สอบเสมือนจริง

 1. ข้อใดเป็นความสำคัญของศาสนาต่อสังคมที่ถูกต้องที่สุด
  1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจทำให้มนุษย์มีที่พึ่ง
  2. เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
  3. เป็นเครื่องมือสำคัญที่สร้างความสามัคคีในชุมชน
  4. เป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดระเบียบในสังคม
 2. ธรรมใดที่เป็นธรรมให้บรรลุความสำเร็จ
  1. อริยสัจ 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. อิทธิบาท 4
 3. ปฐมเทศนามีชื่อว่าอะไร และพระพุทธเจ้าทารงแสดงแก่ใคร
  1. โอวาทปาติโมกข์ โกณฑัญญะ
  2. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ปัญจวัคคีย์
  3. อาทิตตยปริยายสูตร ชฏิล 3 พี่น้อง
  4. อนัตตลักขณสูตร พระเจ้าพิมพิสาร
 4. แนวคิดในการเปรียบเทียบมนุษย์กับดอกบัว 4 เหล่าสอดคล้องกับข้อความในข้อใด
  1. การแก้ปัญหาของมนุษย์เป็นไปตามลำดับขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน
  2. สัตว์โลกมีสติปัญญาที่จะเข้าใจพระธรรมแตกต่างกัน
  3. คนทุกคนเกิดมามีความแตกต่างกันทั้งด้านสติปัญญาและฐานะทางสังคม
  4. การปฏิบัติ ธรรมด้วยความพอดีคือการปฏิบัติตามทางสายกลาง
 5. นาย ก. เดินทางไปแสวงบุญที่อินเดีย นาย ก. เดินทางไปริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ นาย ก.ไป คือ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาสถานที่ใด
  1. สถานที่ประสูติ
  2. สถานที่ตรัสรู้
  3. สถานที่แสดงปฐมเทศนา
  4. สถานที่ปรินิพพาน
 6. พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะในด้านใด
  1. ผู้มีวินัย
  2. รู้รัตตัญญู
  3. ผู้มีฤทธิ์มาก
  4. ผู้แสดงธรรม
 7. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด
  1. บุญพิธี
  2. ปกิณกพิธี
  3. กุศลพิธี
  4. ทานพิธี
 8. ดินแดนใดที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
  1. อาณาจักรล้านนา
  2. อาณาจักรสุโขทัย
  3. อาณาจักรศรีวิชัย
  4. อาณาจักรทวารวดี
 9. ภวตัณหา ไม่ตรงกับข้อความใด
  1. อยากมีรถเก๋งคันใหม่
  2. อยากมีเงินทองมากมาย
  3. อยากเป็นนางแบบ
  4. อยากชมคอนเสิร์ตของหน้ากากทุเรียน
 10. บุคคลคู่แรกของโลกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือใคร
  1. ตปุสสะและภัลลิกะ
  2. โกณทัญญะและอัสสชิ
  3. อุปติสสะและโกลิกา
  4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
 11. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับชนิดของแผนที่
  1. การแบ่งแผนที่ตามมาตราส่วนของแผนที่มี 2 ชนิด คือ แผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่และแผนที่มาตราส่วนขนาดเล็ก
  2. แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดในแนวราบและแสดงโดยใช้สามมิติ
  3. แผนที่แบบผสม คือ แผนที่ผสมระหว่างแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่อง
  4. แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่ที่นำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียว
 12. 1
  ข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยมข้างต้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

  1. ชื่อแผ่นระวาง
  2. ลำดับชุด
  3. ชื่อระวาง
  4. ลำดับชุดระวาง
 13. การจัดระบบเวลาบนพื้นที่ต่างๆ ของพื้นผิวโลก ประกอบด้วยเวลาใดบ้าง
  1. เวลา 12.00 น.และเวลา 00.00 น
  2. เวลากลางคืน (Night time) และเวลากลางวัน (Day time)
  3. เวลาท้องถิ่น (local Time) และเวลามาตรฐานสากล (Standard Time)
  4. เวลาปานกลางกรีนิช (Greenwich Mean Time : GMT) และเวลาท้องถิ่นตำบลกรีนิซ
 14. ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือข้อใด เหมาะสำหรับสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
  1. หุบเขา
  2. แอ่งที่ราบ
  3. เทือกเขาสูง
  4. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
 15. ข้อใดสัมพันธ์กัน
  1. ภาคตะวันตก เป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทย
  2. ภาคใต้ เป็นที่ราบสูง และเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ
  3. ภาคตะวันออก มีแม่น้ำสายสั้นๆ บริเวณปากแม่น้ำเป็นหาดโคลนและป่าชายเลน
  4. ภาคเหนือ อากาศร้อนชื้น จึงเหมาะสมกับการปลูกพืชเมืองหนาว เช่น สตอเบอร์รี่
 16. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่
  1. สัญลักษณ์
  2. กราฟและเข็มทิศ
  3. เส้นละติจูดและลองจิจู
  4. ทิศทางและมาตราส่วนต่างๆ
 17. บริเวณที่เส้นขนาดละติจูดกับเส้นเมริเดียนตัดกัน โดยจะกำหนดเป็นค่าละติจูดและค่าลองจิจูด เรียกว่าอะไร
