หน่วยที่ 2

 1. ข้อใดเรียงลำดับโครงสร้างพระไตรปิฎก ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้ถูกต้อง
  1. พระวินัยปิฎก พระธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก
  2. พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก
  3. พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
  4. พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
 2. กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น
  2. คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
  3. ต้นคด ปลายตรง
  4. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
 3. จูฬกัมมวิภังคสูตรคือหลักธรรมว่าด้วยเรื่องใด
  1. การจำแนกกรรม
  2. การปฏิบัติตนเป็นคนดี
  3. การจำแนกเหตุและผล
  4. การประมวลหลักธรรรม
 4. องค์ประกอบใดของศาสนาที่มีความสำคัญมากที่สุด
  1.  ศาสดา
  2. หลักธรรมคำสอน
  3. พิธีกรรม
  4. พระเจ้าสูงสุด
 5. พระสุตตันตปิฎกคือคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวใด
  1. ระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุ
  2. ระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุณี
  3. พระธรรมเทศนา ประวัติ
  4. หลักธรรมและเนื้อหาวิชาการ
 6. การถึงพร้อมด้วยการประกอบความเพียร ตรงกับหลักธรรมข้อใด
  1. คติสมบัติ
  2. อุปธิสมบัติ
  3. กาลสมบัติ
  4. ปโยคสมบัติ
 7.  วิบัติ ๔ คือหลักธรรมว่าด้วยเรื่องใด
  1.  ความเพียบพร้อม
  2. ความบกพร่อง ข้อเสีย จุดอ่อน
  3. ทางแห่งความเสื่อม
  4. หนทางแห่งความสำเร็จ
 8. คำพังเพยใดมีความหมายใกล้เคียงกับกฎแห่งกรรม
  1.  หนีเสือปะจระเข้
  2. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  3.  ทำคุณบูชาโทษ
  4. หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น
 9. ข้อใดคืออายตนะภายใน
  1. จักขุ โสตะ มโน
  2. กาย รูปะ สัทธะ
  3. จักขุ กาย รูปะ
  4. รสะ โสตะ ชิวหา
 10. หลักธรรมมีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่ให้บุคคลยึดมั่นปฏิบัติตาม
  2. เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาชีวิต
  3. เป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
  4. เป็นการควบคุมความประพฤติของบุคคลทั้งกาย วาจา ใจ