:: พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี ::

ทานวรรค คือ หมวดทาน

 1. ทานญฺจ ยุทฺธญฺจ สมานมาหุ :    ท่านว่า ทานและการรบ เสมอกัน
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 2. นตฺถิ จิตเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา :   เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี
  ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ
 3. วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ :    การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 4. พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ :   คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน
  ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ
 5. ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ : ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 6. ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู :  ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา
  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
 7. ททมาโน ปิโย โหติ : ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
 8. สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ :  ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข
  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
 9. มนาปทายี ลภเต มนาปํ :  ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
 10. เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ :  ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
 11. อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ : ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
 12. ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ : เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น
  ฑีฆนิกาย มหาวรรค
 13. ทเทยฺย ปุริโส ทานํ : คนควรให้ของที่ควรให้
  ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

ศีลวรรค คือ หมวดศีล

 1. สีลํ ยาว ชรา สาธุ  :  ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 2. สุขํ ยาว ชรา สีลํ : ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 3. สีลํ กิเรว กลฺยาณํ : ท่านว่าศีลนั่นเทียว เป็นความดี
  ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต
 4. สีลํ โลเก อนุตฺตรํ :  ศีลเป็นเยี่ยมในโลก
  ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต
 5. สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ : ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน
  ขุททกนิกาย อุทาน
 6. สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร : ความสำรวมในที่ทั้งปวง เป็นดี
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 7. สญฺญมโต เวรํ น จียติ :  เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น
  ฑีฆนิกาย มหาวรรค
 8. สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี : ปราชญ์พึงรักษาศีล
  ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

ปาปวรรค คือ หมวดบาป

 1. มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ :  บาปธรรมเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น
  อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
 2. ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย : ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 3. ปาปานํ อกรณํ สุขํ : การไม่ทำบาป นำสุขมาให้
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 4. ปาปํ ปาเปน สุกรํ : ความชั่วอันคนชั่วทำง่าย
  วินัยปิฎก จุลวรรค
 5. ปาเป น รมตี สุจิ :  คนสะอาดไม่ยินดีในความชั่ว
  วินัยปิฎก จุลวรรค
 6. สกมฺมุนา หญฺญฺติ ปาปธมฺโม : คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน.
  มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
 7. ตปสา ปชหนฺติ ปาปกมฺมํ : สาธุชนย่อมละบาปกรรมด้วยตปะ
  ขุททกนิกาย ชาดก อัฏฐกนิบาต
 8. ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา : คนมักทำบาปกรรมเพราะความหลง
  มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
 9. นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต : บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ.
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 10. ธมฺมํ เม ภณมานสฺส น ปาปมุปลิมฺปติ : เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่ บาปย่อมไม่แปดเปื้อน
  ขุททกนิกาย ชาดก สัตตกนิบาต
 11. นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน : คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำความชั่ว ย่อมไม่มี
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 12. ปาปานิ ปริวชฺชเย  : พึงละเว้นบาปทั้งหลาย.
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 13. น ฆาสเหตุปิ กเรยโย ปาปํ : ไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กิน
  ขุททกนิกาย ชาดก นวกนิบาต

บุญวรรค คือ หมวดบุญ

 1. ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ. :  บุญอันโจรนำไปไม่ได้
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 2. ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ : บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 3. สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้.
  ขุททกนิกาย ธรรมบท
 4. ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ : บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 5. ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ : ควรทำบุญอันนำสุขมาให้
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

สติวรรค คือ หมวดสติ

 1. สติ โลกสฺมิ ชาคโร : สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก.
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 2. สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา : สติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพญาวชิรญาณวโรรส
 3. สติมโต สทา ภทฺทํ : คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 4. สติมา สุขเมธติ : คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 5. สติมโต สุเว เสยฺโย : คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน
  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
 6. รกฺขมาโน สโต รกฺเข : ผู้รักษา ควรมีสติรักษา
  สมเด็จพระสังฆราช (สา)