  1. แนวภูมิศาสตร์
  2. ระนาบภูมิศาสตร์
  3. พิกัดภูมิศาสตร์
  4. เส้นทางภูมิศาสตร์
 18. ในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก
  1. รุปถ่ายทางอากาศ
  2. แผนที่แสดงเส้นทางหลวง
  3. ภาพจากดาวเทียม
  4. อินเทอร์เน็ต
 19. ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19
  2
  หากนักเรียนต้องการเดินทางไปพักผ่อนบริเวณที่มีลักษณะภูมิอากาศอบอุ่น นักเรียนต้องเดินทางไปยังบริเวณหมายเลขใด

  1. หมายเลข1 และ 2
  2. หมายเลข 2 และ 3
  3. หมายเลข 1 และ 4
  4. หมายเลข 3 และ 2
 20. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
  1. แวดล้อมของทวีปเอเซีย
  2. วัฒนธรรมบริโภคนิยม
  3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  4. ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
 21. ข้อความใดให้ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ถูกต้องที่สุด
  1. วิชาที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  2. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะปัจจัย 4
  3. วิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. วิชาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการในสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่มีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
 22. นายทุเรียนไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อที่มีบริษัท CP เป็นเข้าของ อยากทราบว่า การซื้อของของนายทุเรียนจัดอยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในข้อใด
  1. เศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ
  2. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  4. เศรษฐศาสตร์มหภาค
 23. นายดำมีเวลาว่างช่วงเย็นเหลือพอที่จะทำงานบ้าน แต่เมื่อเพื่อนมาชวนไปเล่นกีฬา เขาจึงเลือกที่จะไปกับเพื่อน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคิดในทางเศรษฐศาสตร์
  1. ค่าสูญเปล่า
  2. ค่าเสียโอกาส
  3. การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
  4. การเสียประโยชน์
 24. ข้อใดแสดงความหมายของอุปสงค์ได้ดีที่สุด
  1. ด.ญ.โพนี่ต้องการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่มีเงินไม่พอ
  2. ด.ช.จิงโจ้ทำแจกันที่โชว์อยู่ที่ร้านตกแตก จึงต้องจ่ายค่าเสียหาย
  3. ด.ช.หอยนางรมมีเงินพอที่จะซื้อนาฬิกาแต่ยังไม่อยากซื้อ
  4. ด.ช.อีกานำเงินเก็บไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่อยากได้มานานแล้ว
 25. ข้อใดเป็นไปตามกฏของอุปทาน
  1. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น
  2. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าลดลง ถ้าราคาสินค้าลดลง
  3. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าลดลง ถ้าผู้บริโภคมีความต้องการสูงขึ้น
  4. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ถ้าราคาปัจจัยการผลิตลดลง
 26. ตามกฏของอุปสงค์ ปริมาณซื้อกับราคาของสินค้ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
  1. ตรงกันข้ามกัน
  2. ทิศทางเดียวกัน
  3. ใกล้เคียงกัน
  4. แปรปรวน ไม่แน่นอน
 27. ธนาคารออมสินจัดตั้งขึ้นในสมัยใด
  1. รัชกาลที่ 4
  2. รัชกาลที่ 5
  3. รัชกาลที่ 6
  4. รัชกาลที่ 7
 28. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  1. จัดพิมพ์ธนบัตรใหม่
  2. ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
  3. ดูแลการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ
  4. รับฝากเงินจากรัฐบาล หน่วยราชการและสถาบันการเงินต่างๆ
 29. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  1. ร่มเกล้าบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัด
  2. ใจรักติดตามข่าวเศรษฐกิจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
  3. มานีรู้จักหารายได้พิเศษ รู้จักใช้จ่าย และรู้จักการออม
  4. สมศักดิ์อดอาหารเพื่อเก็บออมเงินค่าขนมไปฝากธนาคารทุกเดือน
 30. ข้อใดหมายถึงปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
  1. คนตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกของ 2 อย่าง
  2. ทรัพยากรมีจำกัดแต่ความต้องการของคนไม่จำกัด
  3. สินค้าที่ผลิตขึ้นไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภค
  4. คุณพ่อทำงานหนัก แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 31. ข้อใดเป็นทรัพย์ ที่ต่างกับข้ออื่น
  1. น้ำประปา
  2. อากาศ
  3. ลม
  4. น้ำใต้บาดาล
