวใช้ได้ดีขึ้น
  4. ไม่อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นอีกต่อไป
 20. นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องใด
  1.  การแสดงธรรม
  2. การบริจาคทาน
  3.  การแสดงอภินิหาร
  4.  การมีปัญญาเป็นเลิศ
 21. พระพุทธวจนะที่ตรัสว่า “เมื่อโคข้ามฟาก ถ้าโคจ่าฝูงว่ายไปคดหรือตรง ฝูงโคก็จะไปคดหรือตรงตาม” สอดคล้องกับการกระทำของผู้ใด
  1.  พระสารีบุตร
  2. นางขุชชุตตรา
  3.  พระเจ้าพิมพิสาร
  4. พระเจ้าอชาตศัตรู
 22. พระเทวทัตได้ทำสิ่งใดที่ส่งผลให้พระเจ้าอชาตศัตรูกระทำผิดร้ายแรง
  1. ชักชวนให้พระเจ้าอชาตศัตรูยกกองทัพไปรุกรานแคว้นอื่น
  2.  แนะนำให้พระเจ้าอชาตศัตรูแย่งชิงราชสมบัติจากพระราชบิดา
  3.  ชักนำให้พระเจ้าอชาตศัตรูทำลายโบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
  4.  ยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูจับพระเจ้าพิมพิสารขังคุกให้อดพระกระยาหารจนสิ้นพระชนม์
 23. คุณธรรมใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อให้ครอบครัวเกิด  ความสงบสุข
  1.  เป็นพ่อที่ดี 
  2.  เป็นผู้นำที่ดี
  3.  มั่นคงในพระรัตนตรัย
  4. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 24. ข้อความเกี่ยวกับพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ในข้อใดถูกต้อง
  1. ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  2. มีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน
  3.  ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง “มิลินทปัญหา”
  4.  ส่งเสริมให้สมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ลังกา
 25. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องใดที่เป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย)
  1.  ไตรภูมิพระร่วง
  2. ปฐมสมโพธิกถา
  3. ร่ายยาวมหาชาติ
  4. มหาชาติคำหลวง
 26. ข้อใดแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย)
  1.  โปรดให้สร้างศิลาจารึกหลายหลัก
  2.  ส่งพระสงฆ์ไปเป็นราชทูตกับหัวเมืองต่างๆ
  3.   ยุติการขยายอาณาเขตเพราะไม่ประสงค์จะทำสงคราม
  4.   อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามาประดิษฐานที่กรุงสุโขทัย
 27. ผลงานด้านการจัดการทางพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสตรงกับข้อใด
  1. จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย   
  2. จัดตั้งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  3.  เปิดโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์
  4.  เปิดโรงเรียนสอนธรรมะสำหรับพระภิกษุแห่งแรกในไทย
 28. คุณธรรมใดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่นักเรียนควรถือเอาเป็นแบบอย่าง
  1. ความกล้าหาญ
  2. ความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
  3. ความกตัญญูกตเวที
  4. ความขยันหมั่นเพียร
 29.  ข้อใดอธิบายความหมายของชาดกได้ถูกต้อง
  1.    เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีต
  2.    ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
  3.   เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่สืบทอดต่อกันมา
  4.   เรื่องราวการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อจะไปเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า
 30. การนั่งเรือสำเภาไปแสวงโชคของมิตตวินทุกแสดงถึงลักษณะนิสัยว่าเป็นคนอย่างไร
  1. สันโดษ
  2.  ตระหนี่
  3.  โลภมาก 
  4. กล้าหาญ
 31. ข้อใดสรุปผลตรงกับชาดกเรื่องมิตตวินทุกชาดก
  1. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  2. คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น
