วิชาพุทธประวัติ ปี 58

 1. พุทธประวัติได้แก่ประวัติของใคร ?
  1.  พระพุทธเจ้า
  2. พระสาวก
  3. พระสาวิกา
  4. พุทธบริษัท
 2. ชนชาติใด อาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน?
  1. สักกะ
  2. มิลักขะ
  3. อริยกะ
  4. โกลิยะ
 3. ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน เขตแดนชั้นในเรียกว่าอะไร ?
  1. ปัจจันตชนบท
  2. สักกชนบท
  3. มัชฌิมชนบท
  4. โกศลชนบท
 4. ข้อใด ไม่จัดเข้าใน ๑๖ แค้วนของชมพูทวีป ?
  1. อังคะ
  2. มคธะ
  3. วิเทหะ
  4. วัชชี
 5. ข้อใดไม่จัดเข้าในวรรณะ ๔ ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3.  ศูทร
  4. จัณฑาล
 6. การศึกษาเรื่องยุทธวิธี กำหนดให้เป็นหน้าที่ของวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 7. กษัตริย์ผู้ทรงเป็นต้นวงศ์ศากยะ มีพระนามว่าอะไร ?
  1. สุทโธทนะ
  2. โอกกากราช
  3. พิมพิสาร
  4.  ปเสนทิโกศล
 8. พระโอรสพระธิดาของพระเจ้าโอกกากราช ทรงสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าอะไร ?
  1. พาราณสี
  2. กบิลพัสดุ์
  3. เทวทหะ
  4. ราชคฤห์
 9. พระโอรสที่ประสูติจากพระเจ้าสีหหนุกับพระนางกัญจนา มีพระนามว่าอะไร ?
  1. สุทโธทนะ
  2. สุปปพุทธะ
  3. ทัณฑปาณิ
  4. เทวทัต
 10. วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?
  1. ประสูติ
  2. ปรินิพพาน
  3. ถวายพระเพลิง
  4. แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
 11. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอะไร ?
  1. มีรูปงาม
  2. มีปัญญามาก
  3. มีความต้องการสำเร็จ
  4. มีกำลังมาก
 12. พระราชบิดาให้สร้างปราสาท ๓ ฤดูแก่พระกุมาร ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?
  1. ๗ ปี
  2. ๑๖ ปี
  3. ๒๙ ปี
  4. ๓๕ ปี
 13.  เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นอะไร จึงเสด็จออกผนวช ?
  1.  เทวทูต
  2. ธรรมทูต
  3. ราชทูต
  4. ยมทูต
 14. ขณะเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ ๒๙ ปี เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไร ?
  1. อภิเษกสมรส
  2. ราชาภิเษก
  3. ออกผนวช
  4. ตรัสรู ้
 15. ข้อใด ไม่ใช่พระปัญจวัคคีย์ติดตามพระมหาบุรุษออกบวช ?
  1. โกณฑัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ยสะ
  4. อัสสชิ
 16. กดพระทนต์ดว้ ยพระทนต์เป็นการบา เพ็ญทุกรกิริยาในวาระใด ?
  1. วาระที่ ๑
  2. วาระที่ ๒
  3. วาระที่ ๓
  4. ถูกทุกข้อ
 17. พระมหาบุรุษทรงเลิกบา เพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
  1. ใช้เวลามาก
  2. ไม่ใช่ทางตรัสรู ้
  3. คลายความเพียร
  4. ท้อพระทัย
 18. พระพุทธเจ้าตรัสรูอ้ ะไร ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. มรรค ๔
  3.  ผล ๔
  4. อิทธิบาท ๔
 19. สถานที่เสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้กี่แห่ง ?
  1. ๓ แห่ง
  2. ๔ แห่ง
  3. ๗ แห่ง
  4. ๘ แห่ง
 20.  พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขที่ต้นอชปาลนิโครธ ทรงพิจารณาหลักธรรมอะไร ?
  1. ปฏิจจสมุปบาท
  2. สุตตันตปิฎก
  3. อภิธรรมปิฎก
  4. วินัยปิฎก
 21. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
  1. ฆฏิการพรหม
  2. สหัมบดีพรหม
  3. พระอินทร์
  4. ท้าวจตุโลกบาล
 22. กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคทรงแสดงแก่ใครเป็นครั้งแรก ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  4. สหายพระยสะ
 23. ใครตงั้ ความปรารถนาว่า ขอใหพ้ ระอรหันต์มายังแว่นแควน้ ของตน ?
  1. พระเจา้ สีหหนุ
  2. พระเจา้ สุทโธทนะ
  3. พระเจา้ พิมพิสาร
  4. เจา้ มัลละ
 24. อุบาสกยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคนแรกคือใคร ?
