:: ประวัติและความสำคัญ ::

 1. พระธรรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกนั้นเรียกว่าอะไร
  1. อริยสัจ ๔
  2. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  3. พุทธบริษัท ๔
  4. มัชฌิมาปฏิปทา
 2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเสื่อมลง คืออะไร
  1. พระมหากษัตริย์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
  2. ประชาชนขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  3. ลัทธิคอมมิวนิสต์และนโยบายของเฮงสัมริน
  4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชา
 3. หลักฐานในข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินโดนีเซียในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยมาก่อน
  1. รูปธรรมจักร
  2. พระพุทธรูปสลักหินบนเนินเขา
  3. สถูปเจดีย์ที่พบโดยทั่วไป
  4. พระวิหารโบโรพุทโธ
 4. พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
  1. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
  2. พระเจ้าสามแสนไทย
  3. พระเจ้าฟ้างุ้ม
  4. พระเจ้าศรีจุลราช
 5. ประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนาจากประเทศใด
  1. จีน
  2. ศรีลังกา
  3. ลาว
  4. อินเดีย
 6. เหตุใดพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศสิงคโปร์
  1. มีหลักคำสอนที่เป็นแบบแผน
  2. ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน
  3. ไม่มีปัญหาด้านการเมือง
  4. ไม่มีการเผยแผ่ศาสนาอื่น
 7. กษัตริย์องค์ใดของพม่าที่โปรดเกล้าฯ ให้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อน
  1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ
  2. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
  3. พระเจ้าตะเบงชะเวตี้
  4. พระเจ้ามินดง
 8. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พระองค์ได้ผจญมาร คำว่า “มาร” ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งใด
  1. พญามาร
  2. เสนามาร
  3. สิ่งขัดขวางไม่ไห้พระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์
  4. ศัตรูทางศาสนา
 9. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ใคร
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. โกณฑัญญะ
  4. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
 10. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกตรงกับวันใด
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันอาสาฬหบูชา
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันเข้าพรรษา