:: พุทธประวัติด้านการตรัสรู้ ::

1. การเรียงลำดับการบำเพ็ญกริยาต่างๆของพระพุทธเจ้าข้อใดถูกต้อง ?

ก. บำเพ็ญตบะ ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกริยา บำเพ็ญเพียรทางจิต
ข. บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกริยา ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญเพียรทางจิต
ค. ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกริยา บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญเพียรทางจิต
ง. ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกริยา บำเพ็ญเพียรทางจิต

2. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม”จักปปวัตตนสูตร”ให้แก่ผู้ใด ?

ก. ปัญจวัคีย์
ข. อุทกดาบสรามบุตร
ค. อาฬารดาบส กาลามโคตร
ง. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

3. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใด ?

ก. วัดบุพพาราม
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดอโศการาม
ง. วัดพระเชตวัน

4. ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้องที่สุด ?

ก. โกณฑัญญะ – หัวหน้าปัญจวัคคีย์
ข. พระสารีบุตร – อัครสาวกเบื้องซ้าย
ค. พระโมคคัตลานะ – อัครสาวกเบื้องขวา
ง. ยสกุลบุตร – สัญชัยเาลัฏฐบุตร

5. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกริยาตามลำดับขั้นตอนในข้อใด ?

ก. อดอาหาร กัดฟัน กลั้นลมหายใจ
ข. กลั้นลมหายใจ กัดฟัน อดอาหาร
ค. อดอาหาร กลั้นลมหายใจ กัดฟัน
ง. กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร

6. ผู้ใดถวายข้าวมธุปายาสต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ ?

ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. พระนางมัลลิกา
ง. พระกีสาโคตมีเถรี

7. นายโสตถิยะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?

ก. ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้า
ข. ปรนนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้
ค. เป็นสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้า
ง. นำหญ้ากุศะมาถวายพระพุทธเจ้า

8. การฝึกขั้นที่ 3 พระสิทธัตถะใช้วิธีบำเพ็ญทุกรกิริยา หรือการกระทำในสิ่งที่ยากยิ่งหมายถึงข้อใด ?

ก. อดอาหาร กัดฟัน และกลั้นลมหายใจ
ข. กำหนดรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
ค. นั่งนิ่งๆเป็นเวลานานไม่เคลื่อนไหว
ง. การปลีกวิเวกไม่พบปะผู้คนเป็นเวลา 1 ปี

9. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยทรงใชวิธีปฏิบัติในขั้นที่ 4 หมายถึงข้อต่อไปนี้ แต่ ยกเว้นข้อใดไม่ใช่ ?

ก. ทรงใช้ปัญญาคิดค้นหาคำตอบ
ข. การเจริญสมาธิอย่างแน่วแน่
ค. การบำเพ็ญเพียรทางจิต
ง. การเดินธุดงค์และการเดินจงกรมในป่า

1.0. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมในข้อใด ทำให้ปัญจวัคคีย์ ได้ดวงตาเห็นธรรมและกราบทูลขอบวชเป็นพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนา ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. โอวาทปาฏิโมกข์
ง. เตภูมิกถา

Advertisements

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s