ปี 57

  1. บริกรรมว่า พุทโธ จัดเป็นการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
    1. สมถะ
    2. วิปัสสนา
    3. อสุภะ
    4. เมตตา
  2. ข้อใด จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?
    1. เพ่งอสุภะ
    2. พิจารณาไตรลักษณ์
    3. บริกรรมกสิณ
    4. บริกรรมอนุสสติ
  3. ข้อใด ไม่ใช่กิเลสกาม ?
    1. ราคะ
    2. โลภะ
    3. อิจฉา
    4. รูป
  4. เสียงประเภทใด จัดเป็นวัตถุกาม ?
    1. เสียงสวดมนต์
    2. เสียงเพลง
    3. เสียงผรุสวาท
    4. เสียงนินทา
  5. ปฏิบัติบูชามีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ?
    1. ทำให้พ้นทุกข์
    2. ทำให้มีบริวาร
    3. ทำให้จิตสงบ
    4. ทำให้คนนับถือ
  6. การจัดเลี้ยงต้อนรับผู้มาเยือน จัดเข้าในข้อใด ?
    1. อามิสบูชา
    2. ปฏิบัติบูชา
    3. อามิสปฏิสันถาร
    4. ธัมมปฏิสันถาร
  7. อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางกาย ?
    1. ไม่มีโรค
    2. ไม่มีหนี้
    3. ไม่มีศัตรู
    4. ไม่มีกิเลส
  8.  ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำมีพฤติกรรมเช่นไร ?
    1. ปองร้ายผู้อื่น
    2. เบียดเบียนผู้อื่น
    3. อยากได้ของผู้อื่น
    4. อาฆาตผู้อื่น
  9. วิหิงสาวิตกมีอะไรเป็นมูล ?
    1. ราคะ
    2. โทสะ
    3. โมหะ
    4. โลภะ
  10. วิตกเรื่องใด เป็นผลร้ายต่อสุขภาพจิต ?
    1. เนกขัมมวิตก
    2. อพยาบาทวิตก
    3. อวิหิงสาวิตก
    4. พยาบาทวิตก
  11. ผู้มีเนกขัมมวิตก มักมีความคิดเรื่องใด ?
    1. บริจาคทาน
    2. ฟังธรรม
    3. ออกบวช
    4. รักษาศีล
  12. ผู้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟอะไรแผดเผา ?
    1. ราคะ
    2. โทสะ
    3. โมหะ
    4. ตัณหา
  13. เมื่อไฟคือโทสะเกิดขึ้น จะระงับด้วยวิธีใด ?
    1. เจริญเมตตา
    2. เจริญอสุภะ
    3. เจริญปัญญา
    4. เจริญอนุสสติ
  14. ผู้มีอัตตาธิปเตยยะ มีลักษณะเช่นไร ?
    1. ถือความเห็นของตน
    2. ถือความเห็นพวกพ้อง
    3. ถือความเห็นหมู่ญาติ
    4. ถือความเห็นส่วนรวม
  15. การทำงานมุ่งความถูกต้องเป็นที่ตั้ง จัดว่ามีอธิปไตยใด?
    1. อัตตาธิปไตย
    2. โลกาธิปไตย
    3. ธรรมาธิปไตย
    4. ประชาธิปไตย
  16. ผู้อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะถูกอะไรครอบงำ ?
    1. ราคะ
    2. โทสะ
    3. โมหะ
    4. ตัณหา
  17. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ?
    1. อยากร่ำรวย
    2. อยากมีรถ
    3. อยากมีโทรศัพท์
    4. อยากเป็นใหญ่
  18. อิทธิปาฏิหาริยะเป็นผลมาจากอะไร ?
    1. ฝึกจิต
    2. รักษาศีล
    3. ปฏิบัติธรรม
    4. ฝึกมายากล
  19. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของพระวินัย ?
    1. ทำให้มีอำนาจ
    2. ทำให้สงบสุข
    3. ทำให้มีทรัพย์
    4. รู้ศาสนพิธี
  20. พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมแก่ใคร จัดเป็นญาตัตถจริยา ?
    1. พุทธบิดา
    2. สัตว์โลก
    3. เทวดา
    4. ประชาชน
  21. การเวียนว่ายตายเกิด มีอะไรเป็นสาเหตุ ?
    1. กิเลสกรรมวิบาก
    2. ราคะโทสะโมหะ
    3. กุศลอกุศล
    4. ทานศีลภาวนา
  22. ในเรื่องวัฏฏะ ข้อใดจัดเป็นวิบาก ?
    1. กรรม
    2. ขอขมากรรม
    3. ทำกรรม
    4. รับกรรม
  23. ข้อใด เป็นความหมายของสิกขาในพระพุทธศาสนา ?
    1. ฝึกหัดกายวาจาใจ
    2. เรียนหนังสือ
    3. สาธยายมนต์
    4. เจริญสมาธิ
  24. ถูกเพื่อนด่า ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?
    1. รับรู้
    2. อดกลั้น
    3. เว้น
    4. บรรเทา
  25. ยินดีเมื่อเพื่อนสอบได้ จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใด ?
