:: ปี 57 ::

 1. การแบ่งชนชั้นตามระบบวรรณะในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นการจำแนกด้านใด
  1. ภาษา
  2. อาชีพ
  3. ถิ่นที่อยู่
  4. เชื้อชาติ
  5. การแต่งกาย
 2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากการตรัสรู้
  1. ทรงเทศน์เรื่องมงคลสูตรที่เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
  2. ทรงแสดงธรรมชื่ออนัตตลักขณสูตรที่เวฬุวัน แคว้นมคธ
  3. ทรงแสดงธรรมชื่อธัมมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง
  4. ทรงสอนพระสาวกเรื่องความไม่ประมาทที่เมืองพาราณสี
  5. ทรงแสดงธรรมชื่อโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกที่เป็นอรหันต์
 3. โอม หมายถึงอะไรในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
  1. ตรีมูรติ
  2. คัมภีร์พระเวท
  3. พิธีกรรมของฮินดู
  4. พระนารายณ์และพระลักษมี
  5. เทพเจ้าทั้งหมดของพราหมณ์
 4. พระพุทธศาสนาให้อิสรภาพแก่ชาวอินเดียสมัยพุทธกาลในด้านใดมากที่สุด
  1. การเดินทาง
  2. ระบบวรรณะ
  3. ระบบการศึกษา
  4. การนับถือศาสนา
  5. การประกอบอาชีพ
 5. คำว่า สัมมาสัมพุทธ แปลว่าอะไร
  1. ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง
  2. ผู้ค้นพบความจริงจากการปฏิบัติ
  3. ผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญสมาธิให้ตรัสรู้
  4. ผู้ที่ค้นคว้าเล่าเรียนจากผู้รู้จนสำเร็จ
  5. ผู้มีปณิธานมั่นคงว่าจะพบสัจธรรมให้ได้
 6. หลักธรรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด
  1. อักโกธะ
  2. สมชีวิตา
  3. ธัมมัญญุตา
  4. มัตตัญญุตา
  5. มัชฌิมาปฏิปทา
 7. หลักธรรมอริยสัจ ๔ มีลักษณะอย่างไร
  1. เป็นความจริงที่ยากจะเข้าใจได้
  2. เป็นความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
  3. เป็นความจริงที่ใช้ศรัทธาแก้ปัญหาได้
  4. เป็นความจริงที่เกิดจากการแยกตนอยู่แบบสันโดษ
  5. เป็นความจริงที่เข้าถึงได้โดยกระบวนการไตรลักษณ์
 8. พระสาวกองค์ใดได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพหูสูตร
  1. พระอัสสชิ
  2. พระอนุรุทธ
  3. พระอานนท์
  4. พระสารีบุตร
  5. พระโกณฑัญญะ
 9. ใครคือผู้นิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง
  1. พระเจ้าลิไท
  2. พระเจ้ากือนา
  3. พระเจ้าอโศกมหาราช
  4. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช
  5. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 10. วันใดคือวันพระธรรม
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อัฏฐมีบูชา
  4. ธรรมสวนะ
  5. อาสาฬหบูชา
 11. นิติกรรมในข้อใดมีผลเป็นโมฆียะ
  1. อั้มหมั้นกับอ้อยเมื่ออายุ ๑๖ ปี
  2. เอื้อยทำพินัยกรรมเมื่ออายุ ๑๕ ปี
  3. อ้นทำสัญญาขายที่ดินเมื่ออายุ ๑๘ ปี
  4. อู๊ดจดทะเบียนสมรสซ้อนเมื่ออายุ ๑๙ ปี
  5. อั๋นรับรอง ด.ช.อ๊อดเป็นบุตรเมื่ออายุ ๑๗ ปี
 12. สถาบันสังคมในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสถานภาพของคนในสังคม
  1. สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา
  2. สถาบันศษสนาและสถาบันครอบครัว
  3. สถาบันเศรษฐกิจและสถาบันการเมือง
  4. สถาบันการเมืองและสถาบันการศึกษา
  5. สถาบันครอบครัวและสถาบันเศรษฐกิจ
 13. พลเมืองกลุ่มใดมีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด
  1. กลุ่มคึกคัก แสดงพลังคัดค้านทุกประเด็นการเมืองที่ไม่เห็นพ้องด้วย
  2. กลุ่มค้างคาว โจมตีผู้มีความเห็นขัดแย้งด้วยถ้อยคำที่ก้าวร้าวรุนแรง
  3. กลุ่มคุดคู้ไม่มีจุดยืน เปลี่ยนแปลงความคิดไปตามกระแสความนิยม
  4. กลุ่มคัดเค้า ยอมรับนักการเมืองทุจริตที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มของตน
  5. กลุ่มครื้นเครง ชอบความสนุกสนานบันเทิง ไม่สนใจปัญหาบ้านเมือง
 14. องค์การระหว่างประเทศใดมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการค้าหญิงมากที่สุด
  1. AI
  2. ILO
  3. UNHCR
  4. GAATW
  5. UNICEF
 15. กิจกรรมใดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด้านสหธรรม
  1. การเล่นดนตรีไทย
  2. การไหว้ทักทายกัน
  3. การทำบุญตักบาตร
  4. การปลูกบ้านทรงไทย
  5. การบริโภคอาหารไทย
 16. เพื่อสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการจดทำบริการสาธารณะ
