หน่วยที่ 3

 1. มิตตวินทุกชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
  2. อนัตตา คือการไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน
  3. โอวาทของพระราชา
  4. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 2. พระสารีบุตรได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. ปัญญาเป็นเลิศ
  2. แสดงธรรมเป็นเลิศ
  3. คุณธรรมเป็นเลิศ
  4. มีฤทธิ์เดชเป็นเลิศ
 3. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1.  เป็นผู้มีความกตัญญู
  2. เป็นผู้มีฤทธิ์มาก
  3.  เป็นผู้ฉลาดสอนคน
  4.  เป็นผู้มีความเสียสละและอดทน
 4. การที่นางขุชชุตตรายักยอกค่าดอกไม้และสำนึกผิดหลังฟังธรรม แสดงว่านางมีคุณธรรมข้อใด
  1. ละอายต่อบาป
  2.  เป็นผู้ฝึกตนเอง
  3. เกรงกลัวต่อบาป
  4. เป็นคนสุจริต
 5.  คติธรรมจากเรื่องมิตตวินทุกชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  1. รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  2.  มือถือสากปากถือศีล
  3. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  4.  หน้าเนื้อใจเสือ
 6. นางขุชชุตตราได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. แสดงธรรมเป็นเลิศ
  2. ปัญญาเป็นเลิศ
  3. อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ
  4. คุณธรรมเป็นเลิศ
 7. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่เป็นผู้พระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง
  1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหาธรรมราชาลิไท
 8. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับฐานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระสารีบุตร
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. นางขุชชุตตรา
 9. วัดใดเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  1.  วัดเวฬุวันมหาวิหาร
  2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  3.  วัดบวรนิเวศ
  4. วัดมกุฏกษัตริยาราม
 10. คติธรรมที่ได้จากเรื่องราโชวาทชาดก คือข้อใด
  1. ความเสียสละ
  2. ความเป็นผู้ฉลาดสอนคน
  3. ผู้นำที่ดีต้องเป็นตัวอย่างและที่พี่งของประชาชน
  4. ผู้นำที่ดีต้องปกครองเก่ง