วิชาวินัย 58

 1. คุณธรรมใดทำให้กาย วาจา เป็นปกติเรียบร้อย?
  1. ทาน
  2. ศีล 
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 2. ศีล แปลว่าอะไร ?
  1. แบ่งปัน
  2. ปกติ  
  3. ตั้งใจ
  4. รอบรู้
 3. คนที่มุ่งร้าย ทำลายชีวิตผู้อื่น เพราะขาดศีลข้อใด ?
  1. ข้อ๑  
  2. ข้อ๒
  3. ข้อ๓
  4. ข้อ ๔
 4. ศีลประเภทใด เป็นพื้นฐานสร้างความปรองดองสมานฉันท ์?
  1. ศีล ๕
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 5. ข้อใด มิใช่วัตถุปุระสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ?
  1.  ปรองดอง
  2. สามัคคี
  3. สันติสุข
  4. แตกแยก
 6. ธรรมใด เป็นเหตใุห้ศีลมั่นคง
  1. สติ สัมปชัญญะ
  2. หิริ โอตตปัปะ 
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. กตัญูกตเวที
 7. ศีลข้อที่๑ ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณธรรมใด
  1.  เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. สติ
 8. การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ตรงกับข้อใด ?
  1. ให้ตาย 
  2. ให้ล้าบาก
  3. ให้เจ็บ
  4. ให้พิการ
 9. การทำร้ายผู้อื่นให้สูญเสียสิ่ง่ใด จัดเป็นอนุโลมปาณาติบาต ?
  1. เสียโฉม  
  2. เสียทรัพย์
  3. เสียสัตย์
  4. เสียสติ
 10. ศีลข้อที่ ๑ ห้ามกระทำ ในเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์  
  2. ลักทรัพย์
  3. คบชู้
  4. โกหก
 11. นำสัตวมาเลี้ยงแล้วปล่อยให้อดอยาก จัดเป็นทรกรรมใด
  1. ใช้การ
  2. กักขัง
  3. เล่นสนุก
  4. ผจญสัตว์
 12. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพสุจริต ?
  1. ข้อที่๑
  2. ข้อที่๒  
  3. ข้อที่๓
  4. ข้อที่๔
 13. การถือเอาทรัพย์ในเวลาที่เจ้าของเผลอ จัดเป็นโจรกรรมใด
  1. ลัก
  2. ฉก  
  3. ฉ้อ
  4. ตู่
 14. การกระทำใด  ผิดศีลข้อที่ ๒ ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์ 
  3. โกหก
  4. ดื่มสุรา
 15. ศีลข้อท่ี่ ๒ ป้องกันปัญหาสังคมในเรื่องใด ?
  1. ทำร้ายกัน
  2. คดโกง 
  3. มั่วทางเพศ
  4. ทะเลาะวิวาท
 16. การพูดปดเพื่อเอาทรัพย์คนอื่นจัดเป็นโจรกรรมใด
  1. ตู่
  2. ฉ้อ
  3. หลอก  
  4. ลวง
 17. การลอบทำลายทรัพย์สินผู้อื่นตรงกับข้อใด ?
  1. ปล้น
  2. สมโจร
  3. ปอกลอก
  4. ผลาญ 
 18.  การถือเอาทรัพยผ์ูอื่นโดยอาการเป็นโจร ตรงกับข้อใด ?
  1. กรรโชก  
  2. ผลาญ
  3. รับสินบน
  4. หยิบฉวย
 19.  ความพยายามใด จัดเป็นองคแ์ห่งศีลขอ้ท่ี ๒ ?
  1. ฆ่า
  2. ลัก  
  3.  เสพ
  4. พูด
 20. ศีลข้อท่ี่ ๒ ให้ผลดีแก่ผู้ร้กษาอย่างไร ?
  1. อายุยืน
  2. ไม้ขัดสน
  3. ไว้ใจกัน
  4. น่าเชื่อถือ
 21. ศีลข้อท่ี๒ ให้งดเว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
  1. ชีวิต
  2. ทรัพย์สิน
  3. คู่ครอง
  4. คำพูด
 22. การใช้อำนาจหน้าที่ถ่ีอเอาทรัพย์โดยทุจริต เป็นโจรกรรมใด ?
  1. เบียดบัง
  2. สับเปลี่ยน
  3. ลักลอบ
  4. ยักยอก
 23. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คู่ครองไว้วางใจกัน ?
  1. ข้อท่ี่ ๒
  2. ข้อท่ี่ ๓  
  3. ข้อท่ี่ ๔
  4. ข้อท่ี่ ๕
 24. การล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓  เกิดขึ้นในทางใด ?
  1. ทางกาย  
  2.  ทางวาจา
  3. ทางใจ
  4. ถูกทุกข้อ
 25. สุภาษิตข้อใด ส่งเสริมไม่ให้ประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ ?
