วิชาวินัย 58

 1. คุณธรรมใดทำให้กาย วาจา เป็นปกติเรียบร้อย?
  1. ทาน
  2. ศีล 
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 2. ศีล แปลว่าอะไร ?
  1. แบ่งปัน
  2. ปกติ  
  3. ตงั้ใจ
  4. รอบรู้
 3. คนที่มุ่งร้าย ทำลายชีวิตผู้ออื่น เพราะขาดศีลข้อใด ?
  1. ข้อ๑  
  2. ข้อ๒
  3. ข้อ๓
  4. ข้อ ๔
 4. ศีลประเภทใด เป็นพื้นฐานสรา้งความปรองดองสมานฉันท ์?
  1. ศีล ๕
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 5. ข้อใด มิใช่วัตถุปุระสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ?
  1.  ปรองดอง
  2. สามัคคี
  3. สันติสุข
  4. แตกแยก
 6. ธรรมใด เป็นเหตใุห้ศีลมั่นคง
  1. สิต สัมปชัญญะ
  2. หิริ โอตตปัปะ 
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. กตัญูกตเวที
 7. ศีลข้อที่๑ ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณธรรมใด
  1.  เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. สติ
 8. การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ตรงกับข้อใด ?
  1. ให้ตาย 
  2. ให้ล้าบาก
  3. ให้เจ็บ
  4. ให้พิการ
 9. การทำร้ายผู้อื่นให้สูญเสียสิ่ง่ใด จัดเป็นอนุโลมปาณาติบาต ?
  1. เสียโฉม  
  2. เสียทรัพย์
  3. เสียสัตย์
  4. เสียสติ
 10. ศีลข้อที่ ๑ ห้ามกระทำ ในเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์  
  2. ลักทรัพย์
  3. คบชู้
  4. โกหก
 11. นำสัตวมาเลี้ยงแล้วปล่อยให้อดอยาก จัดเป็นทรกรรมใด
  1. ใช้การ
  2. กักขัง
  3. เล่นสนุก
  4. ผจญสัตว์
 12. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพสุจริต ?
  1. ข้อที่๑
  2. ข้อที่๒  
  3. ข้อที่๓
  4. ข้อที่๔
 13. การถอืเอาทรพัยใ์นเวลาทเ่ีจา้ของเผลอ จดัเป็นโจรกรรมใด
  1. ลกั
  2. ฉก  *
  3. ฉอ้
  4. ตู่
 14. การกระทา ใด  ผิดศีลขอ้ที่ ๒ ?
  1. ฆ่าสตัว์
  2. ลกัทรพัย์  *
  3. โกหก
  4. ด่มืสุรา
 15. ศีลขอ้ท่ี๒ ป้องกนัปญัหาสงัคมในเร่อืงใด ?
  1. ทา ร้ายกนั
  2. คดโกง *
  3. มวั่ทางเพศ
  4. ทะเลาะววิาท
 16. การพดูปดเพอ่ืเอาทรพัยค์นอ่นืจดัเป็นโจรกรรมใด
  1. ตู่
  2. ฉอ้
  3. หลอก  *
  4. ลวง
 17. การลอบทา ลายทรพัยส์นิผูอ้่นืตรงกบัขอ้ใด ?
  1. ปลน้
  2. สมโจร
  3. ปอกลอก
  4. ผลาญ *
 18.  การถอืเอาทรพัยผ์ูอ้่นืโดยอาการเป็นโจร ตรงกบัขอ้ใด ?
  1. กรรโชก  *
  2. ผลาญ
  3. รบัสนิบน
  4. หยบิฉวย
 19.  ความพยายามใด จดัเป็นองคแ์ห่งศีลขอ้ท่ี๒ ?
  1. ฆ่า
  2. ลกั   *
  3.  เสพ
  4. พดู
 20. ศีลขอ้ท่ี๒ ใหผ้ลดีแก่ผูร้กัษาอย่างไร ?