  3. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
  4. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนอง
 32. ในราโชวาทชาดก พระราชาพรหมทัตปลอมพระองค์เสด็จออกจากวังเพราะเหตุใด
  1.  ประพาสพระราชอุทยาน
  2.  ตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการ
  3.  เกิดความเบื่อหน่ายในราชสมบัติ
  4.  ต้องการสอบสวนว่ามีผู้ใดกล่าวโทษพระองค์บ้าง
 33. ราโชวาทชาดกให้ข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลในข้อใด
  1.  พระอานนท์
  2. พระดาบส
  3. พระเจ้าพรหมทัต
  4. พระมหากษัตริย์ทั้งหลาย
 34.  บุคคลใดจัดอยู่ในอุปธิวิบัติ
  1.   เอกชัยเกิดในชุมชนแออัด
  2.   เด็กชายอมรเกิดมาร่างกายพิการเพราะเป็นโรคโปลิโอ
  3.   อรพิมทำงานด้วยความซื่อสัตย์แต่กลับถูกเพื่อนอิจฉาริษยา
  4.   ปรียานุชไม่ชอบงานที่ทำอยู่จึงลาออกแล้วไปหางานใหม่ทำ
 35. “ดนัยพนักงานธนาคารได้ทำการยักยอกเงินจำนวนหลายแสน” การกระทำของดนัยสอดคล้องกับกรรมชั่วทางกายข้อใด
  1.  ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3.  กาเมสุมิจฉาจา
  4. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
 36. มูลเหตุของโรคเอดส์มาจากอบายมุขในเรื่องใด
  1. ชอบเที่ยวกลางคืน
  2. คบคนชั่วเป็นมิตร
  3. ชอบเที่ยวดูการละเล่น
  4. ติดสุราและของมึนเมา
 37. การเที่ยวกลางคืนก่อให้เกิดโทษหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. เกิดปัญหาครอบครัว
  2. ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
  3.  เป็นที่รักใคร่ชอบพอของเพื่อนฝูง
  4. เป็นการใช้จ่ายเงินโดยไร้ประโยชน์
 38. การกระทำของบุคคลในข้อใดจัดเป็นโภคสุข
  1.  กนกขยันทำงานจนร่ำรวย
  2.  อภิรดีสนุกกับการซื้อของตามห้างสรรพสินค้า
  3.  ศุภกิจมีอาชีพเป็นกรรมกรรับจ้างแต่ไม่เคยเป็นหนี้ใคร
  4.  วิกรมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและถือศีล ๕ เป็นประจำ
 39. การรู้จักประมาณตนมีความหมายอย่างไร
  1.   เจียมเนื้อเจียมตัว
  2. ใช้จ่ายอย่างตระหนี่
  3.  ดำเนินชีวิตด้วยความพอดี
  4. คบหาเฉพาะผู้ที่มีฐานะเดียวกัน
 40. สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครอบครัวได้แก่ข้อใด
  1.  ไม่รู้จักคบหาสมาคมกับครอบครัวอื่น
  2.   ละเลยในการเตรียมสิ่งของจำเป็นในครัวเรือน
  3.  ขาดการรู้จักประมาณตนในการอุปโภคบริโภค
  4.  ขาดความรู้ในการซ่อมแซมสิ่งของในครอบครัวที่ชำรุด
 41.  การกระทำของบุคคลในข้อใดจัดเป็นโลภะ
  1.  เจนจิราอิจฉาพิมพ์อรที่สวยกว่า             
  2.  อภินันท์อยากรวยเร็วจึงฉ้อโกงเงินบริษัท
  3.  ชาติชายแอบขโมยเงินภรรยาไปเล่นการพนัน
  4.  สุภาวดีชอบลำเอียงเข้าข้างพัชรีเพราะพูดคุยกันถูกคอ
 42. “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” สัมพันธ์กับข้อใด
  1.    ไม่ทำชั่วเลยดีที่สุด
  2.     กรรมให้ผลเฉพาะในชาติหน้า
  3.    เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
  4.     กรรมที่เราได้ทำไปแล้ว แก้ไขไม่ได้ก็ให้ผ่านเลยไป
 43. ข้อใดจัดเป็นผลชั้นในของกรรม
  1.   ต้องออกจากงานเพราะทุจริต
  2. มีคนรักใคร่นับถือเพราะความเมตตา
  3.  มีจิตใจเศร้าหมองจากการทำความชั่ว
  4. ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเพราะทำความดี
 44. พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “สุโข ปุญฺสฺส อุจฺจโย “หมายความว่าอย่างไร
  1. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ 
  2. ควรทำบุญอันนำสุขมาให้
  3. ความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  4. บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
