ประวัติและความสำคัญ

  • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
  • การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
  • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
  • สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
  • การตรัสรู้
  • การสั่งสอน
    แบบฝึกหัด