  1. อายุยนื
  2. ไมข่ดัสน *
  3. ไวใ้จกนั
  4. น่าเช่อืถอื
 21. ศีลขอ้ท่ี๒ ใหง้ดเวน้การเบยีดเบยีนกนัในเร่อืงใด ?
  1. ชวีติ
  2. ทรพัยส์นิ  *
  3. คู่ครอง
  4. คา พดู
 22. การใชอ้า นาจหนา้ทถ่ีอืเอาทรพัยโ์ดยทจุรติ เป็นโจรกรรมใด ?
  1. เบยีดบงั
  2. สับเปลย่ีน
  3. ลกัลอบ
  4. ยกัยอก*
 23. ศีลขอ้ใด ส่งเสรมิใหคู้่ครองไวว้างใจกนั?
  1. ขอ้ท่ี๒
  2. ขอ้ท่ี๓  *
  3. ขอ้ท่ี๔
  4. ขอ้ท่ี๕
 24. การลว่งละเมดิศีลขอ้ท่ี๓  เกดิข้นึในทางใด ?
  1. ทางกาย  *
  2.  ทางวาจา
  3. ทางใจ
  4. ถกูทกุขอ้
 25. สุภาษติขอ้ใด ส่งเสรมิไมใ่หป้ระพฤตผิดิศีลขอ้ท่ี๓ ?
  1. รกันวลสงวนตวั  *
  2. รกัดีหามจวั่
  3. รกัชวั่หามเสา
  4. รกัยาวใหบ้นั่
 26. ศีลขอ้ท่ี๓ สรา้งความมนั่คงแก่ครอบครวัในดา้นใด ?
  1. อาชพี
  2. ชวีติคู่  *
  3. การงาน
  4. การศึกษา
 27. ศีลขอ้ท่ี๓ ช่วยลดปญัหาการลว่งละเมดิในเร่อืงใด ?
  1. ชวีติ
  2. ทรพัยส์นิ
  3. เพศ  *
  4. คา พดู
 28. ศีลขอ้ท่ี๓ ช่วยลดปญัหาสงัคมในเร่อืงใด ?
  1. ตบตกีนั
  2. ลกัขโมย
  3. หย่ารา้ง  *
  4. ทะเลาะกนั
 29. ศีลขอ้ว่า มสุาวาทา  เวรมณี ให้งดเวน้เร่อืงใด ?
  1. ฆ่าสตัว์
  2. ลกัทรพัย์
  3. พดูเทจ็  *
  4. ด่มืสุรา
 30. พดูยุยงใหแ้ตกกนั เรียกว่าอะไร ?
  1. ส่อเสยีด  *
  2. หลอก
  3. กลบัคา
  4. ยอ
 31. การพดูใหเ้ขา้ใจผดิ เช่น เหน็บอกว่าไมเ่หน็ เรียกว่าอะไร ?
  1. ปด  *
  2. ทนสาบาน
  3. มารยา
  4. ทา เลศ
 32. การพดูโกหกดว้ยความคะนองปาก ตรงกบัอนุโลมมสุาขอ้ใด ?
  1. มารยา
  2. ทา เลศ
  3. เสยีดแทง
  4. สบัปลบั *
 33. การพดูเช่นใด จดัเป็นอนุโลมมสุา?
  1. ใหเ้ขา้ใจผดิ
  2. เลน่สา นวน
  3. โกหกซง่ึหนา้
  4. ใหเ้จบ็ใจ *
 34. ขอ้ใด ไมจ่ดัเป็นปฏสิสวะ ?
  1. อา ความ *
  2. ผดิสญัญา
  3. เสยีสตัย์
  4.  คืนคา
 35. คา พดูว่า ท่านประธานท่เีคารพ แต่หาเคารพไม ่ตรงกบัขอ้ใด ?
