ชุดที่ ๒

 1. พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. สนับสนุนให้ผู้ชายอินเดียออกบวช
  2. ส่งเสริมการแปลอรรถกถาพระไตรปิฎก
  3. เป็นองค์ประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎก
  4. ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
 2. เหตุใดพระพุทธศาสนาในพม่าจึงเสื่อมลงเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
  1.  อังกฤษทำลายพระพุทธศาสนา
  2.  ชาวพม่าเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
  3. ชาวพม่าหันไปนับถือคริสต์ศาสนา
  4.  สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นล้ม จึงขาดผู้ทำนุบำรุงพระศาสนา
 3. ศาสนาอิสลามได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียได้อย่างไร
  1.   ชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามตามอย่างชาวอินโดนีเซีย
  2.   สุลต่านของมาเลเซียได้สั่งให้ราษฎรหันมานับถือศาสนาอิสลาม
  3.  แต่เดิมประชาชนได้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
  4.  พ่อค้าชาวอาหรับได้ชักชวนให้ชาวมาเลเซียหันมานับถือศาสนาอิสลามได้สำเร็จ
 4.  พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  1.  พระเจ้าฟ้างุ้ม
  2. พระเจ้าศรีจุลราช
  3. พระเจ้าสามแสนไทย
  4. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
 5. พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกัมพูชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายด้านกเว้นข้อใด
  1.  ทรงสร้างนครธม                             
  2.  ทรงสร้างพระพุทธรูปชัยพุทธมหานาถ
  3. ส่งพระราชโอรสไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา
  4.  ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในกรุงพนมเปญ
 6. การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
  1.   จีน
  2. อินเดีย
  3. ศรีลังกา
  4. กัมพูชา
 7. ประเทศใดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
  1. ลาว พม่า
  2. กัมพูชา มาเลเซีย
  3. สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
  4.  เวียดนาม อินโดนีเซีย
 8. ลักษณะนิสัยชอบสงสารคนอื่น เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของคนไทยนั้นสืบเนื่องมาจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใด
  1.  อิทธิบาท ๔
  2. พรหมวิหาร ๔
  3.  อุบาสกธรรม ๕
  4. กุศลธรรมบถ ๑๐
 9. ข้อความที่กล่าวว่า “ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยในข้อใด
  1.  ความเมตตากรุณา                          
  2.  ความอ่อนน้อมถ่อมตน
  3. ความใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว
  4. ความเป็นคนไม่ยึดมั่นเกินไป
 10. นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาพุทธประวัติ
  1.  เป็นแบบอย่างการทำความดี
  2. ได้รับความรู้เรื่องพุทธประวัติ
  3. ถ่ายทอดพุทธประวัติได้ถูกต้องทุกขั้นตอน
  4. ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
 11. พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร ต่อมาได้ถูกจำลองเป็นพระพุทธรูปปางใด
  1. ปางลีลา
  2. ปางสมาธิ
  3. ปางไสยาสน์
  4. ปางมารวิชัย
 12. พระพุทธองค์ตรัสว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไร
  1.  ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
  2.   พระแม่ธรณีเท่านั้นที่รู้ความจริง
  3.   การอ้างถึงคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมา
  4.  ขอให้พระแม่ธรณีหลั่งน้ำออกมาจากมวยผม
 13. เพราะเหตุใดพระสิทธัตถะโคตมะจึงทรงฝึกบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานตนเองแบบต่างๆ    
  1.  ทำให้สมองปลอดโปร่ง
  2. คิดว่าเป็นวิธีทำโทษตนเอง
  3.  เชื่อว่าเป็นแนวทางพ้นทุกข์ทางหนึ่ง
  4. เชื่อว่าเป็นหนทางไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้า
 14. สมศักดิ์เชื่อในการปฏิบัติที่ไม่ข้องแวะกับทางสุดโต่งทั้ง ๒ ด้าน คือ ไม่หย่อนหรือตึงจนเกินไป ความเชื่อของสมศักดิ์ตรงกับข้อใด