  1. หน่วยการปกครองท้องที่
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องที่
  3. หน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ
  4. หน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
  5. กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
 17. ประเทศในข้อใดอยู่ในกลุ่มอาเซี่ยน +3
  1. จีนและอินเดีย
  2. ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
  3. เกาหลีใต้และอินเดีย
  4. สหรัฐอเมริกาและจีน
  5. ออสเตรเลยและนิวซีแลนด์
 18. ประเทศคู่ใดมีรูปแบบของรัฐและลักษณะการปกครองคล้ายคลึงกันมากที่สุด
  1. กัมพูชา เวียดนาม
  2. ฟิสิปปินส์ เกาหลีใต้
  3. มาเลเซีย อินโดนีเซีย
  4. ออสเตรเลย นิวซีแลนด์
  5. สิงค์โปร บรูไนดารุสซาลาม
 19. ความในข้อใดสอดคล้องกับลักษณะของการปกครองระบอบเผด็จการมากที่สุด
  1. กฏหมายต้องศักดิ์สิทธิ์
  2. รัฐบาลต้องมีอำนาจมั่นคง
  3. พลเมืองต้องมีหน้าที่ต่อรัฐ
  4. ประชาชนต้องเท่าเทียมกัน
  5. บ้านเมืองต้องสงบเรียบร้อย
 20. บุคคลในตำแหน่งใดไม่อยู่ในคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน
  1. ประธานวุฒิสภา
  2. ประธานศาลฏีกา
  3. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  4. ประธานสภาผู้แทนราษฏร
  5. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร
 21. ข้อใดเป็นผลดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในทัศนะของผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ
  1. ผู้ผลิตแต่ละรายต่างไม่แสวงหากำไรสูงสุด
  2. ผู้ผลิตแต่ละรายไม่มีอำนาจกำหนดราคาขาย
  3. ผู้บริโภคไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
  4. ผู้บริโภคมั่นใจว่าอุปทานของสินค้ามีมากเพียงพอ
  5. ผู้ผลิตจะต้องผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
 22. สมมติให้เดิมตลาดแรงงานเป็นตลาดเสรี ดุลภาพของตลาดอยู่ที่จุด E ตาามรูป ต่อมาให้รัฐบาลกำหนดราคาค่าจ้างขั้นต่ำวันละ ๓๐๐ บาท จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  Untitled-1

  1. แรงงานตกงานเท่ากับ L1 L0 คน
  2. แรงงานต้องการทำงาน 0L1 คน
  3. แรงงานสมัครใจว่างงานL0L2 คน
  4. ความต้องการจ้างงานลดลง L1L2 คน
  5. แรงงานนอกกฏหมายเท่ากับ L1L2 คน
 23. บุคคลในข้อใดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด
  1. นางชมเลี้ยงปลาและปลูกผักเพื่อการบริโภคและส่งขายตลาดด้วยตนเอง
  2. นางจิตลดการบริโภคอาหารวันละ ๑ มื้อ แทนการซื้อยาลดน้ำหนักมาใช้เอง
  3. นางสมทำอาหารตักบาตรพระทุกเช้าแทนการซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากตลาด
  4. นางเทียบกู้เงินนอกระบบมาให้บุตรเป็นค่าเรียนกวดวิชาในตัวเมืองเหมือนเพื่อนๆ
  5. นางขวัญประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการซื้อสินค้าเฉพาะที่ลดราคาหรือมีของแลก แจก แถม
 24. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยหันมายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางในการพัฒนา
  1. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปี ๒๕๔๐
  2. ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเมืองและชนบทที่มีมากขึ้น
  3. ความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม
  4. การใช้จ่ายเกินตัวทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐช่วง พ.ศ.๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๔
  5. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและรุนแรง
 25. ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใดเป็นหลัก
  1. การผลิตและการแลกเปลี่ยนในชุมชน
  2. การผลิตเพื่อการบริโภคขั้นพื้นฐานของครอบครัว
  3. การแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินออกมและเงินลงทุน
  4. การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแห่งน้ำกินน้ำใช้
  5. การลดค่าต้นทุนค่าเสียโอกาสในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
 26. ข้อใดเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
  1. การพัฒนาสินค้าดั้งเดิมของชุมชนแทนการผลิตสินค้าใหม่
  2. การสร้างระบบแข่งขันกันทำกิจกรรมแทนการช่วยเหลือกัน