 45. ความรู้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง จัดเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์นั้น หมายถึงสิ่งใด
  1.  ฌาน
  2. ญาณ
  3. ภาวนา
  4. วิปัสสนา
 46. พระสุตตันตปิฎกเป็นส่วนที่กล่าวถึงเรื่องใด
  1. หลักธรรมต่างๆ ที่เรียบเรียงในรูปวิชาการล้วนๆ
  2.  ทรรศนะที่ขัดแย้งของนิกายในพระพุทธศาสนา
  3.  สิกขาบทหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับภิกษุ ภิกษุณี
  4.  ทรรศนะที่ขัดแย้งของนิกายในพระพุทธศาสนา
 47. พระสูตรใดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมที่บุคคลทำ ซึ่งมีผลทำให้บุคคลเกิดมามีความแตกต่างกัน
  1.  กาลามสูตร
  2. จูฬกัมมวิภังคสูตร
  3. มหาสาโรปมสูตร
  4. มหาปรินิพพานสูตร
 48. หน้าที่สำคัญของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด
  1.  เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน
  2.  เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรม
  3.  ศึกษาหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  4.    ศึกษาหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจแล้วนำไปเผยแผ่แก่มวลมนุษย์
 49. บุคคลใดปฏิบัติตนต่อบิดามารดาอย่างถูกต้องเหมาะสม
  1.    กิตติกลับบ้านพักผ่อนด้วยการฟังเพลง
  2.    อรยาซื้อเสื้อผ้าสวยๆ ไว้ใส่ไปงานเลี้ยงกับแม่
  3.    กานดาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่เสียไปแล้วทุกปี
  4.    จิตราตั้งใจจะส่งแม่ไปอยู่กับเพื่อนๆ ของท่านที่บ้านบางแค
 50. ข้อใดจัดเป็นมารยาทที่เหมาะสมของผู้เป็นแขกในการไปเยี่ยมผู้อื่น
  1.  ควรไปเยี่ยมบ่อยๆ
  2. ไม่ควรอยู่นานเกินควร
  3.  ถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านได้เลย
  4. ควรเข้าไปตอนเจ้าของบ้านกำลังทานอาหาร
 51. การเดินสวนทางกับพระสงฆ์ควรปฏิบัติตนอย่างไร
  1.  เดินนำหน้าชิดด้านซ้ายมือ
  2.  เดินทางหลังพระสงฆ์เยื้องไปทางขวา
  3.   หลีกชิดทางด้านขวามือของพระสงฆ์
  4. หลีกชิดทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์
 52. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการสนทนากับพระสงฆ์
  1.  ควรประนมมือทุกครั้ง
  2. พูดคุยตามสบายเหมือนเพื่อน
  3.  ไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์
  4. สตรีไม่ควรสนทนากับพระสงฆ์ตามลำพัง
 53.  “การรับสิ่งของจากพระสงฆ์โดยผู้รับยืนตรงแล้วนั่งคุกเข่าข้างซ้าย ชันเข่าขวาขึ้น น้อมตัวลงไหว้ แล้วจึงยื่นมือไปรับสิ่งของ” ลักษณะดังกล่าวเหมาะสมสำหรับกรณีใด
  1. พระสงฆ์ยืนอยู่
  2. พระสงฆ์นั่งกับพื้น
  3. พระสงฆ์นั่งเก้าอี้
  4. พระสงฆ์นั่งบนที่สูง
 54. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการแต่งกายไปวัด
  1. หรูหรา
  2. สะอาด
  3. สุภาพเรียบร้อย
  4. ถูกต้องกาลเทศะ
 55. มาลินีตั้งใจจะไปทำบุญฟังเทศน์ สวดมนต์และเวียนเทียนที่วัดในวันวิสาขบูชา ซึ่งเธอถือว่าเป็นวันพิเศษกว่าวันอื่นๆ เพราะเหตุผลในข้อใด
  1.  เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบสัจธรรม
  2.  เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
  3.   เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธสาวกจำนวนมาก
  4.  เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 56. เหตุใดจึงถือว่าการบวชในวันเข้าพรรษาจะได้รับอานิสงส์สูงสุด
  1. กระทำแบบเดียวกับสมัยพุทธกาล
  2. ได้ศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่       
  3.  ได้พบปะเพื่อนที่บวชในคราวเดียวกัน
  4. เป็นไปตามพุทธบัญญัติทุกประการ
 57. บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุดในการทำบุญตักบาตร
  1. นุสบาเลือกใส่บาตรเฉพาะพระที่รู้จัก
  2. อรปรียาเตรียมของใส่บาตรตอนกลางวัน
  3. มณีนุชนำดอกไม้ธูปเทียนใส่ลงไปในบาตร