  1. สา คญัผดิ
  2. พลงั้
  3. โวหาร*
  4. นิยาย
 36. มสุาวาททแ่ีสดงออกทางวาจา มลีกัษณะตรงกบัขอ้ใด ?
  1. ใหฆ้่าสตัว์
  2. ใหล้กัทรพัย์
  3. ใหก้ารเทจ็  *
  4. ให้ด่มืสุรา
 37. ศีลขอ้ท่ี๕ บญัญตัขิ้นึเพอ่ืใหง้ดเวน้เร่อืงใด
  1. ฆ่าสตัว์
  2. ลกัทรพัย์
  3. พดูเทจ็
  4. ด่มืสุรา *
 38. ขอ้ใด เป็นประโยชนข์องการไมด่่มืนา ้เมา?
  1. ไมโ่หดรา้ย
  2. ไมม่อืไว
  3. ไมม่กัมาก
  4. ไมเ่กดิโรค *
 39. กริยิาใด ไมเ่ป็นประโยชนต์่อการเลกิด่มืสุรา ?
  1.  การลด
  2. การละ
  3. การเลกิ
  4. การลวง  *
 40. สมัปตัตวริตัิมลีกัษณะงดเวน้อย่างไร ?
  1. เฉพาะหนา้  *
  2. เฉพาะขอ้
  3. เดด็ขาด
  4. ชวั่คราว
 41. ธรรมอนัเป็นเคร่อืงอดุหนุนศีลใหม้นั่คงตรงกบัขอ้ใด ?
  1. เบญจศีล
  2. เบญจธรรม *
  3.  เบญจพล
  4. เบญจขนัธ์
 42. คิดช่วยใหผู้อ้่นืพน้ทกุข ์เพราะมกีลัยาณธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา  *
  3. มทุติา
  4. อเุบกขา
 43. กลัยาณธรรมใด  สนบัสนุนศีลขอ้ท่ี๒ ใหม้นั่คง?
  1.  เมตตา กรุณา
  2. สมัมาอาชวีะ  *
  3. กามสงัวร
  4. ความมสีตัย์
 44. ขอ้ใด ไมจ่ดัเป็นสมัมาอาชีวะ ?
  1.  ขายกญัชา  *
  2. ขายกาแฟ
  3. ขายนา ้ด่มื
  4.  ขายขา้วตม้
 45. กลัยาณธรรมใด ช่วยระมดัระวงัไมใ่หป้ระพฤตผิดิในกาม ?
  1.  เมตตา กรุณา
  2. สมัมาอาชวีะ
  3. กามสงัวร  *
  4. ความมสีตัย์
 46. ปตวิตัร  เป็นคุณธรรมทภ่ีรรยาพงึปฏบิตัติ่อใคร?
  1.  คู่นอน
  2. คู่คิด
  3.  คู่ครอง *
  4. คู่ใจ
 47. ความประพฤติตนเป็นคนตรง เป็นกลัยาณธรรมขอ้ใด ?
  1.  เมตตา
  2. สมัมาอาชวีะ
  3. กามสงัวร
  4. ความมสีตัย์ *
 48. รูอ้ปุการะท่ที่านทา แลว้จดัเป็นความมสีตัยใ์นขอ้ใด ?
  1. เทย่ีงธรรม
  2. ซอ่ืตรง
  3. สวามภิักดิ์
  4. กตญัญู  * 
 49. กลัยาธรรมใด ช่วยลดปญัหาอบุตัเิหตุบนทอ้งถนน ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. สมัมาอาชวีะ
  3. กามสงัวร
  4. สตริอบคอบ *
 50. บคุคลผูต้งั้มนั่อยู่ในศีล  ย่อมไดร้บัอานิสงสเ์ช่นใด ?
  1. โภคสมบตัิ
  2. สวรรคส์มบตัิ
  3. นิพพานสมบตัิ
  4. ถกูทกุขอ้ *
Advertisements