หน่วยที่ 3

 1. มิตตวินทุกชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
  2. อนัตตา คือการไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน
  3. โอวาทของพระราชา
  4. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 2. พระสารีบุตรได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. ปัญญาเป็นเลิศ
  2. แสดงธรรมเป็นเลิศ
  3. คุณธรรมเป็นเลิศ
  4. มีฤทธิ์เดชเป็นเลิศ
 3. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1.  เป็นผู้มีความกตัญญู
  2. เป็นผู้มีฤทธิ์มาก
  3.  เป็นผู้ฉลาดสอนคน
  4.  เป็นผู้มีความเสียสละและอดทน
 4. การที่นางขุชชุตตรายักยอกค่าดอกไม้และสำนึกผิดหลังฟังธรรม แสดงว่านางมีคุณธรรมข้อใด
  1. ละอายต่อบาป
  2.  เป็นผู้ฝึกตนเอง
  3. เกรงกลัวต่อบาป
  4. เป็นคนสุจริต
 5.  คติธรรมจากเรื่องมิตตวินทุกชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  1. รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  2.  มือถือสากปากถือศีล
  3. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  4.  หน้าเนื้อใจเสือ
 6. นางขุชชุตตราได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. แสดงธรรมเป็นเลิศ
  2. ปัญญาเป็นเลิศ
  3. อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ
  4. คุณธรรมเป็นเลิศ
 7. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่เป็นผู้พระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง
  1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหาธรรมราชาลิไท
 8. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับฐานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระสารีบุตร
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. นางขุชชุตตรา
 9. วัดใดเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  1.  วัดเวฬุวันมหาวิหาร
  2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  3.  วัดบวรนิเวศ
  4. วัดมกุฏกษัตริยาราม
 10. คติธรรมที่ได้จากเรื่องราโชวาทชาดก คือข้อใด
  1. ความเสียสละ
  2. ความเป็นผู้ฉลาดสอนคน
  3. ผู้นำที่ดีต้องเป็นตัวอย่างและที่พี่งของประชาชน
  4. ผู้นำที่ดีต้องปกครองเก่ง
Advertisements