  1. มัชฌิมภูมิ
  2. มัชฌิมาปฏิปทา
  3. อัตตกิลมถานุโยค
  4. กามสุขัลลิกานุโยค
 15. เหตุใดปัญจวัคคีย์จึงเสื่อมศรัทธาในพระสิทธัตถะโคตมะและพากันหลีกหนีไปอยู่ที่อื่น
  1. เข้าใจว่าจะเกิดภัยอันตราย
  2. เข้าใจว่ากลับเป็นคนมักมากอีก
  3.  เข้าใจว่าทรงบรรลุสัจธรรมแล้ว
  4. เข้าใจว่าทรงต้องการความสันโดษ
 16. ฌานทั้งสี่ที่พระสิทธัตถะโคตมะทรงปฏิบัติจนบรรลุ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความจริงของโลกอย่างไร
  1. ทำให้หยั่งรู้ความจริงตามธรรมชาติ
  2. เป็นพื้นฐานการบำเพ็ญตบะในระดับต้น
  3.   ทำให้เข้าใจความเป็นไปของโลกได้ดียิ่งขึ้น
  4.  เป็นพื้นฐานพิจารณาความเป็นไปของธรรมชาติจนเกิดการหยั่งรู้
 17.  เหตุผลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนผู้อื่นคืออะไร
  1. มีสติปัญญามากกว่าผู้อื่น
  2. ขอเป็นพุทธศาสนิกชนก่อนกลุ่มอื่น
  3. เป็นผู้ที่ขอให้พระพุทธเจ้ามาสอนเป็นกลุ่มแรกเมื่อตรัสรู้แล้ว
  4.  เพื่อแก้ความเห็นผิดของปัญจวัคคีย์และให้เป็นสักขีพยานในการตรัสรู้
 18. บุคคลใดที่มีส่วนสำคัญทำให้อุปติสสะได้เข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
  1. พระอัสสชิ
  2. โกณฑัญญะ
  3. พระโกลิตะ
  4. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
 19. “เปรียบเสมือนการบริโภคอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อผู้อื่น” เป็นการเปรียบเทียตรงกับข้อใด
  1. การฟังธรรมของพระสารีบุตร
  2. การบรรลุธรรมของพระสารีบุตร
  3. การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
  4. การบรรลุธรรมของพระโมคคัลลานะ
 20. ข้อใดแสดงวิสัยทัศน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสารีบุตร
  1.  เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลมในการแสดงธรรม
  2.    มีความรู้เรื่องพระสูตร พระธรรม พระวินัย
  3. ทูลเสนอพระพุทธองค์ให้ทรงบัญญัติพระวินัย
  4.   ทูลเสนอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์แข่งกับพวกนิครนถ์
 21. ผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
  1.  พระวัปปะ
  2. พระอัสสชิ
  3.  พระสารีบุตร
  4. พระโมคคัลลานะ
 22. พระโมคคัลลานะมีความสามารถพิเศษในเรื่องใด
  1.  มีปัญญามาก
  2. มีอิทธิฤทธิ์มาก
  3.  แสดงธรรมเก่ง
  4. มีความเพียรเป็นเลิศ
 23. ข้อใดกล่าวถึงพฤติกรรมของนางขุชชุตตราก่อนบรรลุโสดาปัตติผลได้ถูกต้อง
  1.  ไม่พอใจอาชีพสาวใช้
  2.  ชอบโกหกหลอกลวงชาวโกสัมพี
  3. ยักยอกเงินซื้อดอกไม้ไปใช้ส่วนตัว
  4. ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของโฆสกเศรษฐี
 24. เหตุใดนางขุชชุตตราจึงได้รับการยกย่องว่า “เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเป็นธรรมกถึก”
  1. ชำนาญในการฟังธรรม
  2.  มีความละเอียดรอบคอบ
  3.  ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
  4. เทศน์สอนผู้อื่นได้อย่างแตกฉาน
 25. “ถ้าพระพุทธองค์ทรงค้นพบสิ่งที่แสวงหาเมื่อใด ขอให้เสด็จมาสอนพระองค์เป็นคนแรก” เป็นคำพูดของบุคคลใด
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าอชาตศัตรู
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 26. ประเพณีใดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
  1. การทอดผ้าป่า
  2. การทอดกฐิน
  3. การถวายผ้าอาบน้ำฝน
  4. การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
 27. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าชายอชาตศัตรูทำร้ายพระราชบิดาจนสิ้นพระชนม์
  1. คำยุแหย่ของพระมเหสี
  2. คำยุยงของพระเทวทัต
  3.  อิทธิพลของพระราชมารดา
  4. การเลี้ยงดูของพระราชบิดา
 28. เรื่องของพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าชายอชาตศัตรูนั้นให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวอย่างไรบ้าง
  1. พ่อแม่ควรสอนบุตรให้ทำแต่ความดี
  2. พ่อแม่พึงใช้หลักธรรมในการเลี้ยงดูบุตร
  3. พ่อแม่ควรสอนบุตรให้หลีกเลี่ยงการคบคนพาล
  4. พ่อแม่ควรให้ความสำคัญกับคำทำนายเรื่องบุตรในครรภ์
