วิชาธรรม 58

 1. ธรรมะข้อใด อุปมาดุจหางเสือเรือ ?
  1. สติ
  2. สัมปชัญญะ
  3. ขันติ
  4. หิริ
 2. สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ความระลึกได้
  2. ความรู้ตัว
  3. ความรอบรู ้
  4. ความจำได้
 3. ผู้มีความรอบคอบ ทำงานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร ?
  1. สติ สัมปชัญญะ
  2. หิริ โอตตัปปะ
  3. ขันติ โสรัจจะ
  4. วุฒิธรรม
 4. ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็น ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. ขันติ โสรัจจะ
  4. กตัญญู กตเวที
 5. ความละอายต่อบาปทุจริต ตรงกับข้อใด ?
  1. สติ
  2. สัมปชัญญะ
  3. หิริ
  4. โอตตัปปะ
 6. ผู้ไม่ทำชั่ว เพราะกลัวบาป ชื่อว่ามีคุณธรรมข้อใด ?
  1. สติ
  2. สัมปชัญญะ
  3. หิริ
  4. โอตตัปปะ
 7. ผู้ประสงค์จะให้กาย วาจา ใจงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?
  1. สติ สัมปชัญญะ
  2. หิริ โอตตัปปะ
  3. ขันติ โสรัจจะ
  4.  กตัญญู กตเวที
 8. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติธรรม ?
  1. ทนดื่มเหล้า
  2. ทนเล่นการพนัน
  3. ทนลำบาก
  4. ทนเล่นเกมส์
 9. โสรัจจะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ความอดทน
  2. ความไม่ประมาท
  3. ความอ่อนน้อม
  4. ความเสงี่ยม
 10. บุพพการี หมายถึงใคร ?
  1. ผู้ให้กำเนิด
  2. ผู้ถือกำเนิด
  3.  ผู้คุ้มกำเนิด
  4. ผู้ไปเกิด
 11. กตัญญูกตเวที เป็นหน้าที่ของใคร ?
  1. บิดามารดา
  2. พระมหากษัตริย์
  3. ครูอาจารย์
  4. บุตร ธิดา
 12. คนทั่วไปเป็นบุพพการีไม่ได้ เพราะเหตุใด ?
  1. มักโกรธ
  2. ริษยา
  3. ไม่เสียสละ
  4. หึงหวง
 13. พระปัญญาคุณ เป็นคุณของใคร ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระอรหันต์
 14. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?
  1. แนะนำดี
  2. ชี้ทางสวรรค์
  3. ป้องกันอบาย
  4. ให้หยยากจน
 15. การฝึกสมาธิชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าข้อใด ?
  1.  เว้นทุจริต
  2. ประกอบสุจริต
  3. ทำใจให้ผ่องใส
  4.  เว้นอบายมุข
 16. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?
  1. ปองร้าย
  2. ฆ่าสัตว์
  3. ยุยงให้แตกกัน
  4. ให้ร้ายผูอื้่น
 17. ข้อใด จัดเป็นวจีทุจริต ?
  1.  โกหก
  2. วิ่งราว
  3. ลักขโมย
  4. ทำร้ายผูอื้่น
 18. วจีทุจริตใด ทำใหเ้กิดความเจ็บใจ ?
  1. พูดเท็จ
  2. พูดส่อเสียด
  3. พูดคำหยาบ
  4. พูดเพ้อเจ้อ
 19. พูดยุยงให้แตกกัน จัดเป็นวจีทุจริต ข้อใด ?
  1. พูดเท็จ
  2. พูดส่อเสียด
  3.  พูดคำหยาบ
  4. พูดเพ้อเจ้อ
 20. สำนวนว่า แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย สอดคล้องกับวจีสุจริตข้อใด ?
  1. ไม่พูดเท็จ
  2. ไม่พูดส่อเสียด
  3. ไม่พูดคำ หยาบ
  4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 21. ข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ?
  1.  เห็นตามพวก
  2. เห็นตามเพื่อน
  3.  เห็นตามธรรม
  4. เห็นตามกระแส
 22. รากเหง้าของอกุศล ตรงกับข้อใด ?
  1. โลภะ
  2. ตัณหา
  3. ราคะ
  4. ทิฏฐิ
 23. ไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย  
  4. อปจายนมัย
 24. โยนิโสมนสิการ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1.  คิดไตร่ตรอง
  2.  คิดวางแผน
  3.  คิดเผื่อแผ่
  4.  คิดจดจำ
 25. ธรรมเป็นเครื่องนำ ไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
  1. วุฒิธรรม
  2. สังคหวัตถุ
  3. จักรธรรม
  4. อิทธิบาทธรรม
 26. ผู้ตกอยู่ในอำนาจโมหาคติ ชื่อว่าลำเอียงเพราะอะไร ?
