:: พุทธ ม.2 ::

 • หน่วยที่ ๑ ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
 • หน่วยที่ ๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  • อริยสัจ ๔
  • พระไตรปิฏก – สาระสังเขปของพระสุตตันตปิฏก
  • ความหมายและองค์ประกอบของพระรัตนตรัย
  • พุทธศาสนสุภาษิต
  • ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
  • ดาวโหลดใบงาน
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยที่ ๓ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก
 • หน่วยที่ ๔ หน้าที่ชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง
 • หน่วยที่ ๕ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
  • รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
  • การ ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ
  • การนำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยที่ ๖ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ
  • การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ
  • การกรวดน้ำ
  • การทอดกฐิน และการทอดผ้าป่า
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยที่ ๗ ศาสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ
  • ศาสนพิธี พิธีกรรม
  • แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ
  • แบบทดสอบ

 

Advertisements