 29. พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงส่งราชทูตไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากที่ใดมาบรรจุไว้ในวัดพระบรมธาตุ เมืองนครชุม
  1. มอญ
  2. ลังกา
  3. อินเดีย
  4.  นครศรีธรรมราช
 30. พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับด้านศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทยมีอยู่มากมาย ยกเว้นข้อใด
  1.  ปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรม
  2. มีความเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน
  3.  ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
  4. ส่งราชทูตไปอาราธนาพระสงฆ์จากลังกามาจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วง
 31. ข้อใดกล่าวถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ถูกต้อง
  1.  หลังจากอภิเษกแล้วได้ทรงผนวช
  2. พราะเบื่อหน่ายในชีวิตฆราวาสจึงทรงผนวช
  3.  ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4.  สมัยยังเป็นหนุ่ม พระองค์ไม่เคยทรงทำความผิดใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นตำหนิได้
 32.  ทุกข์ที่มิตตวินทุกได้รับเป็นผลมาจากกรรมชั่วในเรื่องใด
  1.  ความโลภ
  2. ความโกรธ
  3. ความหลง
  4.  ความเห็นแก่ตัว
 33. “เมื่อกษัตริย์ทรงครองราชย์โดยธรรม ผลไม้ย่อมมีรสหวาน” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ สามารถเปรียบได้กับข้อใด
  1. คุณธรรมของพระพุทธองค์
  2. ความสงบสุขของประชาชน
  3. ธรรมชาติย่อมให้ความจริงเสมอ
  4. ผลไม้ในป่าที่สุกตามธรรมชาติ
 34. โครงสร้างของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. ทาน ศีล ภาวนา
  2. ศีล สมาธิ ปัญญา
  3. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
  4.  ละชั่ว ประพฤติดี ทำใจให้บริสุทธิ์
 35.  คุณของพระธรรมข้อที่ว่า “เอหิปัสสิโก” หมายความว่าอย่างไร
  1. เรียกให้มาพิสูจน์ดูได้ 
  2. ต้องทำให้เกิดขึ้นในตน
  3. พระอรหันต์เท่านั้นที่รู้เห็นได้
  4. พิสูจน์ดูได้ทุกเมื่อทุกสถานที่
 36.  องค์ประกอบของขันธ์ ๕ ข้อใดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งดีและชั่ว
  1.  รูป
  2. เวทนา
  3. สัญญา
  4. สังขาร
 37. “เมื่อลำดวนเป็นวัยรุ่นนั้น เธอจัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เธอเข้าสู่วัยชรา
  ซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เริ่มไม่ทำงาน เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ตาเริ่มฝ้าฟาง หูตึง
  กินอาหารค่อนข้างลำบาก” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด

  1.  รูป
  2.  เวทนา
  3. สัญญา 
  4. วิญญาณ
 38. “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” สอดคล้องกับหลักธรรมเรื่องใด
  1. ขันธ์ ๕
  2. หลักกรรม
  3.  อบายมุข ๖
  4. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
 39.  “ปกติวันรบเป็นชายหนุ่มที่มีความสุภาพเรียบร้อย แต่เมื่อเขาดื่มสุราเขามักจะเอะอะ โวยวายเสียงดังและทะเลาะกับผู้อื่นเป็นประจำ”  การกระทำของวันรบสัมพันธ์กับข้อใด
  1. สมบัติ ๔
  2. วิบัติ ๔
  3. อบายมุข ๖
  4. ดรุณธรรม ๖
 40. ข้อใดอธิบายความหมายของนิรามิสสุขได้ถูกต้อง
  1. สุขจากการมีทรัพย์
  2. สุขจากการไม่มีหนี้สิน
  3. สุขจากการมีจิตใจสงบ
  4. สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์
 41. หลักธรรมใดหากนักเรียนนำไปปฏิบัติตามแล้วจะเป็นหนทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตในอนาคต
  1. สุข ๒
  2. ดรุณธรรม ๖
  3. กุศลกรรมบถ ๑๐  
  4. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
 42. การที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันบอกกล่าวเมื่อสิ่งของเครื่องใช้ไม่พอใช้ แสดงถึง คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติตามกุลจิรัฏฐิติธรรมตามข้อใด
  1. ไม่นิ่งดูดาย
  2. คงเส้นคงวา
  3. หนักเอาเบาสู้
  4. ตัวใครตัวมัน
 43. บุคคลใดปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม
  1.  ศุภชัยห้ามภรรยามิให้ซื้อทุเรียนเพราะราคาแพงกว่าผลไม้อื่น
  2. พุดกรองไม่อยากซื้อชุดใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าเพราะชุดเก่ายังใช้ได้ดีอยู่
  3.  นวลฉวีครุ่นคิดถึงผลบุญที่จะได้รับกับจำนวนเงินที่ซื้อของถวายสังฆทาน
  4. กิตติศักดิ์พาครอบครัวไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารหรูๆ ทุกอาทิตย์
 44. การมีสติอยู่กับตนเองตลอดเวลา ส่งผลดีต่อบุคคลในเบื้องต้นอย่างไร
  1. เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น
  2.   สังคมให้ความยกย่องชื่นชม
  3. ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
  4.   คอยเตือนตนเองมิให้หลงไปในทางที่ผิด
 45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. กรรมทำให้เป็นคนดี
  2. กรรมทำให้เป็นคนชั่ว
  3. ชีวิตของคนเป็นไปตามกรรม
  4. ชีวิตของคนเป็นผลของกรรมดี
 46. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “คนเราจะมีชีวิตเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้ทำไว้”
  1. กรรมจะสนองแก่ผู้ที่ทำความชั่วเท่านั้น
  2.  กรรมเป็นสิ่งกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์
  3. มนุษย์เรามีบาปจึงต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม
  4. เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วที่ทำไว้
 47. “ปานวาดมักนินทาเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจำ ทำให้จิตใจของเธอเต็มไปด้วยความ       หวาดระแวง กลัวคนอื่นจะนินทาบ้าง” การกระทำของปานวาดสอดคล้องกับพุทธ  ศาสนสุภาษิตข้อใด
  1. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
  2.  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  3.  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  4.   ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ
 48. ข้อใดจัดเป็นผลของการทำบุญในทางธรรม
  1. ผู้คนยกย่องสรรเสริญ
  2. ประสบความสำเร็จในชีวิต
  3. ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
  4. เกิดความอิ่มเอมใจ จิตใจสงบ
 49. ภาวะที่จิตแน่วแน่จากการเจริญสมาธิเรียกว่าอะไร
  1. ญาณ
  2.  ฌาน
  3. ภาวนา
  4. วิปัสสนา
 50. ข้อใดแสดงความหมายของพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง
  1. คัมภีร์บัญญัติหลักปฏิบัติของพระสงฆ์
  2. คัมภีร์รวบรวมคำสอนที่ได้รับการสังคายนาแล้ว
  3.  คัมภีร์บันทึกคำสอนสำหรับประชาชนและบทบัญญัติของพระสงฆ์
  4. คัมภีร์บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกสำคัญบางรูป
 51. ผู้ที่ต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ควรศึกษาพระไตรปิฎกหมวดใดมากที่สุด
  1. พระวินัยปิฎก
  2. พระธรรมปิฎก
  3.  พระสุตตันตปิฎก
  4. พระอภิธรรมปิฎก
 52. ในจูฬกัมมวิภังคสูตร คนที่เกิดมาอายุสั้นเกิดจากผลกรรมใด
  1. ถือตัว
  2. ฆ่าสัตว์
  3.  ทรมานสัตว์
  4. อาฆาตพยาบาท
 53. ข้อใดกล่าวถึงหลักปฏิบัติในการบรรยายธรรมไม่ถูกต้อง
  1. พาดพิงศาสนาอื่นเท่าที่จำเป็น
  2.  มุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง
  3. บรรยายไปตามลำดับความยากง่าย
  4. ขยายความด้วยเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 54. ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยสามารถมีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างไร
  1. บวชเณรหรือบวชชีพราหมณ์
  2. เป็นอาสาสมัครออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. พิมพ์เผยแผ่ตำราทางพระพุทธศาสนาให้หลากหลายภาษา
  4. ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
 55. การเข้าค่ายคุณธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
  1. ให้เยาวชนมีความรู้ในหลักธรรม
  2. ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  3. เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม สนทนากับพระสงฆ์
  4. ให้เยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 56. ผู้ใดปฏิบัติตนในฐานะแขกไปเยี่ยมผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