  1. ตปุสสะ
  2. ภัลลิกะ
  3. พระเจา้ พิมพิสาร
  4. บิดาของพระยสะ
 25. ใครเคยนับถือลัทธิการบูชาไฟก่อนมาบวชในพระพุทธศาสนา ?
  1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  2. อุปติสสะ
  3. โกลิตะ
  4. สัญชัย
 26. อุปติสสปริพาชกไดด้ วงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจา้
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหากัสสปะ
 27. เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระยสะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 28. ความง่วงเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญเพียรของใคร ?
  1.  พระโกณฑัญญะ
  2. พระยสะ
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระสารีบุตร
 29. ขอ้ ใด กล่าวถึงโอวาทปาติโมกข์ไดถู้กต้อง ?
  1. ปฐมเทศนา
  2. หัวใจพระพุทธศาสนา
  3. พระปาติโมกข์
  4. ปัจฉิมโอวาท
 30. ใครเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธ ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าอชาตศัตรู
  3. อนาถปิณฑิกะ
  4. นางวิสาขา
 31. เมืองหลวงของแคว้นมคธที่ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก ชื่อว่าอะไร ?
  1. พาราณสี
  2. สาวัตถี
  3. เวสาลี
  4. ราชคฤห์
 32. ใครไม่ได้รับการอุปสมบทในการบำเพ็ญพุทธกิจ ณ แคว้นมคธ ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอานนท์
 33. พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีทำปุพพเปตพลีครั้งแรกแก่ใคร ?
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. สิงคาลมาณพ
 34. ใครเป็นทูตทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เป็นผลสำเร็จ ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. ฉันนะอำมาตย์
  4. กาฬุทายีอำมาตย์
 35. ในคราวเสด็จนครกบิลพัสดุ์ทรงโปรดพระประยูรญาติด้วยชาดกอะไร ?
  1.  เวสสันดร
  2. มหาชนก
  3. สุวรรณสาม
  4. มโหสถ
 36. พระพุทธเจ้าตรัสกะมารถึงวันปรินิพพานล่วงหน้า ๓ เดือน เรียกว่าอะไร ?
  1. ปลงบริขาร
  2. ปลงอายุสังขาร
  3. ปลงธรรมสังเวช
  4. ปัจฉิมโอวาท
 37. ปัจฉิมบิณฑบาตที่พระพุทธเจ้าทรงรับเป็นครั้งสุดท้าย คืออะไร ?
  1. ข้าวมธุปายาส
  2. ข้าวยาคู
  3. สัตตุก้อนสัตตุผง
  4. สุกรมัทวะ
 38. พระอานนท์ถามใครว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วหรือ ?
  1. พระอุปวาณะ
  2. พระอุบาลี
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอนุรุทธะ
 39. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจกี่พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๔๕ พรรษา
  4. ๘๐ พรรษา
 40. สถานที่ใดไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?
  1. ประสูติ
  2. ตรัสรู ้
  3. แสดงปฐมเทศนา
  4. ปลงอายุสังขาร
 41. ข้อใด เป็นเหตุเกิดพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ?
  1. การอ้อนวอน
  2. การบวงสรวง
  3. การเซ่นไหว ้ 
  4. การทำบุญ
 42. ข้อใด จัดเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ?
  1. พิธีบูชายัญ
  2. พิธีถือศีลอุโบสถ
  3. พิธีล้างบาป
  4. พิธีเซ่นไหว้
 43. การบำเพ็ญกุศลศพ จัดเข้าในพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 44. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน ?
  1. ๓ วัน
  2. ๔ วัน
  3. ๕ วัน
  4. ๖ วัน
 45. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันใด ?
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4.  วันอัฎฐมีบูชา
 46. มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะปัญจะสีลานิ ยาจามะ เป็นคา กล่าวอะไร ?
  1. อาราธนาศีล
  2. อาราธนาธรรม
  3. อาราธนาพระปริตร
  4. ถูกทุกข้อ
 47. โต๊ะหมู่บูชา ตามหลักศาสนพิธีใหต้้งอยู่ด้านใดของพระสงฆ์ ?
  1. ด้านหน้า
  2. ด้านหลัง
  3. ด้านขวามือ
  4. ด้านซ้ายมือ
 48.  เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง … เจ้าภาพจุดเทียนอะไร ?
  1. เทียนชนวน
  2. เทียนบูชาพระ
  3. เทียนชัย
  4. เทียนน้ำมนต์
 49. กฐินที่พระมหากษัตริย์เสด็จไปถวายพระอารามหลวงเป็นกฐินประเภทใด ?
  1. กฐินหลวง
  2. กฐินพระราชทาน
  3. กฐินตน้
  4. กฐินสามัคคี
 50. การอุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชนหรือสรรพสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
  1. การอนุโมทนาบุญ
  2. การแผ่เมตตา
  3. การบังสุกุล
  4. การกรวดน้า