  1.  เพราะรัก
  2. เพราะไม่ชอบกัน
  3. เพราะหลง
  4. เพราะกลัว
 27. ผู้พิพากษาไม่กล้าตัดสินลงโทษเพราะกลัว ตรงกับข้อใด ?
  1.  ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 28.  ภาวนาปธาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. เพียรระวัง
  2. เพียรละ
  3. เพียรเจริญ
  4. เพียรรักษา
 29.  อยากเลิกเสพยาบ้าควรเจริญอธิษฐานธรรมข้อใด ?
  1.  ปัญญา
  2. สัจจะ
  3. จาคะ
  4. อุปสมะ
 30.  บุคคลจะบรรลุความสำเร็จได้ ควรบำเพ็ญธรรมข้อใด ?
  1. วุฒิ ๔
  2. จักร ๔
  3. อธิษฐาน ๔
  4.  อิทธิบาท ๔
 31. ขยันเรียนหนังสือ ตรงกับอิทธิบาทข้อใด ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 32.  อุเบกขาในพรหมวิหาร ตรงกับข้อใด ?
  1. ไม่รับผิดชอบ
  2. ไม่สนใจ
  3. ทอดธุระ
  4. วางใจเป็นกลาง
 33. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกว่าอะไร ?
  1.  ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 34. กรรมที่ห้ามสวรรค์นิพพาน ตรงกับข้อใด ?
  1. อนันตริยกรรม
  2. อกุศลกรรม
  3. อาสันนกรรม
  4. ชนกกรรม
 35. การพิจารณาความแก่ ช่วยบรรเทาความเมาในเรื่องใด ?
  1. ชีวิต
  2. วัย
  3. ความไม่มีโรค
  4. ความหลงผิด
 36.  ได้รู้เ รื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาความสงสัย เป็นอานิสงส์ของอะไร ?
  1. คบสัตบุรุษ
  2. ฟังธรรม
  3. ทำบุญ
  4. เจริญภาวนา
 37. คนมีความกล้าที่จะละชั่ว ทำดี จัดว่ามีพลธรรมข้อใด ?
  1. สัทธา
  2. วิริยะ
  3. สติ
  4. ปัญญา
 38.  รูปขันธ์ ได้แก่อะไร ?
  1. ร่างกาย
  2. เวทนา
  3. สัญญา
  4. วิญญาณ
 39.  การกราบไหวสังเวชนียสถาน จัดว่ามีความเคารพในเรื่องใด ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 40. หลักธรรมใด ส่งเสริมใหเ้กิดความสามัคคีปรองดอง ?
  1. สาราณิยธรรม
  2. พรหมวิหาร
  3. สัปปุริสธรรม
  4. คารวะ
 41. วิธีการเปลี่ยนสินทรัพย์ใหเ้ป็นอริยทรัพย์ ตรงกับข้อใด ?
  1. สัทธา
  2. สีล
  3. หิริ
  4. จาคะ
 42.  ชี้คนได้ใช้คนเป็น มีความหมายตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตตัญญุตา
  3.  ปริสัญญุตา
  4. ปุคคลปโรปรัญญุตา
 43. ผู้ใด ชื่อว่ามีอารักขสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยการรักษา ?
  1. รู้จักเก็บ
  2. รู้จักหาทรัพย์
  3. รู้จักใช้จ่าย
  4. รู้จักเลี้ยงชีพ
 44. ผู้ใด ชื่อว่ามีจาคสัมปทา ?
  1.  ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. เชื่อกฎแห่งกรรม
 45. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังนั่งนินทา เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1.  ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. ชักชวนในทางฉิบหาย
  4. หัวประจบ
 46. ห้ามไม่ใหทำชั่ว ใหตั้งอยู่ในความดี เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1.  มีอุปการะ
  2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
  3. แนะประโยชน์
  4. มีความรักใคร่
 47. การประพฤติสังคหวัตถุธรรม ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใด ?
  1. ความสามัคคี
  2. ความสำเร็จ
  3. ความเจริญ
  4. ความยุติธรรม
 48. บรรดาทิศทั้ง๖ ทิศเบื้องบน หมายถึงใคร ?
  1. มารดาบิดา
  2. ครูอาจารย์
  3. พระมหากษัตริย์
  4. สมณพราหมณ์
 49.  ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นโทษของอบายมุขใด ?
  1. ดื่มน้าเมา
  2. เที่ยวกลางคืน
  3. ดูการเล่น
  4. เล่นการพนัน
 50. ข้อใด เป็นโทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร ?
  1. ไม่มีใครเชื่อถือ
  2. ถูกหวาดระแวง
  3. ถูกติเตียน
  4. เป็นนักเลงหัวไม ้
Advertisements