  1. เนตรไปเยี่ยมมุกที่บ้าน เมื่อเจอพ่อแม่เพื่อนก็ยกมือไหว้
  2. เก๋พาเพื่อนกลุ่มใหญ่ไปเยี่ยมขวัญซึ่งป่วยเป็นไข้อยู่ที่บ้าน
  3. อ้อสนิทกับกิ๊บมาก จึงมักไปหาเพื่อนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
  4. โอ๋ถือโอกาสที่เอกเจ้าของบ้านเข้าห้องน้ำขอตัวกลับโดยไม่บอกลา
 57. “เก่งชวนป่าน ดาว และโอ๊ตไปงานสวดพระอภิธรรมศพของพ่อเพื่อน เก่งใส่กางเกงขา     ยาวสีดำ เสื้อเชิ้ตขาว ป่านนุ่งกระโปรงดำ เสื้อสีขาว ดาวนุ่งกระโปรงขาว เสื้อสีชมพู โอ๊ตนุ่งกางเกงขายาวสีดำ สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีดำ” บุคคลใดแต่งกายไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
  1. เก่ง
  2. ป่าน
  3.  ดาว
  4. โอ๊ต
 58. “ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” สัมพันธ์กับข้อใด
  1.  วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4.  วันอาสาฬหบูชา
 59. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนควรเลือกไปเวียนเทียนที่ใดจึงจะดีที่สุด
  1. วัดใกล้บ้าน
  2. พุทธมณฑล
  3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  4. วัดที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นับถือ
 60. วันใดที่พุทธศาสนิกชนทำการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุ 
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 61. การทำบุญตักบาตรส่งผลสำคัญที่สุดต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
  1. แสดงความเป็นคนใจบุญสุนทาน
  2. เพิ่มความเป็นมงคลแก่ผู้พบเห็น
  3. ชำระล้างความตระหนี่ถี่เหนียวในใจตน
  4. ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่แม่ค้าขายอาหาร
 62. เมื่อนักเรียนถวายสังฆทานพึงปฏิบัติตามข้อใด
  1. วางไว้เป็นทานสำหรับลูกศิษย์วัด
  2. ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไปโดยไม่เจาะจง
  3. ระบุเฉพาะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวัดดังๆ
  4. นิมนต์พระที่เป็นญาติสนิทไว้ล่วงหน้า
 63. ข้อความใดกล่าวถูกต้องในการทอดผ้าป่า
  1. สามารถทอดผ้าป่าได้ตลอดปี
  2.  จตุปัจจัยมีความสำคัญต่อการทอดผ้าป่า
  3. การทอดผ้าป่าควรทอดไปพร้อมกับการทอดกฐิน
  4.   การทอดผ้าป่าควรระบุพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้รับ
 64. ข้อใดไม่ใช่ผลของการฝึกสมาธิ
  1. ตัดกิเลส 
  2. มีความจำดี
  3. มีอารมณ์เยือกเย็น
  4. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 65. ภายหลังจากการทำสมาธิแล้วต้องมีการแผ่เมตตาเพื่อประโยชน์อะไร
  1.  บรรเทาอาการเมื่อยล้า
  2.  กระตุ้นการสูบฉีดของโลหิต
  3. ช่วยให้จิตใจเป็นกลางและสงบ
  4. ส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 66. การบริหารจิตแบบอานาปานสติเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าวิธีอื่นเพราะเหตุใด
  1.  ไม่ต้องใช้เวลามาก
  2. ไม่ต้องมีอาจารย์สอน
  3.  ลอกเลียนแบบกันไม่ได้
  4.  ปฏิบัติได้ทุกเวลาและสถานที่
 67. ข้อใดจัดเป็นรูปแบบของการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
  1. ชีวิตนี้ไม่จีรังยั่งยืน
  2. ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ไม่นาน
  3. เกิดมาทั้งทีต้องทำดีฝากไว้
  4. เกิดมาไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตาย
 68. หลักธรรมในข้อใดสนับสนุนการคิดแบบอรรถสัมพันธ์
  1. ไตรวัฏฏ์
  2. ไตรสิกขา
  3. ไตรลักษณ์
  4. ไตรสรณคมน์
 69. ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
  1. ขยัน อดทน ไม่ประมาท
  2. มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์
  3.  เห็นแก่ตน เห็นแก่บุคคล เห็นแก่ชุมชน
  4.  ขาดระเบียบ ขาดระบบ ขาดความอดทน
 70. การจัดระเบียบสังคมก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญด้านใด
  1. ความสำเร็จ
  2. ความสามัคคี
  3.  ความศักดิ์สิทธิ์
  4.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
Advertisements