  1. รักนวลสงวนตัว  
  2. รักดีหามจั่ว
  3. รักชั่วหามเสา
  4. รักยาวให้บั่น
 26. ศีลข้อท่ี่ ๓ สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวในด้านใด ?
  1. อาชีพ
  2. ชีวิตคู่  
  3. การงาน
  4. การศึกษา
 27. ศีลข้อท่ี๓ ช่วยลดปัญหาการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?
  1. ชีวิต
  2. ทรัพย์สิน
  3. เพศ  
  4. คำพูด
 28. ศีลขอ้ท่ี่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมในเรื่องใด ?
  1. ตบตีกัน
  2. ลักขโมย
  3. หย่าร้าง  
  4. ทะเลาะกัน
 29. ศีลข้อว่า มุสาวาทา  เวรมณี ให้งดเว้นเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 30. พดูยุยงให้แตกกันเรียกว่าอะไร ?
  1. ส่อเสียด  
  2. หลอก
  3. กลบัคา
  4. ยอ
 31. การพูดใหเ้ข้าใจผิด เช่น เห็นบอกว่าไมเ่ห็นเรียกว่าอะไร ?
  1. ปด  
  2. ทนสาบาน
  3. มารยา
  4. ทำเลศ
 32. การพูดโกหกดว้ยความคะนองปาก ตรงกับอนุโลมมสุาข้อใด ?
  1. มารยา
  2. ทา เลศ
  3. เสียดแทง
  4. สับปลับ
 33. การพดูเช่นใด จัดเป็นอนุโลมมสุา?
  1. ใหเ้ข้าใจผิด
  2. เล่นสำนวน
  3. โกหกซึ่งหน้า
  4. ให้เจ็บใจ 
 34. ข้อใด ไม่จัดเป็นปฏิสสวะ ?
  1. อำความ 
  2. ผิดสัญญา
  3. เสียสัตย์
  4. คืนคา
 35. คำพูดว่า ท่านประธานท่ี่เคารพ แต่หาเคารพไม่ตรงกับข้อใด ?
  1. สำคัญผิด
  2. พลั้ง
  3. โวหาร
  4. นิยาย
 36. มุสาวาทที่แสดงออกทางวาจา มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
  1. ให้ฆ่าสัตว์
  2. ให้ลักทรัพย์
  3. ให้การเท็จ
  4. ให้ดื่มสุรา
 37. ศีลข้อท่ี่ ๕ บัญญัตขิ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา 
 38. ข้อใด เป็นประโยชนข์องการไม่ดื่มน้ำเมา?
  1. ไมโ่หดร้าย
  2. ไม่มือไว
  3. ไม่มักมาก
  4. ไม่เกิดโรค 
 39. กริยาใด ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเลิกดื่มสุรา ?
  1.  การลด
  2. การละ
  3. การเลิก
  4. การลวง  
 40. สัมปัตตวิรัตมีลักษณะงดเว้นอย่างไร ?
  1. เฉพาะหน้า
  2. เฉพาะข้อ
  3. เด็ดขาด
  4. ชั่วคราว
 41. ธรรมอันเป็นเคร่ื่องอุดหนุนศีลให้มั่นคงตรงกับข้อใด ?
  1. เบญจศีล
  2. เบญจธรรม 
  3.  เบญจพล
  4. เบญจขันธ์
 42. คิดช่วยใหผู้อื่นพ้นทุกข์ เพราะมีกัลยาณธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา  
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 43. กัลยาณธรรมใด  สนับสนุนศีลข้อท่ี่ ๒ ให้มั่นคง?
  1.  เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ  
  3. กามสังวร
  4. ความมีสัตย์
 44. ข้อใด ไม่จัดเป็นสัมมาอาชีวะ ?
  1.  ขายกัญชา  
  2. ขายกาแฟ
  3. ขายน้ำดื่ม
  4.  ขายข้าวต้ม
 45. กลัยาณธรรมใด ช่วยระมัดระวังไม่ให้ประพฤติผิดในกาม ?
  1.  เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร  
  4. ความมีสัตย์
 46. ปติวัตร  เป็นคุณธรรมที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อใคร?
  1.  คู่นอน
  2. คู่คิด
  3.  คู่ครอง 
  4. คู่ใจ
 47. ความประพฤติตนเป็นคนตรง เป็นกัลยาณธรรมข้อใด ?
  1.  เมตตา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. ความมีสัตย์ 
 48. รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วจัดเป็นความสัตย์ในข้อใด ?
  1. เที่ยงธรรม
  2. ซื่อตรง
  3. สวามิภักดิ์
  4. กตัญญูู
 49. กัลยาธรรมใด ช่วยลดปัญหาอุบัตัเิหตุบนท้องถนน ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. สติรอบคอบ 
 50. บุคคลผู้ต้้งมั่นอยู่ในศีล  ย่อมได้รับอานิสงส์เช่นใด ?
  1. โภคสมบัติ
  2. สวรรคสมบัติ
  3. นิพพานสมบัติ
  4. ถูกทุกข้อ