  3. การให้คนในชุมชนใช้สินค้าที่ผลิตเองแทนการซื้อสินค้าต่างถิ่น
  4. การจัดหาแหล่งเงินทุนภายในชุมชนแทนการพึ่งแหล่งภายนอก
  5. การให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแทนให้คนภายนอก
 27. ข้อใดเป็นมาตรการของนโยบายการคลังเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  2. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
  3. การจัดทำงบประมาณขาดดุล
  4. การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
  5. การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทุกจังหวัด
 28. ในระยะที่เกิดภาวะเงินเฟ้อในอัตราสูงใครได้รับประโยชน์มากที่สุด เพราะเหตุใด
  1. ผู้ผลิต เพราะสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น
  2. แรงงาน เพราะอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
  3. รัฐบาล เพราะจ่ายอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในอัตราเดิม
  4. ผู้เช่าบ้าน เพราะเจ้าของบ้านไม่สามารถขึ้นค่าเช่าได้ทุกเดือน
  5. ข้าราชการบำนาญ เพราะรายได้ที่แท้จริงจากเงินบำนาญสูงขึ้น
 29. ข้อใดเป็นผลผลิตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
  1. อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง
  2. ระดับราคาสินค้าในประเทศลดลง
  3. ระดับการจ้างงานในประเทศสูงขึ้น
  4. ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้น
  5. การผลิตสินค้าเลียนแบบต่างประเทศลดลง
 30. การเปิดเสรีทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ทำใหประเทศไทยต้องประสบปัญหาสำคัญข้อใด
  1. การขาดดุลของบัญชีเงินทุน
  2. การผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก
  3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง
  4. การขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ
  5. การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
 31. มนุษย์รู้จักการตั้งหลักแหล่งบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นครั้งแรกในยุคใด
  1. ยุคเหล็ก
  2. ยุคสำริด
  3. ยุคหินเก่า
  4. ยุคหินใหม่
  5. ยุคหินกลาง
 32. ชนเผ่าใดได้รับชัยชนะจากการเข้าโจมตีอาณาจักรโรมันตะวันตก
  1. แฟรงค์
  2. มองโกล
  3. เยอรมัน
  4. อีทรัสกัน
  5. ออตโตมัน
 33. เรื่องใดถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามครูเสดยุติลง
  1. เจ้าเมืองและพ่อค้าในยุโรปยากจนลง
  2. ชาวคริสต์ได้รู้จักโลกตะวันออกมากขึ้น
  3. กลุ่มขุนนางในยุโรปมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น
  4. ชาวมุสลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวคริสต์
  5. สันตะปาปาทรงฟื้นฟูอำนาจของคริสตจักรใหม่มั่นคงขึ้น
 34. พัฒนาการของโลกตะวันตกยุคใหม่เริ่มต้นจากเรื่องใด
  1. การพิสูจน์ว่าโลกกลม
  2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  3. การเผยแผ่คริสต์ศาสนา
  4. การแสวงหาตลาดการค้าใหม่
  5. การออกสำรวจดินแดนโพ้นทะเล
 35. ข้อใดไม่รวมอยู่ในการจัดระเบียบโลกยุคโลกาภิวัฒน์
  1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
  2. การไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องมีวีซ่า
  3. การสนับสนุนเศรษฐกิจระบบทุนนิยม
  4. การส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน
  5. การส่งเสริมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
 36. ข้อใดกล่าวถึงที่มาของกษัตริย์ตามแนวคิดในพระพุทธศาสนา
  1. กาลามาสูตร
  2. อัคคัญญสูตร
  3. จักกวัตติสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
  5. พระธรรมศาสตร์
 37. ประกาศของทางราชการในข้อใดแสดงถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับเสรีภาพ และความเสมอภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. อนุญาตให้ราษฏรรับจ้างชาวตะวันตกได้
  2. ให้ใช้การถวายคำนับแทนการหมอบกราบ
  3. ห้ามเอาคนในบังคับต่างประเทศมาเป็นทาส
  4. ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนา
  5. ห้ามบังคับให้สตรีแต่งงานหากสตรีผู้นั้นไม่เต็มใจ
 38. พระบฏ หมายถึงผ้าในข้อใด
  1. ผ้ากราบ
  2. ผ้าปูอาสนะ
  3. ผ้าห่อคัมภีร์
  4. ผ้าปักบนตาลปัตร
  5. ผ้าเขียนภาพพระพุทธเจ้า