  4. จันทนากล่าวคำนิมนต์พระทุกรูปที่เดินผ่านให้รับบาตร
 58. ข้อใดกล่าวถึงการถวายสังฆทานได้ถูกต้อง
  1.  ทานที่ถวายแด่พระภิกษุรูปเดียว
  2.  สิ่งของเครื่องใช้สำหรับถวายพระภิกษุ
  3.  ทานที่ถวายแด่พระภิกษุโดยไม่เจาะจง
  4.  ทานที่ถวายแด่พระภิกษุที่เจ้าภาพต้องการถวาย
 59. เพราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงต้องทำพิธีกรวดน้ำ
  1.  แสดงการติดต่อกับดวงวิญญาณ
  2.  ปฏิบัติตามประเพณีนิยมโบราณ
  3.   แสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับไปแล้ว
  4.  ฝึกใช้พลังจิตติดต่อกับผู้ล่วงลับไปแล้ว
 60. สิ่งของที่ถวายพร้อมกับผ้ากฐินเรียกว่าอะไร
  1. กฐินทาน
  2. บริวารกฐิน
  3. กรานกฐิน
  4. องค์ประกอบกฐิน
 61. เหตุใดในสมัยพุทธกาลจึงเรียกว่าผ้าป่าว่า “บังสุกุล”
  1. พระสงฆ์ต้องห่มผ้าบังสุกุลเท่านั้นจึงได้อานิสงส์
  2. พระสงฆ์ต้องใช้ผ้าห่อศพหรือผ้าทิ้งแล้วมาย้อมเป็นจีวร
  3. พระสงฆ์ต้องไปสวดบังสุกุลก่อน จึงได้ผ้ามาย้อมเป็นจีวร
  4.  พระสงฆ์ต้องใช้ผ้าจีวรมาเป็นผ้าบังสุกุลเท่านั้นจึงได้อานิสงส์
 62. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจิต
  1.  เป็นการฝึกให้จิตเกิดสมาธิ    
  2.  เป็นการฝึกให้จิตมีอำนาจบังคับทุกสิ่งได้
  3.   เป็นการฝึกให้จิตคิดได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน
  4.    เป็นการฝึกให้จิตเกิดความเข้มแข็ง สามารถเอาชนะคนได้
 63. เหตุใดจึงต้องกล่าวนมัสการพระรัตนตรัยก่อนลงมือฝึกสมาธิ
  1.  เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกาย
  2. ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
  3.  น้อมจิตให้ระลึกถึงความดี 
  4. ให้จิตได้เข้าสู่สมาธิระดับต่ำ
 64. ท่านั่งซึ่งช่วยให้การฝึกสมาธิได้ดีที่สุดคือข้อใด
  1. นั่งคุกเข่า ปลายเท้าราบ
  2.  นั่งคุกเข่าบนส้นเท้า ปลายเท้าตั้ง
  3. นั่งพับเพียบ เก็บปลายเท้าทั้งสองข้าง
  4. นั่งกายตั้งตรง เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย
 65.  หลักของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติก็คือการนำจิตไปผูกไว้กับอะไร
  1.   สติ
  2. วิญญาณ
  3. อารมณ์
  4.  ลมหายใจ
 66.  วิธีคิดในข้อใดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
  1.   คิดแบบสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การกระทำที่ดี
  2.   คิดจากผลไปสู่เหตุเพื่อจุดมุ่งหมายคือผลตอบแทนที่ได้รับ
  3.    คิดอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อให้ผู้อื่นชื่นชมในความคิดของตน
  4.   คิดจากเหตุไปสู่ผลเพื่อจะได้รู้ว่าการกระทำใดจะทำให้เกิดความสุขสบาย
 67. การคิดให้หลักการกับความมุ่งหมายสอดคล้องกันย่อมนำไปสู่สิ่งใด
  1. การกระทำที่เป็นกุศล
  2. การกระทำที่มุ่งสู่นิพพาน
  3. การกระทำที่ก่อให้เกิดปัญญา
  4. การกระทำที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
 68. สิ่งที่จำเป็นในการจัดระเบียบทางสังคมได้แก่ข้อใด
  1. กฎหมาย 
  2. ข้อบังคับ
  3. วิถีประชา
  4. จารีตประเพณี
 69. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการใช้บทลงโทษตามกฎหมายของสังคม
  1. เพื่อปลูกจิตสำนึก
  2. เพื่อให้สังคมสงบสุข
  3.  เพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบ
  4. เพื่อให้คนกลัวการกระทำผิด
 70. บุคคลใดจัดเป็นตัวอย่างของผู้มีหิริโอตตัปปะ
  1.  สมพงษ์พยายามข่มกลั้นความโกรธที่มีต่อสมโภชน์
  2.   สมศักดิ์อดนอนเกือบ ๓ อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัวสอบ
  3.   สมพรได้รับการชมเชยจากแพทย์ว่าเป็นผู้มีกำลังใจดีมาก
  4.    พลเอกสมรักษ์ยืนยันเสียงแข็ง เงินซื้อตำรวจอย่างผมไม่ได้ 

 

Advertisements