 32. เฉลิมชัยได้เงินมาโรงเรียน 100 บาท เลือกซื้ออาหารกลางวันที่เป็นข้าวกะเพราไข่ดาวจานละ 15 บาท แทนหูฉลามถ้วยละ 100 บาทแสดงว่าใช้เกณฑ์ใดตัดสินใจ
  1. รายได้
  2. รสนิยม
  3. คุณภาพสินค้า
  4. ความพึงพอใจ
 33. สินค้าที่มีปริมาณมากเกินความต้องการและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือสินค้าใด
  1. สินค้าไร้ราคา
  2. สินค้ามีราคา
  3. สินค้าเอกชน
  4. สินค้าสาธารณะ
 34. ข้อความใดสอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
  1. ผู้ผลิต ผู้บริโภค
  2. รายได้ประชาชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ
  3. การกำหนดราคาของสินค้า
  4. ปัจจัยการผลิต การบริโภค
 35. การที่ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดภาวะขาดแคลนจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาใด
  1. ผลผลิตตกต่ำ
  2. การเลิกผลิตสินค้า
  3. ความต้องการสินค้าของมนุษย์มีมากขึ้น
  4. การแย่งชิงทรัพยากรและการกักตุนสินค้า
 36. ปีนี้ผลไม้ประเภทลิ้นจี่มีราคาแพงมากกว่าทุกปี เพราะประชาชนทั่วไปนิยมซื้อไปฝากมิตรสหาย ข้อความนี้ทำให้คาดได้ว่าจะเกิดการกระทำใดต่อมาในปีถัดไป
  1. เจ้าของสวนมีรายได้มากขึ้น
  2. แม่ค้าพ่อค้าลิ้นจี่มีกำไรมากขึ้น
  3. ชาวสวนเพิ่มการปลูกลิ้นจี่มากขึ้น
  4. เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมรับคนงานมากขึ้น
 37. คุณแม่บอกให้กานดาเลือกซื้อขนมทีใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ แสดงว่าคุณแม่ใช้หลักการบริโภคในเรื่องใด
  1. คุณภาพของอาหาร
  2. ราคาขนมจะถูกลง
  3. ประหยัดค่าใช้จ่าย
  4. ความปลอดภัยของร่างกาย
 38. ปัจจัยในข้อใดมีอิทธิพลตอ่การกำหนดอุปสงค์
  1. รายได้ ราคาสินค้า รสนิยม
  2. รายได้ รายจ่าย จำนวนประชากร
  3. รายได้ รสนิยม จำนวนประชากร
  4. รสนิยม ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของผู้ผลิต
 39. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับโรงรับจำนำไม่ถูกต้อง
  1. เป็นแหล่งเงินกู้ของผู้มีรายได้น้อย
  2. ผู้กู้ต้องนำโฉนดตราสารมาค้ำประกัน
  3. ให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายย่อยที่นำสินทรัพย์มาฝากค้ำประกันไว้
  4. โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเทศบาล เรียกว่า สถานธนานุบาล
 40. การกระทำข้อใดแสดงถึงความพอประมาณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1. แก้วไม่ยอมใช้จ่ายเงินที่หามาได้
  2. สายใจยอมอดมื้อกินมื้อเพี่อให้มีเงินเก็บมากๆ
  3. อุไรสร้างบ้านในวงเงินที่เขามีอยู่
  4. ภักดีกู้ยืมเงินก้อนใหญ่มาสร้างคอนโดมิเนียม
 41. การกระทำใดจัดว่าเป็นเสรีภาพ
  1. ครูเทวี เป็นครูที่สอนหนังสือดีมาก
  2. เด็กไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  3. ชาวไทยจะต้องร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
  4. สมาชิกครอบครัวของแก้ว ต่างเลือกประกอบอาชีพต่างๆ ไม่เหมือนกันตามที่ใจชอบ
 42. การที่คนในชนบทย้ายเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ๆ แสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคมในข้อใด
  1. มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม
  2. มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้
  3. มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม
  4. มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 43. ข้อใดเป็นกลุ่มสังคม
  1. กลุ่มคนที่โดยสารบนรถไฟฟ้าสายสีม่วงในกรุงเทพมหานคร
  2. กลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน
  3. กลุ่มคนที่กำลังซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้า
  4. กลุ่มคนที่ยืนรอรถประจำทางบริเวณป้ายรถประจำทาง
 44. การใส่ชุดดำไปงานศพเป็นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใด
  1. จารีต
  2. กฏหมาย
  3. วิถีชาวบ้าน
  4. กฏศีลธรรม
 45. บุคคลในข้อใดละเมิดจารีต
  1. อ้อยทุบตีพ่อแม่
  2. เก่งใช้กรรไกรปอกผลไม้
  3. ฟางไม่ใส่รองเท้าเวลาอยู่นอกบ้าน
  4. หน่อยไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์
 46. สถานภาพทางสังคมคืออะไร
  1. การทำตามสิทธิและหน้าที่ทีได้รับจากสังคม
  2. ตำแหน่งของบุคคลที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
  3. กลุ่มบุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยสมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
  4. กระบวนการทางสังคมที่มีจุดประสงค์ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