 39. การออกแบบพระอุโบสถจัตุรมุขหลังคาลดชั้นวัดเบญจบพิตรเป็นผลงานของผู้ใด
  1. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
  2. สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
  3. สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
  4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาสธิราชสนิท
  5. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 40. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสดินแดนใดในทวีปเอเซียมากที่สุด
  1. ชวา
  2. มลายู
  3. อินเดีย
  4. ศรีลังกา
  5. สิงคโปร
 41. กล้องสามมิติ Stereoccope เป็นอุปกรร์ที่ใช้คู่กับสิ่งใด
  1. แผนที่
  2. ลูกโลก
  3. ภาพจากดาวเทียม
  4. ภาพถ่ายทางอากาศ
  5. ภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิทัล
 42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขร้อนซึ่งเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทย
  1. หากเกิดในทะเลจีนใต้ตอนล่างจะมีผลต่อภาคใต้เท่านั้น
  2. หากเกิดในทะเลอันดามันจะมีผลต่อภาคตะวันตกเท่านั้น
  3. หากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีผลต่อภาคเหนือเท่านั้น
  4. หากเกิดในทะเลจีนใต้ตอนกลางจะมีผลต่อภาคกลางเท่านั้น
  5. หากเกิดในทะเลจีนใต้ตอนลนจะมีผลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
 43. อุทกภัยในประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใด
  1. ลานีญา
  2. เอลนีโญ
  3. น้ำล้นตลิ่ง
  4. คลื่นซัดฝั่ง
  5. น้ำทะเลหนุน
 44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการระวังภัยแผ่นดินไหว
  1. ควรฝึกซ้อมการหลบภัยแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอ
  2. หากอยู่ภายนอกอาคารให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า
  3. ควรระวังภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเป็นเพียงลดการสูญเสีย
  4. ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวควรรีบออกจากอาคารสูงด้วยลิปต์
  5. ผู้ที่อยู่ในจุดเสี่ยงแผ่นดินไหวควรเตรียมถึงยังชีพให้พร้อม
 45. ปัญหาดินเปรี้ยวแก้ไขได้อย่างไร
  1. ปลูกไม้ป่าที่ช่วยฟื้นฟูสภาพดิน
  2. จำกัดการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  3. ควบคุมการทำบ่อเลี้ยงกุ้งที่ต้องใช้น้ำทะเล
  4. เติมปูนขาวพร้อมใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพ
  5. สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทนความเปรี้ยว
 46. การนำเข้ายางรถยนต์ใช้แล้วเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับใด
  1. อนุสัญญาบาเซิล
  2. อนุสัญญาไซเตส
  3. อนุสัญญาเวียนนา
  4. อนุสัญญาแรมซ่าร์
  5. อนุสัญญารอตเตอร์ดัม
 47. กรีนพีซกับสมาคมสร้างสรรค์ไทยจะสามารถร่วมมือกันได้ในเรื่องใด
  1. รณรงค์เกี่ยวกับปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ
  2. รณรงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. รณรงค์ต่อต้านการจัดสร้างเตาเผาขยะไม่ได้มาตรฐาน
  4. รณรงค์ให้มีการต่อต้านการค้าเครื่องประดับทำจากงาช้าง
  5. รณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวกับการนำพืช GMO มาใช้เป็นอาหาร
 48. ถ้าบ้านอยู่ทางเดียวกันก็นั่งรถไปคันเดียวกันซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันนั้น ตรงกับหลักการใด
  1. Reuse
  2. Reject
  3. Repair
  4. Reduce
  5. Recover
 49. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
  1. ชาวบาหลี่สร้างหลี่เพื่อจับปลา
  2. ชาวแลปป์เลี้ยงกวางมูสไว้ลากเลื่อน
  3. ชาวแคนนาดาใช้กังหันสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษนตร
  4. ชาวเอสกิโมแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากหนังสัตว์
  5. ชาวอบอริจินีสที่เร่ร่อนเลี้ยงสัตว์สร้างกระโจมเป็นที่พักอาศัย
 50. การกำจัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติอาจทำได้ด้วยการเลี้ยงปลาชนิดใดที่จะช่วยกินสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำเสีย ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  1. ปลานิล
  2. ปลาจีน
  3. ปลาช่อน
  4. ปลาสลิด
  5. ปลาทับทิม