    1. เมตตา
    2. กรุณา
    3. มุทิตา
    4. อุเบกขา
  26. ข้อใด จัดเป็นข้าศึกของเมตตา ?
    1. ความรัก
    2. ความโลภ
    3. ความหลง
    4. ความพยาบาท
  27. พระอรหันต์ ตรงกับข้อใด ?
    1. ถึงกระแสนิพพาน
    2. ไกลจากกิเลส
    3. เกิดครั้งเดียว
    4. ไม่เกิดอีก
  28. คนถูกห้วงน้ำคืออวิชชาท่วมทับ มีลักษณะเช่นไร ?
    1. หลงงมงาย
    2. ยึดติดตำแหน่ง
    3. เห็นผิด
    4. ยินดีในกาม
  29. ปหานกิจในอริยสัจ ๔ หมายถึงละอะไร ?
    1. โลภะ
    2. โทสะ
    3. โมหะ
    4. ตัณหา
  30. เมื่อนิโรธเกิดขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร ?
    1. ควรทำให้เจริญ
    2. ควรทำให้แจ้ง
    3. ควรละ
    4. ควรกำหนดรู้
  31. เนยยะบุคคล ตรงกับข้อใด ?
    1. ผู้รู้ธรรมทันที
    2. ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบาย
    3. ผู้พอฝึกได้
    4. ผู้สักแต่ว่าฟัง
  32. มรรคระดับใด เป็นเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕ ได้ ?
    1. โสดาปัตติมรรค
    2. สกทาคามิมรรค
    3. อนาคามิมรรค
    4. อรหัตตมรรค
  33. กามาทีนวกถา กล่าวถึงเรื่องใด ?
    1. ทาน
    2. สวรรค์
    3. การออกบวช
    4. โทษของกาม
  34. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นธัมมมัจฉริยะ ?
    1. ความดี
    2. ความรู้
    3. ที่อยู่
    4. ตระกูล
  35. บุญบาป จัดเป็นมารประเภทใด ?
    1. ขันธมาร
    2. กิเลสมาร
    3. อภิสังขารมาร
    4. มัจจุมาร
  36. คนโทสจริต มีลักษณะเช่นใด ?
    1. รักสวยรักงาม
    2. โกรธง่าย
    3. หลงงมงาย
    4. เชื่อง่าย
  37. คนโทสจริต ควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด ?
    1. เมตตา
    2. อสุภะ
    3. อนุสสติ
    4. อานาปานสติ
  38. ธรรมคุณว่า สนฺทิฏฺฐิโก ตรงกับข้อใด ?
    1. ไม่จำกัดกาล
    2. เห็นได้ด้วยตนเอง
    3. เรียกให้มาดู
    4. น้อมมาใส่ตน
  39. ท้าให้มาพิสูจน์ได้ ตรงกับธรรมคุณบทใด ?
    1. สนฺทิฏฺฐิโก
    2. อกาลิโก
    3. เอหิปสฺสิโก
    4. โอปนยิโก
  40. การพิจารณาเห็นนามรูปโดยสามัญญลักษณะ จัดเป็นวิสุทธิใด ?
    1. สีลวิสุทธิ
    2. จิตตวิสุทธิ
    3. ทิฏฐิวิสุทธิ
    4. ญาณทัสสนวิสุทธิ
  41. ข้อใด ไม่จัดเข้าในอวิชชา ๘ ?
    1. ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์
    2. ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท
    3. ไม่รู้อดีตอนาคต
    4. ไม่รู้หลักวิชา
  42. คำว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับข้อใด ?
    1. อรห
    2. พุทฺโธ
    3. ภควา
    4. โลกวิทู
  43. พุทธคุณว่า โลกวิทู ตรงกับข้อใด ?
    1. ตรัสรู้ชอบเอง
    2. ผู้เสด็จไปดีแล้ว
    3. ผู้รู้แจ้งโลก
    4. ผู้จำแนกธรรม
  44. สังฆคุณ ว่า สามีจิปฏิปนฺโน ตรงกับข้อใด ?
    1. ปฏิบัติดี
    2. ปฏิบัติถูกทาง
    3. ปฏิบัติตรง
    4. ปฏิบัติสมควร
  45. ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?
    1. อาหุเนยฺโย
    2. ปาหุเนยฺโย
    3. ทกฺขิเณยฺโย
    4. อญฺชลิกรณีโย
  46. บารมีในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?
    1. อำนาจวาสนา
    2. โชคลาภ
    3. บุญญาธิการ
    4. คุณธรรมอันยวดยิ่ง
  47. ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?
    1. ขันติบารมี
    2. ศีลบารมี
    3. วิริยบารมี
    4. อธิษฐานบารมี
  48. พระเวสสันดร บำเพ็ญบารมีใดเป็นพิเศษ ?
    1. ทานบารมี
    2. ศีลบารมี
    3. เนกขัมมบารมี
    4. เมตตาบารมี
  49. กรรมใด ให้ผลตามคราว ?
    1. อปราปรเวทนียกรรม
    2. ชนกกรรม
    3. ครุกรรม
    4. พหุลกรรม
  50. กรรมใด ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ?
    1. ครุกรรม
    2. พหุลกรรม
    3. อาสันนกรรม
    4. กตัตตากรรม