 47. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันยึดหลักการใดมาพัฒนาประเทศ
  1. หลักความเท่าเทียมกัน
  2. หลักเสรีภาพ
  3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. การพัฒนาคือการพัฒนาเศรษฐกิจ
 48. ข้อใดคือ การปฏิบัติตนเป็ฯพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยมากทีสุ่ด
  1. สมใจ ทำตามใจเพื่อนตลอดไม่เคยขัด
  2. สมพงษ์ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเสมอ
  3. สุวิมล ช่วยเหลือเพื่อนทำการบ้านโดยไม่คิดค่าตอบแทน
  4. สุปราณี ชอบใช้เหตุผลกับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเห็นคล้อยตาม
 49. ในฐานะที่เป็นนักเรียน จะสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสถานภาพอย่างไร
  1. ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
  2. ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ช่วยสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันผู้คิดร้ายทำลายประเทศ
  4. ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคม
 50. หลักฐานข้อใดทีมิได้นำมาใช้ในการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์สากล
  1. เทคโนโลยีที่ทำเครื่องมือเครื่องใช้
  2. เหตุการณ์สำคัญที่เกิดกับมนุษยชาติ
  3. มีหลักฐานบ่งบอกถึงการใช้ตัวอักษร
  4. การประกอบพิธีกรรมด้านลัทธิความเชื่อ
 51. เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์แรกเริ่มสุด เราจะค้นพบหลักฐานตามข้อใด
  1. ใช้สีแดงวาดภาพไว้ตามฝาผนังถ้ำ
  2. นำหินมากะเทาะทำเป็นขวานหิน
  3. รู้จักนำกระดูกสัตว์มาทำเครื่องประดับ
  4. การประดิษฐ์เครื่องดนตรีประเภทกลอง
 52. วัฒนธรรมหยางเซา ค้นพบที่ใด
  1. แม่น้ำเหลือง
  2. แม่น้ำแยงซีเกียง
  3. แม่น้ำฮวงโห
  4. แม่น้ำเติ้งซี
 53. วิถีการดำรงชีวิตที่มีเริ่มมีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อาศัยอยู่ตามที่ราบริมน้ำ เป็นการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคใดในทางประวัติศาสตร์
  1. ยุคหินเก่า
  2. ยุคเหล็ก
  3. ยุคโลหะ
  4. ยุคหินใหม่
 54. ข้อใดคือการบอกถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
  1. สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดเมื่อปี ค.ศ.1939
  2. สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมือง ค.ศ.1939-1945
  3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อหลายปีมาแล้ว
  4. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เมื่อปี พ.ศ.1826
 55. การสิ้นสุดประวัติศาสตร์สมัยกลางของยุโรปเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ใด
  1. กรุงโรมถูกตีโดยชนเผ่าอนารยชน
  2. กรุงคอนสแตนตินโนเปิลแตก
  3. สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1
  4. สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
 56.  ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้รัตนโกสินทร์ศก
  1. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 57. ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เราควรกำหนดศักราชใดเพื่อใช้ในการศึกษาและเพื่อสะดวกแก่การทำความเข้าใจของผู้อื่น
  1. มหาศักราช เพราะเป็นศักราชที่ใช้มาแต่ครั้งสุโขทัย
  2. จุลศักราช เพราะสามารถเทียบเป็นศักราชอื่นได้ง่าย
  3. พุทธศักราช เพราะผู้คนสมัยปัจจุบันนิยมใช้ศักราชนี้
  4. คริสตศักราช เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สากล
 58. ในการศึกษาประวัติศาสตร์เราควรเริ่มต้นที่ขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก
  1. สำรวจตนเองว่าต้องการทราบเรื่องราวใด
  2. ค้นคว้าหาหลักฐานแล้วตั้งประเด็นคำถาม
  3. ตรวจดูว่ามีใครศึกษาเรื่องใดมาก่อนแล้วบ้าง
  4. สอบถามผู้รู้ว่าอยากให้เราศึกษาประเด็นอะไร
 59. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาวิชาประวัติ ศาสตร์
  1. ช่วยย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้
  2. ช่วยให้ทราบชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต
  3. ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแก่ผู้ศึกษา
  4. ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่่อถือ
 60. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. ตั้งนิกายสงฆ์ขึ้นมาใหม่
  2. ทำสังคายนาพระไตรปิฏก
  3. ส่งพระสงฆ์ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดีย
  4. นิมนต์พระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชมาเป็นสังฆราช
Advertisements